بررسی عوامل موثربررضایت شهروندان ازامنیت فضاهای گردشگری کلانشهرتهران

نویسنده

استادیار جغرافیا و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
فضاهای گردشگری به عنوان زیر مجموعه‌ای از شهر، جمعیت وابسته‌ای را به دنبال خود دارند که در برابر بحران‌های انسانی و طبیعی بسیار آسیب پذیر هستند. برنامه ریزی برای خدمات و تسهیلات فضاهای گذران اوقات فراغت وگردشگری و مدیریت آنها در میزان اثر بخشی آنها تأثیر به سزایی دارد. توجه به توزیع میزان آسیب پذیری و خطرات انسانی و طبیعی در فضاهای گردشگری شهری، یکی از راهکارهای بسیار مهمی است که می‌تواند به تأمین امنیت بهینۀ گردشگران کمک نماید. چراکه امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبت مستقیم با هم دارند. در واقع همان طور که یکی از عوامل مهم توسعۀ گردشگری وجود امنیت است، اصولاً تا امنیت برقرار نباشد سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری بیهوده خواهد بود. بااین وجوددراین تحقیق عواملی که بررضایت شهروندان ازامنیت فضاهای گردشگری شهرتهران موثراست راموردبررسی قرارمی دهد. پژوهش مذکور در مقطع زمانی سال 1395 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی، پیمایشی می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق روش گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانه‌ای و توصیفی بدست آمده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مدل تصمیم‌گیری "کرجسی ومورگان"، 384 نفر تعیین گردیده است. اعضای نمونه به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی سایت­های اینترنتی می­باشد. پرسشنامه­ها بین گردشگران کلان شهرتهران که درفضاهای تفریحی وگردشگری درحال گشت وگذاربوده اند، توزیع و تکمیل شده است. اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پـرسشنامه­ای که پایایی آن توسط ضریب آلفـای کرونباخ 70/0 و روایی آن توسط اعتبار محتوی تأیید شده، جمع آوری گردیده است. برای بررسی فرضیه‌ها ازآزمون ناپارامتری دوجمله‌ای استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع
Akbari,reza &pakbonyan,samane,2012,the impact of publie spaces body on social security sense (case study:narmak locality and ekbatan town)beautiful arts magazine,17 period, number2.
Aminbidokhti,A & sharifi,2012,the study of relation between tourism boom and social capital in Caspian sea coast guard,tourism management gruarterly,7th year number 17.
Boshroye,hossain,1995,political society,Tehran,ney publication.
Pakzad,jahansha,2006,the round table of urban spaces in social security provide,municipality magazine 4th,number4.
Tagavi,mahdi& ali golipour solimani,2009, factors affecting growth industrial tourism iran,journal economic,3number.
Rabani,rasoul&collagues,2010,the role of police in tourism provision and absorption,social security study magazine.
Zarei,noshin,2006,the impact of psychological security on tourism industry development in fars and bohsher provinces,m.s thesis, management faculty,Tehran university.
Ziyari,keramatolla,2013,the impact of effective factor in urban tourism industry development in assessing on effective factor of tourist satisfaction, geographical territory quarterly,loth year,number37.
Shakoei,hossein,2004,new ideas on urban geography,samt publication,Tehran.
Karegar,bahman &rahim sarvar,2011, city,margin,security social,puplishen gomes.
Karobi,mehdi,2009,racial culther,cultheral capital and tourism industry,iran management scionce quarterly.
Mahmood pour,nasrin,2013,criticism on urban public spaces planning by looking on Tehran parks,Tehran,azarakhs publication.
Moayed far& colleagues,saeide,2014, The Security of Tourism with Emphasis of Crisis Management components (case study: tourism spaces of Yazd)
,journal police geography, number7.
Moayedi &colleagues,2013,the study of urban view components in security sense level promotion in urban publics(case study,avin Tehran locality,social security study,number35)
Hezar jeribi,jafar,2011,sense security social aspect development tourism,magezin planning geography.
Fennel.D.a(2001).A content analysis of ecotourism definition.current issues in tourism,pp.403-421.
Fennel,D.A(1999)Economic and introduction.p:288-310.
Khan,Sh. (2007).Development of ecotourism in pakistan.SDBI publishing.pp.87-9-.
Fusili,M. (2007).Development of ecotourism in italy.Viav.colombo.pp.149-153.
Negi,Jagmohan. (2004).International Tourism and travel (conception and principle).Chand publishing,New Dehli,India.
Vanessa,A,Verse. (2002).Ecotourism in small Caribbean island published in university of Florida.pp.1-36.
Hall, michael, 2008, Travel and tourism in the third word, newyourk, routledye.
Seddighi, H.R., and Theocharous, L. A (2001). A model of tourism destination choice: a theoretical and empirical analysis, Tourism Management, Volume: 23, Issue: 5, Publisher: Elsevier.
Keefer, P., and Knack, S (2002). Polarization, politics and property rights: Links between inequality and growth, Public Choice, Vol 111, No 4.
Dwyer, L., Forsyth, P., Rao, P (2002). Destination Price Competitiveness: Exchange Rate Changes versus Domestic Inflation, Journal of Travel Research, Vol 40, No 3.
Haber Sigal and Lerner Miri(1998) Correlates of Tourist Satisfaction Annals of Tourism Research Vol. 25 No. 4 pp. 197_201.
Maditinos Z., Vassiliadis C (2008). Crises and disasters in tourism industry: Happen locallyaffect globally. Thessaloniki: University of Macedonia. From World Wide Web:http://mibes.teilar.gr/e-books/2008/ maditinos_vasiliadis%2067-76.pdf
Laws, E.,1991, Tourism Marketing, Cheltenham, Stanley Thornes.
Hall, C.M. and S.J. Page,2001, The Geography of Tourism and Recreation, Routledge.
Shapira, K. P.,2001, Innovative Partnerships for Sustainable Urban Tourism, Managing Growth in Travel and Tourism’ TTRA European Conference, Stockholm, Sweden.
Sheldon, P. J., & Gee, C. Y.,1987, Training needs assessment in the travel industry, Annals of Tourism Research, 14, 173-182.
Page, S.,2000, Planning and Community Action, in Chris Rayan and Stephen Page, (Eds.) tourism management towards the new millennium, pergamon.
Holden, Andrew,2000, Environment and Tourism, Rutledge.
Kkareran, Z (2007). Public Spaces of Post – industrial cities and their changing Roles (1). METU JFA(24:1).
Atlas,R (1988). Crime Prevention throughe Building cides, journal of security Administration, Vol, 9.
Balram shivan (2005), Attitudes Toward urban Green Space: Integrating Questionnaire survey and collaborative GIS Techniques to Improve Attitude measurements Landscape and urban planning.
Carr, S et al (1992). Public space, Cambridge University Press, Cambridge.
Cerver, Francisco Asensio (1994). Word of Environmental Design Urban spaces2: Urban parks, spain, arco.
Clarke, Ronald V (1984). Theoretical Background to Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) and Situational Prevention, Australian Institute of Criminology.
Clarke, Ronald V (1986). the Theory of Crime Prevention the Environmental Design,.
Cohen, N (2001). Urban planning conservation and preservation, NEW York, Mc Graw – Hill.
Cozens, P.M (2004). Crime Prevention through Environmental Design, Property Management, Vol. 23, No 15,.
Crowe, T. (2003) Advanced Crime Prevention through Environmental Design”; (Seminar -.notes), American Crime Prevention Institute, Louisville, Kentucky
Gizewski, P (1995). Urban Growth and violence: will the feture Resemble the past. www.library. Utoronto.ca.psc.eps.urban2.htm.
Iranmanesh, Nasim (2204), Using the Principles of Crime Prevention the Environmental Design in Iran, 9th Annual International CPTED Conference, 2004.
Jacobs, J. (1965) The Dead and Life of Great American Cities, New York, Random House.
Jeffery, C.R and D.I Zahm (1993). CPTED. Opportunity Theory, Rational Choice Model, In Routine Activity and Rational Choice, Advance in Criminology Theory, Vol. 5.
Misra, R.P; Micro (1992). ''Level Rural Planning; chapman and hall '',pp.34-64.
Mosser, M and Teyssot, G, (1991). The history of garden design, Rome, Thames and Hodson.
Patel, R (1997). Urban violence: An Overview, A city for all, edited by: Jo Beal, Zed Books Ltd, London & Newgersey.
Rostami Tabrizi, L., Madanipour, A., (2006), Crime and the city: Domestic burglary and the built environment in Tehran, Habitat International, No.30, PP 932–944
Sharma, P. Chrisman, J.J. & Chua, J.H. (2003) " Succession Planning as Planned Behavior: Some Empirical Results". Family Cusiness Review, No. 16(1), p 1-15
Thompson, I.H (1998). Landscape and urban design, introducing Urban Design, eds. C. Greed, M. Roberts, Longman, Essex.
www. region12.tehran.ir