تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیئت علمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
روابط و همکاری‌های نظامی ایران و روسیه تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی مختلفی اعم از تحولات داخلی و پیرامونی طرفین, مسیری پر فراز و نشیب داشته است. دیپلماسی دفاعی و روابط نظامی دو کشور در نیم قرن گذشته در چارچوب خرید و فروش سلاح و تجهیزات و یا تبادل اطلاعات انجام می‌گرفت اما در دهه حاضر به علت تقارن منافع متفاوت ایران و روسیه بصورت تصادفی، آن‌ها را به نوعی همکاری استراتژیک وا داشته به گونه‌ای که نیروهای مسلح آنها در کشور دیگری که مرز مشترکی با آن ندارند اقدام به عملیات نظامی مشترک نموده‌اند. هدف این مقاله تبیین تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از همکاری‌های نظامی دو کشور و تاثیرگذاری این نوع از همکاری‌ها بر استراتژی و یا به عبارتی کد ژئوپلیتیکی منطقه‌ای ایران می­باشد. سئوال مسئله اصلی تحقیق این است که همکاری‌های نظامی ایران و روسیه چه تاثیری در تحولات ژئوپلیتیکی و بویژه کد ژئوپلیتیکی منطقه‌ای ایران در ارتباط با کشورهای سوریه، عراق، یمن و تحرک نظامی در این منطقه را دارد؟  این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن از نوع توصیفی– با رویکرد تحلیل کیفی داده­ها و تجزیه و تحلیل آمار توصیفی می‌باشد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که نگاه مبتنی بر عقلانیت و ایدئولوژیک ایران در روابط با روسیه و برتری نگاه ژئوپلیتیک نسبت به ژئواکونومیک و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی اثرگذار بر سیاست خارجی روسیه در منطقه و فرامنطقه موجب بسط بیشتر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه شده است. این همکاری‌ها کد ژئوپلیتیکی ایران را بعنوان یک قدرت منطقه‌ای وسعت و استحکام بخشیده و توانسته است بر تقویت نقش ایران در پیشبرد سیاست منطقه‌ای و تحرک نظامی در جنوب غرب آسیا (سوریه, عراق و یمن) بیافزاید.

کلیدواژه‌ها


References
Omedi, A. (1388).Regionalism in Asia,Tehran:Bureau of Political and International Studies publisher,p.20
Griffiths, M. (1388). Encyclopedia of International Relations and World Politics,Tehran: nai publisher,Translation of Alireza Tayeb,p.62
Karami, J.,sanai, M., (1387).Iran-Russia military relations,State Department publications, Two Study Papers for Central Asia and the Caucasus,p.4
Asgari, M. (1389). The role of defense diplomacy in regional defense management, Quarterly Journal of Defense Diplomacy,p.2
Rosatmi, M. (1378). Dictionary of military terms,Joint Press Publications Aja,p.904
Khojam lee, A. (1392).Explaining the geopolitical position of Iran,Research Negin h publising,p 71
Menaei and Partners, (1393). Evaluation of the Effect of Knowledge ManagementActivities on Defense Diplomacy,Strategic quarterly journal,No70,P.7
Mojtahedzadeh, P. (1379). Geopolitical ideas and Iranian realities,: Tehran nai publisher,p283
Leoned, k. (1374).Strategic Relationships between Iran and Russia,Quarterly journal of Central Asian and Caucasian Studies,Translation by Bahram Tehrani,vol.8, no.12
Merhaedar,D. (1377). Geopolitics presents a new definition, Mashhad:Quarterly journal of geographic research,P.22
Jlalli, A. (1382). All-round cooperation between Iran and Russia, Quarterly journal of Central Asian and Caucasian Studies, Vol.11, No41, P165
Bahrami parchamectani, M.,bagheri, M. (1392).Political and Economic Relations between Iran and Russia, 1996 to 2006,International Political Epic Conference,P.3
Shergholami, K. (1386).Iranian-Russian Relations in History,Extraction from the Iranian daily newspaper.
Karami, J. (1388).Iran-Russia military relations,Two Study Papers for Central Asia and the Caucasus,Publications of the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran,p.15
Maleki, A. (2000).The evolution of Iran-Russia relations,Strategic Studies Quarterly,No9,P.3
Hafeznea, M. (1385).Principles and concepts of geopolitics,Mashhad:Papelay Publishing.
Bishoyi, Saroj (2011), Defence Diplomacy in US-India Strategic Relationship, Journal of Defence Studies, Vol 5. No 1
 Katz, Mark N. (2008), «Russian- Iranian Relations in the Ahmadinejad Era Foreign Policy, Available at: Http://www.foreign policy-article/ir, (accesses on, 10/11/ 2010) pp.205
 Gartner, Scott Sigmund, Strategic Assessment in War, Yale University Press, 1999. pp.163
http://www.iras.ir/fa/doc/note
http://farsi.khamenei.ir/speech-content
http:// asrdiplomacy.ir
http://www.mehrnews.com/new
Website RT