نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمعیت شهر، مشکلاتی را در ارائه خدمات مناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود می‌آورد. در این رابطه نقش مدیران شهری کاردان در قالب یک‌نهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مشکلات و نیازهای روزافزون شهروندان ضرورت پیدا می‌کند تا نهایتاً دستیابی به توسعه انسانی پایدار در شهر میسر گردد. اهداف این پژوهش شامل: شناسایی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت شهری ایلام و تأثیر آن در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی است. در این راستا با این فرض که مدیریت شهری ایلام با توجه به سطح تحصیلات و جنسیت شهروندان، تشکیلات مدیریت منسجم و کارآمد، مشارکت بیشتر شهروندان، حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان می‌تواند در اداره امور شهر و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی موفق باشد: به نقش و عملکرد مدیریت شهری ایلام پرداخته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی، کاربردی و مبتنی بر پیمایش یا زمینه‌یابی هست. جامعه موردمطالعه شهر ایلام و حجم نمونه 381 نفر می‌باشد. در نتیجه باید گفت که مدیریت شهری از انسجام، انعطاف‌پذیری، کارآمدی و مشارکت لازم برخوردار نیست؛ و نیاز است جهت ارتقای فرهنگ شهر و شهرنشینی شهروندان توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد. آگاه‌سازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت ارتقای مهارت‌ها و کسب عادت‌های صحیح زندگی اجتماعی پیش‌شرط لازم در اداره امور شهر هست؛ و این امر نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجتماعی دارد که مدیریت و حاکمیت شهری ایلام می‌تواند تنها از این طریق به توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی نزدیک‌تر شود.

کلیدواژه‌ها


References
Abbasi Shokouhi, Hamid (2000): A study of the Role and Position of the Islamic Council in the Urban Management Structure in Iran: Dr Rafieyan; MSc gratuauted in Tarbiat Modarres University.
Afshar Sistani, Iraj (1993), Ilam and his ancint civilization, Ministry of Culture and Islamic Guidance Printing and Publishing Organization, First Printing, Winter 1993, 507
Biglari, Shadi (2010): Evaluation of the Performance of Urban Management in the Sustainability of District 2 Municipality in region 4 of Tehran; Dr. Gholamreza Kazemian; M.Sc. gratuated in Tarbiat Modares University
Boed Technic Consulting Engineers, 2005.
Dabir, AliReza (2011): Designing an Implementing of Integrated Urban Management Model with Capability Approach (Tehran Case Study); Dr. Gholamali Tabarsa; MSc gratuauted in Shahid Beheshti University
Derakhshandeh, Seyyed Mohammad, (1996), Ilam Arous Zagros, Iran Publications
gholfi, Mohammad Vahid (summer 2000): "Application of Indices of Cultural Development in Rural Areas", Monthly Journal of Housing and Revolution;
Kazemian, Gholam Reza (2004): "City Council or City Council", Monthly Magazine of Municipalities, 3rd.
Habib Pourgtabi, Karam & Safari Shali, Reza (2016), A comprehensive guide to the use of spss in the Surveying Research publication, Ghazal Publications.
Hafez Nia, Mohammad Reza (2005): Introduction to Research Methods in the Humanities; Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (smt); 11th Edition.
Ilam Departemant of Roads & Urban Development,2011:35)
Imani Jajarmi, Hossein (autumn 2001): "Social fund and Urban Management"; Urban Management Quarterly; 7th edition
Khalidi, Hajar (2010): Environmental Sustainability with Emphasis on Urban Solid Waste Management (Urmia): Dr. Jamileh Tavakoli Nia and Engineer Batool Majidi Khamenei; MSc gratuauted in Shahid Beheshti University.
Khazaei, Mostafa (2008): The Role of Urban Management in Spatial Development of the City of Nahavand after the Islamic Revolution: Dr. Hossein Abbasiinejad;; MSc gratuauted in Tehran University
Mohammadzadeh, Abbas (spring and summer 2008): "Management is a moral imperative"; Journal of Management Studies; Publications Center for Management Education Studies; Vol. 21 and No. 22.
Mozhini, Manouchehr (2000): "Municipalities, Councils and Urban Management in Iran"; Urban Management Quarterly; Q1: 2.
Moein, Muhammad (2007): Dean Persian Language; Tehran: Farhangnam Publication and Arid Book.
Nawabakhsh, Mehrdad (2009): An Introduction to Urban Sociology; Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran; First edition.
Najati Hosseini, Seyed Mahmoud (2000): "The New Paradigm of Urban Management"; Urban Management Quarterly; Q1, Q1
Papeli Yazdi, Mohammad Hossein and Rajabi Sanaajerdi, Hossein (2010): The theory of the city and its surroundings; Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (smt); Fourth Edition
Piran, Parviz (winter 2001): "Urban Culture"; Urban Management Quarterly;
Rezaei Rad, Reza: "Cultural Insight and its Role in Architectural and Urban Development"; Journal of Architecture and Urbanism; Second Volume: 12.
Saeed Nia, Ahmad (2004): The Green Book Guide for municipalities and Urban Management; Tehran: The Organization of Municipalities; Third Edition.
Statistical Center of Iran, annual Statistical:1956-2011
Statistics Management and Planning Organisation of Islamic Republic of Iran, 2011:300).
Shokoei, Hossein (2003): Environmental Philosophy and Geography School; Gitashenasi Publishing.
Shokouti, Hossein and Mosa Kazemi, Seyyed Mehdi (2007): Urban Geography Basics; Third Edition; Tehran: Payame Noor University.
Zeiafati, Kaveh (2006): Urban Management operation in Physical Expansion of Bokan City; Dr. Zohreh fani: MSc gratuauted in Shahid Beheshti University.
 Margre, Jaume & Bertrana, Xavier(2004), Local Governments and Public City Managers in Seventeen European Countries, http://www.csital.org /pdf/documents/2006_01_Local Government_ S. pdf.
Rakodi, C.2001. Forget planning, put politics first? Priorities for urban management in developing countries, Journal of JAG, Volume.3. pp. 209-223
 Cheema, G. Shabbir, Ward, Sandra E. (1993). Urban management: policies and innovations in developing countries, United Nations University, Program on Population (East-West Center).
McGill, R. 1998.Urban Management in Developing Countries, Cities, Vol.15, No.6, pp. 463-471.
 Van Dijk, M.P. 2006. Managing Cities in Developing Countries, publish in Chinese by renmin university press, 212 p.
www. tebyan – zn.ir