ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیط شهری در مجتمع‌های مسکونی بناب و عوامل فردی مؤثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

چکیده

پروژه مسکن مهربزرگترین طرح ملی مسکن در ایران می‌باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می‌شود. از این رو هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان از طرح‌های مسکن مهر و عوامل فردی مؤثر بر آن می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر شهر بناب و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 114 خانوار برآورد شده‌است.. این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده وابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسش‌نامه و مصاحبه با ساکنان می‌باشد. در جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات به‌وسیله نرم‌افزار spss و از آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای (T-test) برای ارزیابی معنی‌داری رضایت‌مندی و ابعاد آن وهمچنین از آزمون کولموگروف- اسمیرنف (K-S test) برای برازندگی توزیع نرمال بودن شاخص‌ها و ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش همبستگی بین ویژگی‌های فردی ورضایت‌مندی وروش رگرسیون خطی برای بررسی همبستگی‌ها وتعیین وزن و سهم هریک از شاخص‌ها در رضایتمندی کل استفاده شد، که یافته‌های تحقیق عدم رضایت ساکنین از بخش‌های (واحد مسکونی، مشاع، مجتمع ومحله) و همچنین نتایج حاصل از ضریب پیرسون نشان می‌دهد که همبستگی مثبت و معنی دار بین عوامل فردی با رضایت‌مندی را وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

Abdoli, Ali (1380) Comparative culture of Taleshi, Tati, Azari, Tehran: Publication of Public Joint Stock Company.

Amir Ahmadian, Bahram (1392) country divisions in the Encyclopedia of the Islamic World.

Aslane, Ebrahim (1374) Gilan Book, Tehran: pajoheshgaran' Publishing.

Center for cultural and tourism heritage in Masouleh (2007) Masouleh Book, Rasht: Ilia Publishing, First Edition.

Dehkhoda, Ali Akbar (1392) Dehkhoda Dictionary.

Dyanov, Avon (1380) Med History, translated by Karim Keshavarz, Tehran: Scientific and Cultural Publishing.

Falamaki, Mohammad-Mansour (2005) Study in the Restoration of the City, Tehran: Samt Publication.

Flamaki, Mohammad-Mansour (2007) Modernization and refurbishment of the city, Tehran: Samt Publication.

Haeri, Mohammad Reza (2005) The Role of Space in Iranian Architecture, Tehran: Cultural Research Bureau Publishing.

Ivazian, Simon (1376) Preserving the values ​​of traditional architecture, in contemporary Iranian architecture, The Magazine of Fine Arts, No. 2, Spring 1997.

Manzahadi, Mehdi (2006) Sustainable development in the shadow of city lights, Tehran: Nasr-e Khak publishing.

Pandy, keyvan (2009) Masouleh Negin Iran Earth, Tataati Publishing.

Rappaport, Amos (2009) Anthropology of Housing, translated by Khosrow Afzalian, Tehran: Honarmand Publishing.

Redofski, Bernhard (1353) Architectural architecture, native architecture, brief introduction of Birish architecture, translation of Mohammad Reza Pouyeshmand, Farokh Kianartisi and Javad -Mohammadzadeh, Tehran: gam publishing.

Rahnamee, Mohammad Taqi (2001) The Causes of the Influence of Turkish and Gilaki Languages ​​in Talesh, Quarterly Journal of Talesh Studies, Vol. 2.

Sharfi Masuleh Farhad and Foroughi Masouleh Naser (1993) My Town Masuleh, Gilan: Masouleh Municipality Publishing.

Statistics Center of Iran (2008) Gilan Statistical Yearbook.

Zahedi, Shams al-Sadat (2010) Sustainable Development, Tehran: Samt Publishing.

منابع لاتین

Bourgeois, Jean-Louis (1983) Spectacular vernacular: a new appreciation of traditional desert architecture. Salt Lake City: Peregrine Smith Books.

Kerns, Virginia(2003)Scenes From The High Desert: Julian Steward's Life and Theory University of Illinois Press.

Moore, J (2000) Placing home in context, Journal of Environmental Psychology.

Noble, Allen George (2007) Traditional buildings: a global survey of structural forms and cultural functions. London: I. B. Tauris.

Mark Jarzombek(2013) Architecture of First Societies: A Global Perspective, New York: Wiley & Sons press.

Oliver, Paul(2003) Dwellings, London: Phaidon Press.

Rudofsky, Bernard (1987) Architecture without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Steward, Julian H(1990) Theory of Culture Change, University of Illinois Press.