کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
 کمبود تعاملات و کم رنگ شدن ارتباطات، کاهش اعتماد شهروندان و کاهش تعلق خاطر به محلاتی که هویت خاصی ندارند، از ویژگی‌های شهرهای امروزی است. بنابراین برنامه ریزی و توسعه بدون سرمایه اجتماعی در محلات عملاً امکان پذیر نیست. تحقیق حاضر بر آن است که میزان وابستگی توسعه پایدار محلات لشکر آباد و کیانپارس شهر اهواز را به سرمایه اجتماعی و تعلق خاطر را مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی توسعه پایدار محله شهری با رویکرد اجتماعی و ارائه الگوی مناسب رسیدن به توسعه همه جانبه انسانی و فضایی می‌باشد. این مطالعه از نوع کاربردی توسعه‌ای است به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق با توجه به سطح سنجش و نوع متغیر از آزمون‌های مربوط به هر کدام استفاده شده است. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها، داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نقاط ضعف و قوت هر کدام از محلات در محک شاخص‌های سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار با تاکید بر نقاط قوت متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی) الگوی پیشنهادی با به کار گیری مدل "تحلیل شکاف" ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در محله لشکرآباد بر اساس رتبه بندی صورت گرفته، از بهترین وضعیت (نقطه قوت) تا بدترین وضعیت (نقطه ضعف)، رتبه­ها به ترتیب تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ارتباط اجتماعی، آگاهی اجتماعی، و مشارکت اجتماعی صورت بندی شده‌اند. درمحله کبانپارس نیز از بهترین وضعیت (نقطه قوت) تا بدترین وضعیت (نقطه ضعف)، رتبه­ها به صورت آگاهی اجتماعی، تعلق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و ارتباط اجتماعی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Abdollahi (1398), Social Capital in Iran; Current Situation, Future Prospects and Transitional Opportunity, Journal of Social Welfare, Tehran.
Alvani-Shirvani, Seyyed Mehdi-Alireza, 2008. "Social Capital of Concepts and Theories", Mani Publications, Isfahan
Andishkar Consulting Engineer (2006), Transport and Traffic Studies Project of Ahvaz City, Ahvaz Hectami, Mehrdad (2009), Sustainable Social Society in the Neighborhood, Proceedings of Neighborhood Development Conferences 4, New Design, Tehran.
Azizi, Mohammad (2006); Sustainable residential neighborhood; Narmak case sample; Beautiful Arts magazine; No. 27; 35-46.
Bourdieu, old. (2005), Theory of Action, Practical Reasons and Rational Selection, Translation by Morteza Mardiha, Tehran, Razavi and Negar Publications.
Coleman, James (1998), The Foundations of Social Theory, Translated by Manouchehr Saboori, Tehran University Press.
Dasgupta, Partha & Serageldin, Ismail,2004, Social Capital A Multifaceted Perspective.
Dawas, Di, E (1997), Scrolling in Social Research; Translation by Hooshang Naeeni, Nizar Ney, Tehran
Fine, Ben, 1385. "Social Capital and Social Theory", translated by M. K Sarwarian, Nonprofit Strategic Studies Research Institute, Tehran, Iran
Fukuyama, Francis, 1385. "The end to social order and social capital and its preservation", translation of Gholam Abbas Tavassoli, publication of the story of the new Pen, Tehran.
Greve, Arent & Benassi, Mario, (2003), Exploring the contributions of human and social capital to productivity, Hawaii International Conference On System Sciences, January 5-8,, Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii.
Guidance, Mohammad Taghi et al. (2007) Settlements and Methods of Urbanism, Geography, Center for Urban and Architecture Studies, Tehran.
Hekmat Nia, Hassan, Zangi Abadi, Ali (2004), Surveying and analyzing sustainability levels in Yazd's neighborhoods and presenting strategies for improving the process, Geographical Quarterly, No. 72
Housing and Urban Development Organization of Khuzestan (2009), Studies of Informal settlements of Ahwaz
Keele, Luke, 2004, macro measures and mechanice of social capial, department of politics and international relations, nueld college and oxford university.
Khakpour, Barat Ali, Mafi, Ezat, ..., Bavan Puri, Alireza (2009), The Role of Social Capital in Sustainable Neighborhood Development (Sample: Sadiyeh Mashhad Kvy), Geography and Regional Development Magazine, No. 12
Latifi, Mohammad (2009), Social Capital of the Neighborhood, Parham Publication, Tehran.
.Madani pour, (2003), Human resource development, social capital, emotional intelligence: Any link ..., Journal of European Industrial Training; vol, 30; ABI/INFORM Global, pg117.
Masoumi, Salman (2011); Neighborhood Development in Sustainability, International Institute of Society and Culture, Tehran
Memiford, L, 1954, The neighbourhood and the neighbor unit, Town planning Review, Vol 24: 256- 70
Motaghi, High School of Social Security Research, Tehran, Calmman, James, 1998 "Theoretical Social Foundations", translated by Manouchehr Saboori, Nayer Ney, Tehran.
Nateghpour, Mohammad Javad, Firouzabad, Seyyed Ahmad (2005), Social capital and factors affecting its formation in Tehran, Journal of Sociology of Iran, Volume 6, No. 4.
Papeli Yazdi, Mohammad Hussein, Rajabi Sanaajerdi, Hussein (2003), Theories of the City and the Perimeter, Tehran, Sadegh.
Pantom, Robert (2001), Democracy and Civil Traditions, Translated by Mohammad Taghi Dolfrooz, Salam Publication, First Edition, Tehran.
Piran, Parviz, Mousavi, Mir Taher, Shiyani, Maliheh (2006), Conceptual Fundamentals and Conceptualization of Social Capital (Emphasizing the Conditions of Iran), Journal of Social Welfare, Vol. 6, No. 23.
Ports, Allegheno (2005). Social capital and civil society, articles of social capital, trust, democracy, publishing of chica.
Prank, Jan and Mahabb al-Haq, Ali (2001) Background Background Report by Sustainable Development, Environmental Research Center, Tehran University.
Proceedings, 2008 "The Foundations of Social Capital Concept", Mohammad Mehdi Baghini & Associates, Research Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science and Technology Research, TehranTavakoli Nia, Jameel, Sisi Professor, Mansour (2009), Sustainability Analysis of Tehran's Metropolitan Neighborhoods, Emphasizing on the Activities of Shoorriyas. Case Study: Evin Neighborhoods, Derek and Velenjak, Quarterly Journal of Human Geography, No. 70.
Razavi, Al Hashem (2008), Participation in the civil society, with emphasis on the participatory management model in metropolitan cities, Urban Management Magazine, No. 13; Tehran: 4.38-51.
Siamaki, Ahmad (2010), Analysis of Sustainability Levels in Urban Sites, Geographical Quarterly, No. 72
Sarrafi Mozaffar, Tavakoli Nia Jameel, professor Sisi Mansour (2009), City Development Strategy Based on Sustainable Development (Case Study: Shabestar City), Volume 7, Number 22; From page 65 to page 82.
. Sabatini, Fabio, 2005, Does Social Capital Improve Labor Productivity in Small and Medium Enterprises, forthcoming International Journal of Management and Decision Making, December. Pg1-29.
Shea, (2004), Social Capital and Productivity, Teaching and Learning Research Programme, pg 1-34.
Tavakoli Nia, Jamileh, Sisi Professor, Mansour (2009), Sustainability Analysis of Tehran's Metropolises with Emphasis on Shurai's Action. Case Study: Evin Neighborhoods, Derek and Velenjak, Quarterly Journal of Human Geography, No. 70.
WCED. (1987), The forms of capital, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press: 241-258.
 
 
 
 
 
 
 
 

سنجش تمایل به