بکارگیری فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و نقش آن در رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

چکیده

چکیده

این تحقیق به منظور شناخت نقش فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبی کشور انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در شهرستان قم می‌باشد. که در بازه زمانی فروردین تا خردادماه 1396 از حرم حضرت معصومه (س) زیارت نموده‌اند. روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده بوده و روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تأیید شدند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سؤالات و فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیرهای زمینه‌ای و متغیرهای اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آماراستنباطی از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. با توجه به مقدار ضریب بتای استاندارد شده مشخص می‌شود، متغیر استفاده از مشاوره تلفنی با ضریب بتای استاندارد (467/0) بیشترین اثر را بر رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبی کشور دارد و متغیر استفاده از پیامک‌های تبلیغاتی با ضریب بتای استاندارد (205/0) کمترین اثر را بر رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبی کشور دارد

کلیدواژه‌ها


References
Abedi Sarvestani, A. et al. (2007), Ethics and Ethical Perspectives with Emphasis on Islamic View, Journal of Ethics in Science and Technology, Year 3, Issue 1 & 2.
Alvani, S.M., (1998), Management and Social Responsibilities of the Organization - Publishing Center for Management of Governmental Administration, 1st Publications.
Alvani, S.M., Ghasemi, S.AR. (1998), Management and Social Responsibilities of the Organization - Publishing Center for Management of Governmental Administration, 1st Publications. Tehran.
Alvani, S.M., (1998), Public Management, Ney Publications, Tehran, Iran.
Burns, D., Anderson, D, Jetochek, C. (2008), Rural Energy and Development, Sedighi Transformation. Amir Abbas, Sahib Alam.Marim, Green East Look, (p. 47)
Brown, L.R. (2010), Development and Population (Effects of Population Growth on Environmental Damage), translated by Hamid Tarvandi, Farzaneh Bahar (Ph.D.), Fresh Air Publishing Publishers (p. 37)
Boul. A. (2000), "Economy of Travel and Tourism" translation by Ali Azam Mohammad Beigi, Pouyan Future Cultural Institute
Development of Cultural Tourism, Second National Conference on Industrial Engineering and Sustainable Management, Isfahan, Islamic Azad University, Lenjan Branch
Edwards, B. (2008), Green Architecture, translated by Mohammad Reza Masnavi (Ph.D.), Mashhad Jihad Publication.
Edward, lemon, and john E.cox (1991). Sustainable Urban Development, strategic consideration for Urbanization nation, Ekistics, vol 58. No2. Pp. 218-349.
Edwards, B (1999). Sustainable Architecture, 2 The, Architecture press. Oxford.
Eslami, H., Sayyar, A. (2007), Organizational Citizenship Behavior, Tadbir Journal, No. 187.
Eslami, S.H., (2013), Environmental Ethics: Grounds, Views and Perspectives, Year 1, No. 4, summer, pp. 7-35.
Eslami, et al, (2009), Applied Ethics and New Exploration in Practical Ethics, Second Edition, Qom: Islamic Center of Science and Culture.
Eslami, H., Sayyar, A. (2007), Organizational Citizenship Behavior, Tadbir Journal, No. 187. pp. 50-85.
Carrol, Archie B. 1999, “corporate social Responsibility”, Business and society, vol. 38.
Carrol, Archie B. 1999, “corporate social Responsibility”, Business and society, vol. 38.
Carroll, Archie B., 1991, “ The Pyramid of Corporate social Responsibility: To ward the moral management of organizational stake holders:, Business Horizons, July- August, 1991.
Carroll, Archie B., 1991, “ The Pyramid of Corporate social Responsibility: To ward the moral management of organizational stake holders:, Business Horizons, July- August, 1991.
Ghaffari, Y. (), the Evolution of Development Theory in the Age of Globalization and the Identification of Nations.
Ghaheri, R. (), Social Responsibility and Necessity of Attention - Cultural Research Institute of Strategic Research Institute
Griffin, M. (2004), Organizational Behavior, Alvani, S.M., Memarzadeh, G. (2004). Morvarid Publications.
Irannezhad Prizi, M. (1992), Management Ethical and Social Responsibilities, Management Knowledge (No. 18, autumn 71).
Irannezhad Prizi, M. (1992), Management Ethical and Social Responsibility, Management Knowledge Journal, p. 18.
Jafari, M. & Raiesmirzaie, N. (2014), The Effect of Cultural Literacy on the
Mohseni, R. (2009), "Sustainable Tourism in Iran: Functions, Challenges and Solutions", Geography Space Magazine, Azad University, Ahar Branch, ninth year.
Najafbeigi, R. (2004), "Organization and Management", Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Omidvar, A. (2011), Creating Wealth from a Responsible Business Path with Corporate Social Responsibility in Iran
Omidvar, A. (2012), ISO 26000 (Standard Responsibility of Organizations) - International Standard Organization – Tehran
Omidvar, A. (2005), Government Policy in Promoting Corporate Social Responsibility in Companies in Iran Master's thesis, University of Tehran, Faculty of Law and Political Science Public Policy
Pourahmad, A. et al. (2012), "An Investigation and Analysis of the Role of Museums in the Development of Cultural Tourism (Case Study: Museums in the East of Mazandaran Province), Journal of Tourism Planning and Development, Year 1, No. 1.
Pouyman, L. (2004), Environmental Ethics, translated by Mehdi Davoodi, under the supervision of Mansoureh Shojaee, Tehran: Towse’eh.
Sabetjou, M. (2005), Environmental education through education messages, Tehran, Iran Nature Association
Saeedaardakani, S. Mirgafouri, H, & Bargji, S. (2010), "Identifying and Prioritizing Effective Components on the Level of Satisfaction of Foreign Tourists in Shiraz Using Factor Analysis Techniques and Several Indicative Decisions", Journal of Tourism Studies, No. 13.
Tavalaie, S. (2006), Globalization Tool for Tourism Development in Iran, Geographical Survey Quarterly, No. 82.
Tavalaie, S. (2006), A Review of the Tourism Industry, Tarbiat Moallem University, Tehran.
http://www.Cranfield.org  school of Management
http://www.Experian.com Strategy Management Decisioning Solution
http://www.QuickMBA.COM Strategy Planning Process
http://www.Women’s Business Center/Forcasting the Future/Strategic Management Thinking
http:// www.dpi.ir /software-services-strategic planning-fa- html.