ارزیابی اثرات بافت کالبدی در افزایش امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات شهر امیرکلا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور «تهران» ایران

چکیده

چکیده
یکی از اساسی­ترین مشکلات جوامع امروزی ما وجود تهدیدات و خطراتی است که به طور روزمره در فضاهای شهری شهروندان را تحت تأثیر قرار می­دهد. این امر زمانی مشکل­سازتر می­شود که افراد در فضای زندگی روزمره خود یعنی در محل سکونت خود با رفتارهایی روبرو شوند که باعث عدم احساس امنیت آنها در این فضاها می­باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی کار شده با توجه به اهمیت موضوع امنیت اجتماعی شهر، به منظور اجرای پژوهش سه فرضیه با استفاده از روش میدانی و تکنیک پرسشنامه در نمونه­ای از شهروندان که با مدل کوکران تعیین شده است، مسئولان و مدیران شهری و متخصصان و شهروندان شهر امیرکلا در نظر گرفته شده است و روش نمونه­گیری تصادفی می­باشد. در تحلیل اسنادی نیز پس از استخراج و گردآوری داده­ها از منابع و همچنین با استفاده از تحلیل پرسشنامه، درستی یا عدم درستی فرضیه­های پژوهش مشخص می­گردد. پرسشنامه تنظیم شده تحقیق بین 253 نفر از شهروندان و متخصصان امور شهری در محلات نوساز (127) و محلات فرسوده (126) تقسیم و پس از جمع­آوری، نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه که برابر با 881 .0 برآورد شده است، که کمیت این عدد نشان­دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه تلقی می­گردد. همچنین در روش تجزیه و تحلیل داده­ها در این پژوهش نیز از آزمون T یک نمونه­ای، برای بررسی تشخیص مطلوبیت مؤلفه­ها و گویه­ها، استفاده از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین مؤلفه­های کالبدی با افزایش امنیت اجتماعی شهر امیرکلا، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که وضعیت مؤلفه­های کالبدی در محلات نوساز و فرسوده شهر امیرکلا در وضعیت نامطلوبی قرار داشته و با کیفیت مدنظر فاصله بسیاری دارد. در این راستا و در جهت بهبود امنیت اجتماعی در شهر امیرکلا پیشنهاداتی ارائه گردید از جمله: فضاسازی برای مشارکت تمام مردم در عرصه­های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی.

کلیدواژه‌ها


 
References:
Arizi, Forughsadat. Mohammadi, Asghar. Golnesa, Sasan. (2012), The Relationship between Women's Social and Individual Characteristics on Their Safety in Public Towns of Bandar Abbas, Quarterly Journal of Urban Studies, Vol. 2, No. 4.
Barabadi, Mahmoud. (2005), The city is safe and secure, Monthly Publications, No. 41.
Clarke, R.V. (ED.) (1997b), Rational Choice and Situational Crime Prevention, Ashgate.
Cohen, L. & Felson, M. (1979) “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach”, American Sociological Review, 44: 588-608.
Cozens, P.M., Saville, G., Hillier D., (2005), Crime Prevention Through Environmental Design, Property Management, Vol. 23, No.15.
Crowe, T. (2000), Crime Prevention Through Environmental Design:  Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford.
Dickens, Peter. (1998), Urban Sociology, Translation by Dr. Hossein Behrvan, Mashhad: Astan Quds Razavi Publication.
Ebrahimi, Roqaye. Rasouli, Afshin. Javidan, Laleh. (2014), The most effective factors of city crime with sustainable development perspectives, a case study of Ghorveh city, Kurdistan, the first national conference on urban planning, urban management and sustainable development.
Farasatkhah, Maqsoud. (1996), Religion and Security, Summaries of Articles on the Development and Public Security Seminar, Allameh Amini Hall, University of Tehran.
Feng, J Dong,Y & Song,L.(2015). A spatio-temporal analysis of urban crime in Beijing: Based on data for property crime. Urban Studies Journal ,PP (1-23).
Hosseininesar, Majid. Qasemi, Ali. (2012), Investigating the Feelings of Safety and Factors Affecting the Country, Fourth Conference on Urban Planning and Management.
Hosseinion, Soulmaz. (2007), Creating sense of place in urban spaces. Magazine of the municipalities, No. 82.
Kamali, Ali. (2000), Introduction to Sociology of Social Inequalities, Tehran, Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (samt).
Khoshnamak, Zohreh. (2001), Defenseless spaces, unknown for urban authorities, Magazine of the municipalities, No. 34.
Latifi, GHolamreza. Rasouli, Afshin. Qaderi Begeh Jan, Kaveh. Javidan, Laleh. (2016), Ranking of Factors Influencing Urban Soil Mass with Sustainable Development Approach, Social Entrepreneurship Journal, Vol. 8, No. 1.
Mahmuodinejhad, Hadi. (2008), Environmental Features of Secure Urban Spaces, A Review of the Book of Environmental Features of Secure Urban Spaces, by: Ismail Salehi, Selected Articles of the Seventh Book Review Festival.
Moazenjami, Mohammadhadi. (2005), Introduction to Security and its Components, Proceedings of Public Security and Police, Police University Press, First Edition, Vol. 2.
Nabidoust, Masoud. (2013), The relationship between the crime rate of the physical space of the city, the cultural and spiritual capital of a particular annex, publication number 18446.
Nasiri, Masoumeh. (2004), Government Role in Spatial Change in Babylon, Geographical Research, Tarbiat Modarres University, No. 48.
Navidnai, Manijheh. (2006), Discourse on Social Security, Journal of Social Security Studies, Vol. 4 and 5.
Newman, Oscar. (2002), The role by urban design in creating defenseless spaces, translation of Nasim Iranmanesh, Journal of Municipalities, Year 4, No. 44.
Niazi, Mohsen. Shafaeimoqaddam, Elham. Shadfar, Yasaman. (2001), The study of the relationship between social capital and security feeling among women in the north and south of Tehran, Journal of Sociology of Youth Studies, Second Year, No. 3.
Pashaei, Mehdi. Karvand. Mehdi. (2007), Criminology, crime prevention through environmental design.
Paul J & Patricia LBrantingham. (1996), The Theory of CPTED. November.
Pourjafar, Mohammadreza. Rezaeifar, Fatemeh. Taqvaei, Aliakbar. (2010), Defensible spaces as social capital in reducing urban crime rates and promoting environmental security (according to traditional Iranian cities), Encyclopedia of Social Sciences, Volume 1, Issue 3.
Sarirafraz, Mohammad. Makian, Somayeh sadat. Fahimifar, Fatemeh. (2009), Crime Prevention: Safe Community Infrastructure, Proceedings of Community Security Conferences, Tehran.
Sattarzadeh, Daruosh. Naqizadeh, Mohammad. Habib, Farah. (2010), Urban Space, Social Thought, Environmental Science and Technology, Volume 12, Number 4.
Sojoudi, Forouzan. (2007), Urban Planning for Crime Prevention, Tehran, Iran.
Weker l. G.R, Whitzman. C. (1994), Safe Cities; Guidelines for Planning, Designing and Management, Van Nostrand Reinhold, Canada.
Zarabian, Farnaz. (2010), Design of open spaces that can be defended in residential areas of Tehran. Case study: Gohar Feyz-Ponak neighborhood, Supervisor: Lala Jahan Shahlou, Consultant professor: Alireza Andalib, Master's thesis, Islamic Azad University, Faculty of Arts and Architecture.