مقایسه‌ی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، گروه علوم سیاسی، واحدچالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحدچالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

چکیده

انگاره‌ی دموکراسی مقوله‌ای بنیادی در سپهر اندیشه سیاسی است که همواره دغدغه‌ی متفکران و فیلسوفان سیاسی بوده است. از این حیث، در مقایسه و نسبت‌سنجی با انواع حکومت‌های دیگر، می‌توان مدعی شد که گفتمان دموکراسی و مدل‌های معتنابه آن، کم و بیش با استقبال چشم‌گیری مواجه بوده و به آرمانی جهانی تبدیل شده است. به نحوی که اکثر کشورها در جهان نظام سیاسی خود را دموکراتیک می‌دانند. از میان این اشکال مختلف دموکراسی، دو نمونه‌ی مهم، یعنی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده‌ است. اما این دو با وجود شباهت‌ها، وجوه تفارقی نیز دارند که درک و دریافت و مداقه در آن می‌تواند ما را در جهت فهم بهتر و شکل متعالی‌تر این آرمان حیات بشری یاری رساند. بدینسان، سؤال اصلی این مقاله می‌تواند اینگونه طرح شود که مبانی نظری و توان تبیینی دو جریان نظریه‌های دموکراسی لیبرال و نظریه‌های دموکراسی گفتگویی را در فلسفه سیاسی معاصر چگونه می‌توان مقایسه کرد؟ مطابق یافته‌های تطبیقی این پژوهش در مباحثی همچون آزادی، شهروندی، برابری و عدالت دموکراسی لیبرال بر شکاف بنیادین بین دولت و جامعه مبتنی است و فقط از طریق فرایند دموکراتیک، این رابطه برقرار می‌شود و از درک ماهیت بین الاذهانی سیاست غافل است و عقلانیت ابزاری را به جای عقلانیت مفاهمه‌ای یا ارتباطی جایگزین کرده است به همین جهت نظریه دموکراسی گفتگویی (مشورتی) از حیث تبیین مطلوبیت دموکراسی تواناتر است

کلیدواژه‌ها


References
Persian resources
Ansari, Mansour, (2005)," Conversation democracy: Democratic Features of Mikhail Bakhtin's Thoughts and Jurgen Habermas", Tehran: Publisher Markaz.
Arbelaster, Anthony, (1998), "The West Liberalism, Rise and fall", Translated by Abbas Mokhber, Tehran: Publisher Markaz.
Assuri, Dariush, (2010), "Political Encyclopedia", Tehran: Publisher Morvaried.
Atwait, William and Batamore, Tom (2013), "Culture of the 20th Century Social Science", Translated by Hassan Chavehian, Tehran: Publisher Naey.
Bashirieh, Hossein, (1997), " The History of the Political Thought of the Twentieth Century" Volume: one, Tehran: Publisher Naey
Bashirieh, Hossein, (2003), " Political science training ", Tehran: Publisher Negah maser.
Bordeo, Georges, (2004), " Liberalism", Translated by Abdul Wahab Ahmadi, Tehran: Publisher Naey.
Calvin, Kirk, (2010), "History of the concept of civil society and the public sphere", Translated by Rahim Nobahar, Tehran: Publisher Tahgigat Hoghoghi. spring and summer,No. 51.
Ermeh, Gay (1997), "Culture and Democracy", Translated by Morteza sabetfar, Tehran: Publisher ghoghnoos.
Ghadiri, Hatam, (2006), "Political Thought in the Twentieth Century", Tehran: Publisher samt.
Habermas, Jurgen, (2001)," The crisis of legitimacy", Translated by Jahangir Moeini, Tehran: Publisher Game no.
Habermas, Jurgen, (2007), " Globalization and the Future of Democracy: National Post System ", Translated by Kamal Pauladi, Tehran: Publisher Markaz.
Haywood, Andrew," Income on political ideologies", Translated by Mahmood Rafiee Mehrabadi,Tehran: Publisher vezarate omore khaejeh.
Hersij, Hussein, Hajizadeh, Jalal, (2010), "Explaining Women's Vote Democracy in Habermas' Thoughts", Islamic Philosophy Journal, vol,3. No6.
Kotel, Rhine Hard (1979), "Liberalism", Translated by Manouchehr Fekri Ershad,Tehran: Publisher Toos.
Libii, Mohammad Javad, (1999), " Liberal Democracy is an unfinished dream", Tehran: Publisher Afkar.
McPherson, cb, (1990), " The real world of democracy", Translated by Majid Madadi, First Edition, Tehran: Publisher Alborz.
Nash, Kit, "Contemporary political sociology, globalization, politics, power", Translated by Mohammad Taghi Afrooz,,Tehran: Publisher kavir.
Nourbakhsh, Seyyed Morteza, (2000), "Sociology vocabulary",Tehran: Publisher Saralah.
Nozari, Hossein Ali(2002), "Reading Habermas: Making Money From Jurgen Habermas's Opinions and Theories",Tehran: Publisher Cheshmeh.
Ritzzer, George (2014), "Sociology theory", Translated by Hooshang Naibi, Tehran: Publisher Naey.
Sadati Nejad, Seyed Mehdi, Shirazi, Ali, (2016), "A Comparative Study of the Epistemological Foundations in Religious Democracy Theory and the Theory of Dialogue Democracy in the Viewpoint of Imam Khomeini and Jürgen Habermas", jostarhaie Siasi Maaser, Autumn, No 21.
Samiiy Isfahani, Alireza, (2007), "Comparative study of the crisis of democracy and its impact on political behavior Citizens in the tripartite democracies of Europe, North America and Japan", Journal of Law and Policy Research, vol,9, No23.
Seyyidman, Steven(2013), "His wrestling in sociology", Translated by Hadi Jalili,, Vol.6,Tehran: Publisher Naey.
Shapiro, John Salvin, (2001), " Liberalism", Translated by Mohammad Saeed Kashani, Tehran: Publisher Markaz.
Shirt, Eun, (2013), "The Philosophy of Continental Social Sciences", Translated by Hadi Jalili, No. 3, Tehran: Publisher Naey.
Vincent, Andrew, (1999), "Modern political ideologies", Translated by Morteza Saqibfar,Tehran: Publisher ghoghnoos.
Latin resources
Alidousti, Nasser (2009), "Police and education of citizenship rights", Strategic Studies Quarterly, No. 44.
Benhabib, Seyla (1986), "Critique, Norm, and Utipia: A Study in the Foundations of Critical Theory". New York; Columbia University Press.
Canfild, Robert, (2015), "Referendums and deliberative democracy Lawrence "LeDuc University of Toronto, Canada Electoral Studies 38, Pp, 139-148.
Dallmayr Fred(1997), "Life-World and Communicative action", Kellogg institute.
Gardbaum, Stephen. (1996),"Liberalism, Autonomy, and Moral Conflict", Stanford Law Review, 48.
Gutman, Amy(1996), "How Limited Is Liberal Govemmen", in: Yack, B (Ed); Libralism without Illusion, Chicago: University Of Chicago Press.
Habermas, Jürgen(1981), "Theory of Communicative Action", Volume Two: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Translated by Thomas A. McCarthy. Boston, Mass.: Beacon Press
Held, D. (1890)," Introduction to Critical Theory", London: Hutchinson.
LeDuc, Lawrence. (2015) "Referendums and deliberative democracy Lawrence" LeDuc University of Toronto, Canada Electoral Studies 38 139e148.
Nye, Joseph., zelikow, D. Philip and Darid C.King(1977) eds."Why People Don’t trust government", (Cambridge. Mass: Harvard university press).
Peter Dews (1992), "Autonomy and Solidarity Interviews with Jèurgen Habermas", London(newYork).
Pharre, Susan. J, Putnam, D. and Russel J. "quarter century of Declining, Confidence", Journal of Democracy, Vo. 11, No. 2
Polanyi, K. (1944). "The Great Transformation". Foreword by Robert M. MacIver. New York: Farrar & Rinehart.
Roskin, G. michael. etal (2008), "political science; An introduction", (pearson, prentice hall).
Simon and neimar, (2012), "Variants of de-growth and deliberative democracy: A
Habermasian". Proposal Konrad Ott, Futures 44.Pp 571–581.