عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بررسی سازو کارهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه الزامات ملی ناشی از این نظام را در بکارگیری الگوی حکمروایی شهری آشکار می‌سازد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری به صورت متمرکز است و نظارت و توسعه‌ی شهرها از طریق سازمانهای دولتی و عمومی در سطح محلی و ملی انجام می‌پذیرد. با وجود مشکلات و موانع متعدد، تقویت حکومتهای محلی و جذب مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی عنصری حیاتی و موازی با روند تحولات اقتصادی تلقی می‌شوند. با ناتوانی دولت در کلان شهر تهران در پاسخگویی به نیازهای متفاوت شهری و عدم انطباق نیازها و اولویتهای شهروندان با برنامه‌های ارائه شده و ضرورت مسئولیت پذیری بیشتر در اداره‌ی امور شهری، امروزه الگویی از اداره‌ی شهرها بر پایه‌ی نگرش نوینی از حاکمیت و حکمروایی شهری برای این کشورها پیشنهاد شده که نه تنها دولت بلکه جامعه‌ی مدنی و بخش خصوصی را به مشارکت در اداره‌ی شهر فرا می‌خواند. هدف از این پژوهش تحلیلی بر عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران می‌باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عالی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران می‌باشد و با توجه به گستردگی جامعه آماری و میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است و اطلاعات یدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره تحلیل شده است که نتیجه حاصل از آن منعکس کننده این است که تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران توانسته است با ادغام مدل‌ها رتبه اول را بین معیارها مورد ارزیابی بدست آورد از معیارها دیگر که در رتبه دوم قرار دارد تقسیم وظایف برنامه‌ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم‌گیری می‌باشد و تحقق برنامه‌ریزی از پایین به بالا، تقویت سازمان‌های غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی و ...در رتبه‌های آخر قرارد

کلیدواژه‌ها


منابع
Abili, Khodayar (2007), A Window to Modern Management Concepts, Tehran, Sargol Publications
Allen, A. (2003), Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field, Environmental & Urbanization, Vol. 15, No.1
Appleton, K., House, A., and Dowell, A. (1998). A Survey of Job Satisfaction, Sources of Stress and Psychological Symptoms Among General Practitioners in Leeds, Br J Gen Prac, 48, 1059-1063.
Abdi Daneshpour, Zohreh (2008), An Introduction to Planning Theories with a Special Emphasis on Urban Planning, Shahid Beheshti University Press
Abbas Zadegan, Seyed Mohammad (1997), Fundamentals of Organization and Leadership, Tehran: Publishing Co.
Arjmandnia, Asghar (2001), The role of popular participation in the sustainable development of the National Committee on Sustainable Development, Environmental Protection Agency, No.
Appleton, K., House, A., and Dowell, A. (1998). A Survey of Job Satisfaction, Sources of Stress and Psychological Symptoms Among General Practitioners in Leeds, Br J Gen Prac, 48, 1059-1063.
Davis, K., and Newstrom, J.W. (1997). Organizational behavior: Human behavior at work. Boston: McGraw Hill.
Fattah (2009), Sedghi, Jawad, Factors Affecting Citizen Participation in the Administration of City Affairs, Scientific Journal of Extension, Number
Farsi, Masoud, Baba Nasab, Rasoul, Mousavi, Chamran (2009), An Analysis of Measuring the Factors Affecting Citizen Participation in Urban Management; Case Study; District 4 of Tabriz City; Urban and Regional Studies and Researches, Year 1, No. 2, Autumn
Hanifi, Fariba (2001), Participatory Management, Participation Culture, No. 29, Tehran
Halal. W. E., and Brown. S. (1981). Participative Management. Myth and Reality. California Management Review, 23(4), 20-23.
Kalantari, Khalil (2008), Regional Planning and Development (Theories and Techniques). Publisher; Optimistic Publishing
Khanifar, Hossein (2002), Principles of Management and Tasks of Managers, First Edition, Tehran: Publishing of Cultural Institute of Danesh and Contemporary Andisheh
Loren Ploncket and Robert Forainet (2002), Managing Participation of Joe, Translated by Mohammad Ali Tusi, Tehran: Government Education Management Center. Monthly, scientific, technical, agricultural and environmental spikes.
Morteza, Majdefar (1997), Barriers to Participatory Management in Iran "Partnership Culture" No. 2.
Mahdizadeh, Javad (2006), Strategic Planning of Urban Development (Recent World Experiences and its Position in Iran), Ministry of Housing and Urban Development, Publisher - Sima Publishing Company, Second Edition
Mahdizadeh, Javad (2006), Urban Governance, Theoretical Foundations and the Necessity of Its Formation in Iran, Urban Planning Quarterly
Monthly journal of Shahrvand Orariy (2003), Deputy of urban development development, who is a citizen? How is citizen management organized as a manager, number 28
Mayer, R. E. (1989). Congnitive view of creativity: creative Teaching for creative learning contemporary. Educational Psychology, 14, 03-211.
Mashhadizaded Dehaghani, N; (2002) An analysis of urban planning charactristics in Iran; Iran University of sience & Technology publication, Tehran.
Tavassoli, Gholam Abbas (2003), Social Participation in the Conditions of Anomic Society, Tehran University Press and Publishing Institute, Tehran
Tusi, Mohammad Ali (1993), Participation (Management and Ownership), Second Edition, Tehran: Public Management Center for Public Administration Education
Server, Rahim, 2010, Investigating the process of development and prospect of the expansion of informal settlements in the urban area of Tehran, Seventh Quarterly, Quarterly, Urban Development and Urban Development Company of Iran.
Patrichemak Gulan and Krystunell (1998), The Age of Participation, Translation by Mostafa Islamiyah, Cultural Research Publication.
Rahnavard, Farajollah. (1380). Collaborative Management (Theory and Practice). (second edition). Tehran: Public Management Center for Public Administration Education.
Saeedi Rezvani, Hadi (2006), Operation of Participatory Urbanization in Iran, Case Study of Abkouh Castle, Mashhad, No. 28, Winter
Shariati, Mohammad Taghi (2003), Challenges of Local Participatory Planning in Iran, Proceedings of the Congress on Rural Development, Tehran
Yarahmadi, Amir (1397), toward humanistic urbanization, Tehran, urban processing and planning company
Zahedani, Hossein (2006), Examining Barriers to Participation in the Administrative System of Iran, Journal of Administration, Sixth Period, Nos. 10 and 11