ارائه مدل‌ مفهومی جغرافیای کاربردی در آموزش علوم به کودکان استثنائی (تیزهوشان) با رویکرد نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: مدارس منطقه 2 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 مربی واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

جغرافیای کاربردی از زمان حیات انسان پا به عرصه وجود نهاد و پای به پای انسان و در تمام ابعاد زندگی او رخنه کرد و تکامل یافت. یکی ازین تکاملات ظهور فناوری نانو به‌عنوان موج چهارم انقلاب صنعتی بود که علاوه بر انقلابی که در جهان به پا کرد، هیاهویی در نظام‌های آموزش کشورهای دنیا به وجود آورد تا افراد متخصص را در این زمینه تربیت کند.­ برنامه‌های متنوع آموزشی برای رده­های مختلف سنی نشان از توجه همه‌جانبه به سرمایه‌گذاری در این فناوری دارد. فناوری نانو، پدیده‌ای عظیم است که در تمامی گرایش‌های علمی راه‌یافته و از فناوری­های نوینی است که با سرعت هرچه‌تمام‌تر درحال‌توسعه می‌باشد. ­لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی معیارهای استاندارد آموزشی، معایب و مزایای خدمات آموزشی و ارائه راهکارها و پیشنهاد الگوهای مناسب انتقال دانش و افزایش آگاهی دانش­آموزان در ارتباط با مدل‌های مفهومی و هنرهای تجسمی آموزش دانش جدید نانو به زبان ساده و قابل‌فهم برای دانش­آموزان می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و توسعه‌ای و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی و تحلیلی می‌باشد­. برای دستیابی به ادبیات نظری پژوهش از روش‌های توصیفی و اسنادی با مرور ادبیات مربوط به مفاهیم فناوری نانو و همچنین روش‌های تحلیلی برای پاسخ سؤالات و شاخص‌های تأثیرگذار بر یادگیری نانو در مدارس محدوده موردمطالعه از نرم‌افزار spss­ استفاده‌شده است. با توجه به یافته‌های تحقیق و نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ­ T test­در تحلیل حاصل از نرم‌افزار spss نشان داد که مؤلفه هنرهای تجسمی که شامل گویه آموزش با استفاده از ابزارهای آموزشی­(کتاب،­عکس و...) با ضریب معناداری 68/3،­آموزش با استفاده از انیمیشن‌های کمک‌آموزشی با ضریب­ 62/3 و گویه­ها مدل­های مفهومی که شامل تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی به فناوری نانو با ضریب 66/3 به ترتیب اهمیت بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده‌اند. نتایج کلی تحلیل بیانگر این است که هنرهای تجسمی بیشترین ضریب و بیشترین تأثیر را در یادگیری و آموزش فناوری نانو تکنولوژی در مدارس خواهند داشت. همچنین برای نشان دادن تأثیر هر مؤلفه از تحلیل سلسله مراتبی AHP­ از طریق نرم‌افزار­EXPERT CHOICE استفاده شد که محاسبه نشان داد که هنرهای تجسمی (A) با امتیاز 188/0 و مدل­های مفهومی (B) با امتیاز 081/0 به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در آموزش کودکان تیزهوش با فناوری نانو تکنولوژی می­باشند

کلیدواژه‌ها


References
Abbasi, Parvin (1992), Review and study of the use of the theoretical high school teachers in Isfahan from teaching aids, Quarterly Journal of Education, 8 (4), 96-97.
Afrouz, Gholamali (2001), investigating the Relationship between the Depression Rate of Veterans Son and Their Relationship with Fathers, Journal of Psychology and Educational Sciences, Vol. 31, No. 2, Serial No. 875, autumn 2001.
Bazargan, Abbas, Hejazi, Yousefi-e-Haghighi (2007), Processes of Internal Evaluation, Tehran, Publisher of Duran.
Bowen, William, M (1993). AHP: Multiple criteria Evolution, in kloster man, Roetall (Eds), spread sheet.
Brown.E.2010. Engines of creation: The coming era of nanotechnology. Anchor.
F.­Simonis­S.­Schilthuizen.­2006.Nanotechnology­Innovation­Opportunities­For­Tomorrow’s Defence (TNO Science & Industry).
F.­Simonis­S.­Schilthuizen.­2006.Nanotechnology­Innovation­Opportunities­For­Tomorrow’s Defence (TNO Science & Industry).
Hafez Nia.Mahmadreza (2010), Introduction to the Research Method in Humanities, Sept. 17, Tehran, Publication. The site of the municipality of Tehran is at http://www.tehran.ir/, date of visit 6/7/2016. Saramd, Zohreh, Bazargan, Abbas and Hejazi, Elahe (1392), Research Methods in Behavioral Sciences, Twenty-fifth Edition, Tehran, Publishing House.
Hrimliy.2011. Nanostructure-mediated drug delivery. Nano medicine, 22-30.
Huang, A. Notten, N. Rasters, J, 2011, Technol. Transf. 36, 145–172­.
Iran Statistics Bureau.2011. Results of General Census of Population & Housing in2011. Available at: http://www.amar.org.ir/Default.aspx.tabid=1828.
K. Park, Nanotechnology.2007. What it can do for drug delivery, perspective. J. Control. Release120, 1–3.
Lucy Smith, Edward (1380), the Last Movement of the Twentieth Century. Translation by Sami Azar, Alireza. First Edition. Tehran: Nazar.
Mashayekhi, Farsi, 1993, Investigating the Preventative Factors of Primary Teachers in Using Educational Technology in the Teaching Process, Learning from the Viewpoint of Teachers in Mazandaran Province, Master's Degree, Tehran University of Technology.
Mr. Hayer, M. (2004); Sustainable Development of Villages in the Hir District Using GIS, Master's Degree Program in Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University
Mufaghani, Nasser (1353), several reports on educational technology, June 2003.
Nanotechnology Policy Studies Committee (1380), Nanotechnology of the Industrial Revolution Future, Vol. I and II, Tehran, Publishing
Seif, Ali Akbar (2000) Psychology of Breeding. Tehran: Awareness Publishing.
Shokouie, Hossein (1995). Applied Geography and Geography, Astan Quds Razavi Publishing and Publishing Institute.Comprehensive political culture, the sergeant of "pragmatism".
Tehran University of Technology (1390) Introduction of Tehran Province
Vallas.2003.Theoretical studies of a hydrogen abstraction tool for nanotechnology. Nanotechnology. 1991; 2: 187-195.
Wood, Paul (2005), Contemporary Art, Translation: Farzin, Media. First Edition. Tehran: Nashkhaneh Iran.