برنامه‌ریزی منطقه‌ای بکارگیری انرژی خورشیدی در مزارع تولید مرغ گوشتی در استان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
بخش کشاورزی در کنار دیگر فعالیتهای خدماتی و تولیدی وابسته به انواع مختلف انرژی است که تأمین آن از منابع در دسترس و ارزان ضروری است. معضلات ناشی از سوخت‌های فسیلی همچون مخاطرات زیست محیطی و پایداری در توازن بین اجزا محیط زیست، محدودیت در منابع و نوسانات قیمتی و همچنین وابستگی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی انسان به تأمین انرژی مورد نیاز سبب شده است تا انسان به فکر جایگزینی منابع دیگری همچون انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشید، اقیانوس‌ها، گرمای داخل زمین، باد و ... باشد. واحدهای مختلف کشاورزی مانند پرورش طیور نیز نیازمند تأمین انرژی مورد نیاز خود به شکل برق، گاز، نفت، گازوئیل و دیکر اشکال آن است. این تحقیق بدنبال بررسی مشخصات جغرافیایی استان سمنان جهت شناسایی ظرفیت‌های منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور تأمین انرژی مزارع مرغ گوشتی استان بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و از طریق پیمایش میدانی صورت پذیرفته است. پس از مطالعه اسناد کتابخانه‌ای، اینترنت و مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه، از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله استان سمنان دارای ظرفیت بسیار مناسب در بهره برداری از انرژی خورشیدی بوده و مرغداران نیز در صورت مهیا بودن بستر مناسب تمایل به بهره‌گیری از آن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


Alamdari, P., Nematollahi, O. & Alemrajabi, AK. (2013). solar energy potentials in Iran: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 21, 778–788.

Besarati, MS., Padilla, RV., Goswami, DY. & Stefanakos, E. (2013). The potential of harnessing solar radiation in Iran: Generating solar maps and viability study of PV power plants. Renewable Energy 53, 193-199.

Byrne, J., Glover, L., Hegedus, S., & VanWicklen, G. (2005). THE POTENTIAL FOR SOLAR ELECTRIC APPLICATIONS FOR DELAWARE’S POULTRY FARMS. Delaware: University of Delaware.

Energy Use in Smallholder Farming Systems: A Case Study in Tafresh Township of Iran. sustainability, 702-716.

IEA. (2008). Renewables Information 2008 edition. Paris: OECD Publishing.

Jordan Korte, k. (2011). Government Promotion of Renewable Energy Technologies. Germany: springer.

Kaltschmitt, M., Streicher, W., & Wiese, A. (2007). Renewable Energy Technology, Economics and Environment. Berlin, NY: Springer.

Keyhani, a., marwali, m. n., & dai, m. (2010). Integration of Green and Renewable Energy in Electric Power Systems. New Jersey and Canada: Wiley.

Maczulak, A. (2010). RENEWABLE ENERGY: Sources and Methods. NY: Facts On File.

Okonkwo, W. I., & Chukwuezie, O. C. (2012). Characterization of a Photovoltaic Powered Poultry Egg Incubator. International Proceedings of Chemical, Biological & Environmental Vol. 47, 1-6.

Quaschning, V. (2010). Renewable Energy and Climate Change. UK: Wiley.

Raghavan, S. V., Bharadwaj, A., Thatte, A. A., Harish, S., Iychettira, K. K., Perumal, R., et al. (2010). Harnessing Solar Energy: Options for India. India: Center for Study of Science, Technology and Policy.

Shabanali Fami, H., Ghasemi, J., Malekipoor, R., Rashidi, P., Nazari, S., & Mirzaee, A. (2010). Renewable Energy Use in Smallholder Farming Systems: A Case Study in Tafresh Township of Iran. sustainability, 702-716.

Soteris, K. (2009). Solar energy engineering: processes and systems. USA: Elsevier.

Yergin, d. (2006). Ensuring Energy Security. foreign affairs, 69-82.

Yohanna, J. K., & Umogbai, V. I. (2010). SOLAR ENERGY POTENTIALS AND UTILIZATION IN NIGERIA AGRICULTURE. Journal of Environmental Issues and Agriculture in Developing Countries, Volume 2 Numbers 2 & 3, 10-21.