سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران

چکیده

چکیده
عدالت فضایی یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی است. کیفیت وکمیت خدمات رفاه عمومی یکی از یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش برخورداری یاعدم برخورداری یک منطقه از امکانات وتسهیلات خصوصاً در ارتباط با کاربری اراضی است. در پژوهش حاضر وضعیت عدالت فضایی در توزیع خدمات رفاه عمومی شهری در سطح محلات شهر دیر بررسی می‌گردد. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی می‌باشد، بدین صورت که ابتدا به منظور سنجش میزان رضایت ساکنان محلات مختلف شهر پرسشنامه‌هایی در این خصوص تهیه گردید و سپس جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری در نرم افزار spss استفاده گردید. در ادامه نیز جهت رتبه بندی محلات بر اساس میزان برخورداری از سرانه کاربری‌ها از روش ویکور (vikor) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون‌ها نشان می‌دهد که میزان رضایت از میزان کاربری‌ها وخدمات رفاه عمومی در سطح مطلوبی نمی‌باشد و هم چنین مشخص گردید که درتوزیع کاربری اراضی شهر دیر عدالت فضایی رعایت نگردیده است. در خصوص بررسی سرانه کاربری‌های مختلف در محلات­ شهر دیر میزان تطابق سرانه­های موجود با مقادیر استاندارد در برخی موارد بالاتر از سطح استاندارد ولی در اکثر موارد پایین‌تر از سطح استاندارد بوده است. در نهایت امر نیز با استفاده از مدل ویکور فازی اقدام به رتبه بندی محلات بر اساس میزان دسترسی به هرکدام از کاربری کردیم. نتایج بدست آمده از عملیات ویکور نیز تأیید کننده نظرات مردم و میزان سرانه‌های اختصاص داده شده به محلات در طرح تفصیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع
Ahmadpour, Ahmad Vahmine Nejad, Hossein Vazyari, Karmatallah and Faraji Solebar, Hassan Ali and Vafaei, Abuzar (2014), Evaluation and Evaluation of Urban Land Use from the Perspective of Social Justice (Case Study of Kashan City), Aims of Land, Volume Six, No2. Pp 179-208.
Pohizkar, Akbar (1997), Urban or Urban Placement Selection in Urban Models or GIS: Case Study of Tabariz University, PhD thesis, Tarbiat Modares University, Tehran.
Talen, Emily (2002), GIS, and Justice in Urban Planning, Translation by Mahmoud Rezaei, Shahr-Negar Quarterly Journal, No. 17, pp. 26-37.
Hosseini Shah Parian, Nabiollah (2015), An Analysis of Spatial Justice with Emphasis on Urban Public Utilities in Ahwaz, Master's Thesis, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahwaz
Hatami Nejad, Hussein et al. (2009), Social Justice and Space Justice, Review and Comparison ofJohn Rawls & Harvey's Views, Political and Economic Information Magazine, pp. 269-270
Dinkerly, Harold Vedigran (1997), Urban Land Policy, Abdollah Kousari Translation, Tehran National Organization of Land and Mines.
Rashidi, Siamak (2010), Evaluation of land use in Izeh city, Master's thesis of geography and urban planning, Faculty of Geography, University of Isfahan, Ferdowsahnameh: Asgharzrabi.
Razavian, Mohammad Taghi (2002), Urban Land Use Planning, Tehran, pp. 2.
Sajjadi, Jillahmakaran (1995), Evaluation of land use realization in Urban Development Plans for the use of green space in Shahr-roud, Faculty of Science, Regular Research Center, No. 1, Year One.
Sharifi, Abdolnabi (2006), Social Justice and the City: An Analysis of Regional Inequalities in Ahvaz City, Phd dissertation on Geography and Urban Planning, Professor Hussein Hatami Nejad.
Shokouee, Hussein (1995), New Views in Urban Geography, Publications.
Zahahi, Mohammad Veselomanirad, Esmaeel and Hosseini Shah Parian, Nabiollah (2017), Evaluation of the use of urban land of Ahwaz metropolis based on spatial justice using the Lqi model and the nearest adjacent neighbor's method, Quarterly Journal of Urban Management Studies, ninth year ninth twenty.
Zarabi, Asghar and Rashidi Nik, Siamak and Ghasemi Rad, Hamdollah (2010), Land Use Analysis and Evaluation in Izeh City, Journal of Urban Research and Development, Year 1, Number 3.
Azizi, Mohammad Mehdi (2013), An Analysis of the Per Capita of Land Use and City Scale in Comprehensive Urban Designs of Iran, Journal of Fine Arts, Architecture and Design, Vol. 18, No. 4, Winter 2013.
Faghihi, Abolhassan and Timournejad, Kaveh (2006), Response System in Tehran Municipality, Management Studies Quarterly, No. 50.
Karami, Qasim and Lotfi, Mohammad Sadegh (2008), Space Justice in Geographic Space Planning, Social Justice, Tehran: Expediency Council, Strategic Research Center, Strategic Research Institute
Mahdizadeh, Javad, colleagues (2003), Urban Development Strategic Planning, Tehran University Press, pp. 192.
Arman Shahr Consulting Engineers (2000), Developing Methods for Improving Urban Utility Productivity, Vol. I.
Movahed, Ali and Semedi, Mohammad Hossein (2013), Quantitative and qualitative assessment of land use in Mariwan, Journal of Human Geography Research, No. 87.
Sustainable Environment Project Consultant Engineers (2015), Development and Implementation Plan (Comprehensive) and Detail Detail, General Directorate of Road and Waste Management of Bushehr Province.
Heirs, Hamid Reza and Zangi Abadi, Ali and Yaghfouri Ali (2008), Comparative distribution of urban public services in terms of social justice (Case study: Zahedan, Geography and Development Quarterly, No. 11).
Greer john robert(2002).Equity in the spatial distribution of municipal services: how to operationalize the concepts and institutionalize a program the university of texas at dallas.
Tsou k. w. Hung Y. T. Chang Y. T. (2005). An accessibility based integrated measure of relative spatial equity in ubran public facilities cities.
Kyushic oh. Jeong seunghyun(2007). Assessing the spatial distribution of urban parks using GIS. Landscaps and urban planing vol82..No.1
Langford. M. Higgs. G. radcliffe.J and while. S. (2008). Urban population distntution model and servis accessibility Estimation compuers Environment and urban sistem p:57.
Sereto, Mernesto 2008. Social justice and urban regional planning, centennial public lecture serie.
Ebrahimabadi, M. S. (2008), Accessibility and Street Layout. Master Thesis in Urban Planning and Design. Stockholm: Sweden.