بررسی نقش سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی در توسعه صنعت گردشگری مازندران (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

چکیده

چکیده
حجم انبوه تجارب کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری و نیز تحقیقات علمی پژوهشگران و اندیشمندان هر دو گویای این مسئله است که صنعت گردشگری نیازمند نگرش سیستمی است؛ یعنی این که این صنعت نیازمند یکسری درون دادها مثل زیرساخت­ها و تأمین منابع مالی است و برون دادهای آن نیز درامدهای ارزی و اشتغال و شکوفایی اقتصادی هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش زیرساخت­ها و منابع مالی (درون دادها) در توسعه صنعت گردشگری مازندران به ویژه شهرستان سوادکوه است. سؤال اصلی مقاله این است که با فرض برخورداری استان مازندران و شهرستان سوادکوه از جاذبه‌های گردشگری، زیرساخت‌ها و منابع مالی چگونه می‌توانند به توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران و سوادکوه شتاب بخشند؟ برای پاسخگویی به این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می‌شوند از جمله این که زیرساخت­های گردشگری کدام­اند؟ و این که ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری چیست؟ فرضیه مقاله مدعی است که به نظر می­رسد بین درون دادهای سیستم صنعت گردشگری مازندران و توسعه برون دادهای آن رابطه معناداری وجود دارد. روش انجام مقاله توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری مقاله شامل مدیران و کارکنان سازمان‌های فرمانداری، محیط زیست، شهرداری، منابع طبیعی و ارشاد سوادکوه و نیز معاونت سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان مازندران و سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری استان هستند و حجم نمونه نیز تعداد 180 نفر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. روایی ابزار سنجش از نوع صوری محتوایی انجام شد. برای تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که در این تحقیق پایائی 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تی تک نمونه­ای و نرم‌افزار آماری SPSS16 استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می­دهد که سرمایه­گذاری در زمینه زیرساخت­ها، ایجاد جاذبه­های مناسب (مناطق نمونه گردشگری)، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه­گذاران و در نظر گرفتن تسهیلات در حوزه گردشگری باعث توسعه صنعت گردشگری استان مازندران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Reference

Bagheri, Mahmoud & Bagherifard, Karamullah (2010). The Role of Security in the Development of Tourism Industry, Regional Conference on Tourism and Development, Islamic Azad University, Yasouj Branch,pp. 15-1.

Boozan, Barry. (2012). People, governments and panic. Translating Research Institute for Strategic Studies [in Persian], Tehran: Strategic Studies Institute Research.

Chao, D, Kanno, T.&Furuta, K. (2013). Experimental study on tourist satisfaction using participatory simulation in a virtual environment, springer plus, 2, 552, 1-9.

Chi, G. (2005).A study of Developing Destination Loyalty model,Doctoral Dissertation,Oklahoma state university.

Dassel Weil, Roger (2008). Management of Thought (Basics, Strategies and Works), Translation, Seyyed Mohammad Arabi and Davoud Izadi, Cultural Research Center, Tehran.

Faghandost, Kambiz; Rezvani, Asghar, Hashemi, Hadi (2009). The study of barriers to private sector investment development in Iran's tourism industry, Journal of Financial Accounting and Auditing, No. 4, 129-154.

Gholi Poursalamani, Ali (2007), Comparative Study of Tourism Industry in Iran & Turkey, Quarterly Journal of Business Review, No. 23.

Haghighnassab, Manijeh, Yazdani, Hamidreza, Karimi, Ensia (2014), Investigating factors affecting the satisfaction of foreign tourists and their results and their satisfaction with tourism services in Isfahan, Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Volume 6, Number 4, Winter 93: 753-731.

Hamidizadeh, Mohammad Reza (1999), Systems Guidance for Strategic Programming, Quarterly Journal of Management and Development Process, No. 44.

Holjivac, A.L. (2003). A vision of tourism and the hotrl industry in the st century.hospita management, 22.

Jafari Mehrabadi et al. (2016). Examining the Components of Social Capital Affecting the Satisfaction of Tourists, Quarterly Journal of Tourism and Development, Vol. 5, No. 18: 96-73.

Karroubi, Mehdi et al. (2016). To review and prioritize the restrictions of Korean tourists in Iran, Journal of Planning and Development of Tourism, Year 5, Issue 19: 57-33.

Kazemi, Mohammad (2006). Tourism Management [in persian], Tehran: Publicity.

Khadoroo, J. & Seetanah, B (2009). Transport in frastructure and tourism development, Annalys of tourism research, 34(4): 1021-1032.

Khairi, Mohammad et al. (2014). A Review of the Relationship Between Sustainable Tourism Development and Investment Security with Emphasis on Resistance Economics. Geographical Quarterly (Regional Planning) [in Persian]. Seventh Year, No. 1, pp. 28-15.

khodae, Hamed (2009). Interrelationship between Security, Tourism and Sustainable Economic Development, First National Conference on Security and Sustainable Tourism Development, Esfahan, pp. 131-117.

Khoshfar, Gholam Reza et al. (2013). A survey on the sense of personal and social safety from the viewpoint of tourists and the factors affecting it. Journal of Planning and Development of Tourism, 2008, No. 6: 202-181.

Mansoori, Issa (2000), a Review of the Basis and Functioning of a System Approach in Organizational Management, Management Development Quarterly, No. 14.

Masoumi, Masoud (2005). The nature of tourism [in persian], Tehran: Peak Kowsar.

Mehedushi, Mehrdad, Niazi, Jesus (2010). A Study on Tourism Development in Golestan Province, Science and Development Magazine, Seventh Year, No. 30.

Moravoty Sharif Abadi, Ali, Azizi, Fatemeh, Jamshidi, Zainab (1395). Analysis of Factors Affecting the Satisfaction of Internal Tourists of Yazd Province Using Fuzzy Dumble Model, Journal of Tourism Management Studies, Vol. 11, No. 33: 104-85.

Nowroozi, Seyyed Ali (1395), Systemic and Total Approaches in Organization, Quarterly Journal of Management and Entrepreneurship Studies, Second Year - Issue 4.

Papeli Yazdi, Mohammad Hossein, Saghaei, Mehdi (2006). Tourism (nature and concepts) [in Persian]. Tehran: Publication of the side.

Parehizkar, Akbar & Hasan Esmaeilzadeh (2005), A Systemic Approach to Geography and Urban Planning, Quarterly Journal of Geography Education, No. 71.

Pourahmad, Ahmad et al. (2012). Reviewing and Analyzing the Role of Museums in the Development of Cultural Tourism, Journal of Planning and Development of Tourism, Vol. 1, No. 1: 128-105.

Pourezzt, Ali Asghar (2002), A Systemic Approach to Government Economic Policies for Realizing Social Justice, Quarterly Journal of Management, No. 1.

Presley, Bony Faces (2000). Cultural Tourism Management, Translation by Mahmoud Abdollahzadeh, Cultural Studies Office, Tehran.

Ranjbarian, Bahram; Zahedi, Mohammad (2007). Tourism Recognition [in persian], Isfahan, Chaharbagh Publication, Second Edition.

Rouhani, Hamed (2011), Tourism Competitiveness of the country was calculated 114 among 139 countries, Quarterly Journal of the Chamber of Commerce, No. 516.

Saffari, Sahba (1376), Tourism and Tourism: Mazandaran Province, Quarterly Journal of the Chamber of Commerce, No. 350.

Sheikh Azami, Ali (1393), the Role of Urban Network in Regional Development: A Case Study of Mazandaran Province, Urban Planning Quarterly, No. 8.

Tang X. M. (2006). Causality between tourism and economic growth in the united states. Journal of information management, 23 (6), 451-467.

Thousand Jarribi, Ja'far (2011). The sense of social security in terms of tourism development, Journal of Geography and Environmental Planning, Vol. 20, No. 2, pp. 99-77.

vahedPoor, Gholam Abbas and Mahtab Jafari (2011), Strategies for Management and Sustainable Development of Iran's Tourism Infrastructure with Emphasis on SOWT Model, Regional Planning Quarterly, Year One - Issue 1.

Voice, Alexander, Eyvazul, Mahmoud (2010). The Structure of Security in Tourism Development, Quarterly Journal of Social Sciences, Islamic Azad University, Vol. 4, No. 8, pp. 37-16.

Waresi, HR & M piety and A. Shahivandi (1390), Analysis of tourism infrastructure in the city with an emphasis on hotels, Geography and Environmental Planning Journal, Issue 44.

Williams, A. M. and Gareh, S (2002). Critical issues in tourism: A geographical perspective. Oxford: Blackwell publishers Ltd.

Zarabi, Asghar, Zanganeh, Mehdi (2010). The Place of Social Security in Sustainable Tourism Development with Emphasis on Iran, Regional Conference on Tourism Industry, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, pp. 19-1.

Internet Reference

http://tn.ai

https://news.akhbarrasmi.com

https://link.springer.com

http://amlak.iran-tejarat.com


آمایش فضایی- جغ