آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 * دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

4 کارشناسی مهندسی سخت افزار و برنامه ریزی سیتم های مکانی واحد گرمسار

چکیده

چکیده
به دنبال مشکلات عدیده­ی شهری و جغرافیایی تهران مبحث انتقال پایتخت به عنوان راه حل سروصدای زیادی در محافل آکادمیک و نهادهای دولتی به راه انداخت و در این میان یکی از بحث‌ها یافتن مکان مناسب برای نقل مکان پایتخت و سنجش و اندازه‌گیری مؤلفه‌های مورد نیاز برای این مکان جدید بوده است. هدف این مقاله آمایش فضایی جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت با تأکید بر مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه­ریزی شهری است. سؤال اصلی مقاله این است که در آمایش فضایی جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت از لحاظ مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری چگونه بایستی انجام گیرد؟ علاوه بر این سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می‌شود از جمله این که آمایش شهری چیست و این که از نظر جغرافیایی و علم برنامه‌ریزی شهر دلایل مطرح شدن طرح انتقال پایتخت چیست؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد که آمایش فضایی فضای جغرافیایی و شهری با تأکید بر مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نیز ویژگی‌های نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری مهم‌ترین و پر چالشت رین بخش‌های طرح انتقالی پایتخت در آینده به شما می‌روند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تبیین و تحلیل آمایش فضایی جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت با تأکید بر مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه­ریزی شهری پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


Resources
Ashrafi, Yousef and Ahmadpour Ahmad and Mohammad Taghi Ranhemi and Mojtaba Rafieyan (1393), Conceptualization and typology of contemporary urban public space, Quarterly Journal of Geographical Research, Urban Planning, No. 4
Imami, Mitra and Narges Arab (1396), A Review of New Towns Identification Indicators, Quarterly Journal of Human and Environment, No. 14
Bayati Khatibi, Maryam (2011), Investigating the Potential of Flood Risk in the Meadrian Rivers, Using the LFH Indicator Case Study: Shor River - Located in the Sahand Mountains, Natural Resource Research Quarterly, No. 75
Pahizkar, Akbar and Gholamreza Kazemian (2005), Urban Governance Approach and its Necessity in Managing the Metropolitan Area of ​​Tehran, Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), No. 16
Pegiskar, Akbar (1998), Gravity and Access Models in Urban and Regional Planning, Quarterly Journal of Humanities, No. 8
Hatami-Nejad, Hussein (1378), The City Like the Prospect, Quarterly Journal of the Month of History and Geography, No. 20
Hosseini Siahgoli, Mahnaz and Mostafa Ghadami (1395), Investigating the Factors Affecting Changes in Urban Planning System of Iran Using Basic Theory, Geographical Quarterly of Territory, No. 51
Rajai, Abdolhamid (2003), Book introduction: Application of Natural Geography in Urban and Rural Planning, Geographic Space Quarterly, No. 9
Rafiean, Mojtaba, Naser Barakpour and Mehrdad Roknipour (2008), Evaluation of Strategies for the Development of Metropolitan Regions in Sustainable Development Perspective (Based on SEA Model): Case Study: Tehran City Urban Design Quarterly, No. 19
Ziari, Karamatullah (1999), Planning of New Towns, Quarterly, Art of the Month, No. 15
Sadaati Miaei, Sayed Zia and Ramadan Nemati Kandali (1393), Analysis of the Issue of Transfer of the Capital of Iran using Multi-criteria Models, Quarterly Journal of Urban Planning, No. 6
Sajjadian, Nahid (2005), Investigating the Factors Affecting the Formation and Transformations of the Suburbs of Tehran, Journal of the Faculty of Literature and Humanities (Shahid Chamran University of Ahvaz), No. 1
Shokouie, Hossein, Akbar Kiani and Akbar Parhizkar and Mohammad Hasan Ghasemian Yazdi (2004), Analysis of the Need for Processing Online Images in Urban Planning Projects of Tehran Metropolis, Quarterly Journal of Humanities, No. 35
Sheikhi, Mohammad and Najmeh Agha Mohseni Fashimi (1394), Evaluation of the policy of transferring the administrative and political capital of Tehran metropolis, Quarterly Urban and Regional Development Planning, No. 2
Saboori, Amirali and Elaheh Hojjati (1396), Urban Planning with Sustainable Development Approach (Case Study: Karimkhan Boulevard, Zar Shiraz), Journal of Science and Engineering, No. 5
Azamati, Saeed (1393), Environmental Art, Quarterly Review of Art Book, No. 3 & 4
Firouzi, Mohammad Ali and Ali Ghaffari (1392); Transfer of the Capital; Opponents and Advocates; Quarterly Journal of Geography Education, No. 104
Kamranoudi Kojori, Moses (2005), Structural Barriers to Urban Development Management in Tehran, Quarterly Journal of Urban Planning, Nos. 13 & 14
Golkar, Cyrus (2003), Urban Management Education and Research: Urban Design Training, Basic Knowledge and Skills, Urban Management Quarterly, No. 15 & 16
Latifi, Gholamreza (2005), Urban Management Process of Tehran after the Imposed War, Political-Economic Quarterly, Nos. 217 and 218
Mottavaf, Sharif (2010), Urban Planning Organization in metropolitan experience; Urban Integrated Urban Management and Tehran Urban Development Planning Organization, Journal of Landscape, No. 6
Moairinejad, Hadi (2010), Tehran from the capital with Safa to metropolitan area of the city, Report No. 219
Mahdizadeh, Javad (2002), City and History: A Theory of the Historical Process of the Physical-Spatial Development of Tehran City (Part Two - Our Renovation and Development in Tehran), Urban Planning Quarterly, No. 3
Mousavi, Mirnejf and Ali Bagheri Keshkoli (1394), Geographical analysis of the socio-economic consequences of the capital's displacement in Iran, Geopolitical Quarterly, No. 37
Mire'i, Mohammad and Amir Fathi, Sohrab Amiriyan and Hatam Parnian (1395), Study and prioritizing the organization of the capital in Iran, Journal of Geography and Environmental Sustainability, No. 18.
Internet resources
ResearchGate
Maphill
http://www.tehran.ir
ASCE Library