نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی (مطالعه موردی محوطه‌های باستانی دهستان سر فیروزآباد استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مربی گروه جغرافیا، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تأثیر عوامل محیطی بر محوطه‌های باستانی، به شرایط جغرافیایی آنها بستگی دارد. در تحقیق حاضر سرفیروزآباد در شهرستان کرمانشاه به عنوان محدوده جغرافیایی در نظر گرفته شد و تأثیر عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی این دهستان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از نرم افزار GIS جهت تلفیق لایه‌های اطلاعاتی استفاده گردید. تعداد 9 عامل محیطی شامل ارتفاع، جهات جغرافیایی، شیب، بارندگی، کلاس فرسایش، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، نوع کاربری اراضی و نوع سازندهای زمین شناسی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر این محوطه‌ها انتخاب گردیدند. یافته‌های تحقیق ناشی از عوامل محیطی حاکی از آن است که دو دسته از عوامل می‌توانند در تخریب محوطه‌های باستانی در دهستان سرفیروزآباد نقش داشته باشند. دسته اول در کوتاه مدت که فرسایش را در بر می‌گیرند. دسته دوم در دراز مدت که فعالیت‌های تکتونیکی را شامل می‌گردند. نتایج نشان می‌دهند که تمامی 9 عامل در تخریب محوطه‌های باستانی به هم وابسته بوده و هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند در تخریب محوطه‌های باستانی مؤثر باشند.

 

 

 

کلیدواژه‌ها


منابع
Ajza Shokuhi,M.,Arfaie,J, 2015, Survey of Resirents of Mehr Housing in Bajestan, Journal of Research and Urban Planning,Vol.6, No.22,pp 33-42.
Amerigo‚M.‚Aragones‚J,1997,ATheoretical and method ological approach to the study of residential satisfaction.Journal of Environmental Psychology‚Vol.17‚No.1‚pp 47-57.
Abdul Mohit.M˒Ibrahim.M˒Rashid.YR˒2010˒Assessmend of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in Kuala Lumpur˒HabitatInternationnal, Vol.34, No1,pp 18-27.
Bahi, G.,Line,M, 2008, Process of Place Identification and Residential Satisfaction. Environment and Behavior magazine,Vol. 40,No.5,pp660-682.
Chegeni, A, 2010, Effects of Mehr Housing Program on Economic Indicators(َ At Macro & Micro Level), Quarterly Journal of Housing Economics, Vol.3, No.47, pp21-30.
Galster ‚ G.C and Hesser‚G.W,1981, Residential Satisfaction Composition and Contextual Correlates‚Environment and Behavior‚Vol.13,No.6‚pp735-758.
Ge, J, Kkazunori, H, 2006, Research on residential life styles in Japanese cities from the view points of residential satisfaction, Landscape and Urban Planning, Vol.78, No3, pp 165-178.
Hajinejad, A; Rafieian, M and Zamani, H, 2010, Investigating Individual Variables Affecting Citizens' Satisfaction with the Quality of Life Environment (Case study: Comparison of old and new text in Shiraz city), Geography and development, Vol. 8, No 17, pp. 63-82.
Hajinejad, A, Zamani, H, 2011, Investigation and Ranking of Factors Affecting Citizens' Satisfaction with the Quality of Life Environment (Case study: Comparison of old and new texts in Shiraz), Human Geography Research, Vol. 43, N. 77, pp 129-143.
Liu,A.M.M,1999, Residential Satisfaction in Housing Estates: Hong Kong perspective.Automation in Construction. Vol 8.Issue4.pp 511-524.
Mamford, L, 2006, Culture of Cities, First edition, Translation by Aref Aqvami Moghaddam, Center for Urban and Architectural Studies and Research, Tehran.
Massoudi Rad, M, Rafieian, M, Rezaei, M, Masoudi Rad, M, 2014, Measurement of Satisfaction of Residents with the Residential Quality of Mehr Housing; A Case Study of Zahedan City, Journal of Geography and Urban and Regional Arrangement, Vol. 4, No. 12, pp. 135-150.
Mohit,M.A, 2009, Assessment of Residential Satisfaction with Low Cost Housing Provided by Selangor Zakat Board in Malasia, the 4th Australian Housing Researchers Conference, 5th-7thAugost. Sydney, Australia.
 Mokhber, A, 1984, Social Dimensions of Housing, Plan and Budget Organization, Tehran.
Neto,F, 2001, Satisfaction with Life Among Adolescents from Immigrant Families in Portugal, Journal of Youth and Adolescence, Vol.30.No 1. pp 53-67.
Pour Mohamadi, M, 2003, Housing Planning, Samt, Tehran.
Rafiean, M, Asgari, A and Vasgirizadeh, Z, 2009, Measurement of Residential Satisfaction in Nawab Neighborhoods, Human Geographic Studies, Vol. 42, No 67, Pages 53-68.
Rafiean, M, AminSalahi, F and Dehghani, A, 2010, Measurement of the quality of the habitat environment in Ekbatan, Modares of Human Scienties, Vol. 14, No. 4, pp. 63-85.
Saeedi Rezvani, N, Kazemi, D, 2011, Recognition of the Intranasal Development Framework in Accordance with the Critique of Current Developmental Policies (Mehr Housing), Journal of Human Geography Research, Vol. 43, No.75, pp. 113-132.
Shatirian, M, Ashunavi, A and Ganjipour, M, 2012, Estimation of Satisfaction of Old Texture Residents of Aran and Bigdel city by Quality of Life Indicators, Urban and regional studies and researches, Vol. 4, No. 13, Pages 127-144.
Teck-Hong.T, 2012, Housing satisfaction in medium-and hing-cost housing:The case of Greater Kuala Lumpur, Habitat International, Vol.36, No 1, pp 108-116.