ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه شهید بهشتی، تهران‌، ایران.

2 دانشیار جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی‌، تهران‌، ایران

3 استاد جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی‌، تهران‌، ایران.

4 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران‌ ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، ساری‌، ایران.

چکیده

چکیده
یکی از عوامل مؤثر در توسعه­ی روستایی، توسعه فضای کسب و کار گردشگری است، زیرا توسعه گردشگری می­تواند با خلق فرصت­های جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد. به همین دلیل سنجش سطح توسعه فضای کسب و کار گردشگری روستایی می­تواند منجر به دریافت رهیافت­های مناسبی در راستای توسعه پایدار روستایی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون خطی (ANOVA) به بررسی عوامل مؤثر در توسعه فضای کسب و کار گردشگری و میزان تأثیرگذاری آن بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان پرداخته می­شود. شیوه جمع­آوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و میدانی است. برای تعیین حجم نمونه آماری مورد بررسی از مدل کوکران استفاده شد و 440 نمونه برای پرسشگری انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که حدود 7/56 درصد واریانس توسعه پایدار روستایی در محدوده روستاهای دهستان استرآباد جنوبی را توسعه فضای کسب و کار گردشگری تبیین می­کند و 3/43 درصد دیگر مربوط به سایر متغیرهای دیگر است، نتایج حاکی از آن است که متغیر مستقل­(توسعه فضای کسب و کار گردشگری) از قدرت تبیین بالایی برخوردار بوده و به خوبی قادر است میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته (توسعه پایدار روستایی) را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


References
Anvari, Mahmoud Reza & Haniyeh Yazerloo & Habib Haji Hosseini (2017), Measurement of Urban Quality in Gorgan, Journal of New Research in Humanities, No. 22 (in Persian).
Mirkentoli, Jafar & Razieh Mosaddegh (2010), Study of rural tourism status and its role in the crafts of the south of Strabad district of Gorgan city, Quarterly Journal of Urban and Regional Studies and Research, No. 7(in Persian).
Najafi Kani, Ali Akbar & Mehdi Hesam and Haditha Ashoor (2015), Assessing the Situation of Entrepreneurship Development in Rural Areas Case: Southern Estarabad Village in Gorgan, Quarterly Journal of Rural Space and Rural Development, No. 11(in Persian).
Ardestani, Mohsen (2002), Rural Development in Iran with Considerable Possibilities of Tourism (Case Study: Masouleh), Doctorate of Geography and Rural Planning, University of Tehran(in Persian).
Baba Zadeh, Seyed Ahmad. East, Majid (2009), Regression analysis of climate data using selected Iranian stations, Geographical Quarterly and Regional Planning, No. 1, pp. 95-107(in Persian).
Shahroozi, Masoud & Mohammad Ali Shapur Abadi (2002), Rural Development and Agriculture: Developing the Borkhar Region of Isfahan through the Development of Rural Tourism, Jihad Quarterly, No. 253, pp. 59-50(in Persian).
Heidari Sarban, Vakil (2012), Effective Factors on Entrepreneurship Enhancement of Farmers in Rural Areas (Case Study: Mesghine Shahr), Geography Journal, Vol. 10, No. 35, pp. 263-278(in Persian).
Dadvarkhani, Fazileh, Rezvani, Mohammad Reza, Imani Gheshlagh, Siavash, Bazr-e Jahromi Khadijeh (2011), An Analysis of the Role of Tourism in the Development of Entrepreneurial Characteristics and the Inclining for Entrepreneurship among Rural Youth (Case Study: Kandovan and Scandan Village, Sco City), Geographical Research Journal Human (Geographical Research), Volume 43, Number 78, Pages 169-195(in Persian).
Daeban Astana, Alireza (2006), Sustainable Rural Tourism and its Evaluation Indicators, Special Issue of the First Conference on Rural and Nomadic Tourism Development, Organizations and Municipalities of Iran, pp. 51-61(in Persian).
Rezaei, Pejman (2003), Study and Study of Tourism Areas in Rural Areas of Chaharmahal & Bakhtiari Province for Rural Development, Master's Thesis, University of Tehran(in Persian).
Sharifzadeh, Abolqasem & Morad Nejad, Homayoun (2002), sustainable development and rural tourism. Unpublished publication location: Jihad Economic Monthly, p. 47-61. Cover 250,251(in Persian).
Sadiqi, Anahita (2015), The feasibility of road construction with an emphasis on promoting social security (Case study: The range between Sheikh Safi's Tomb to the Ardebil mosque), Master's Thesis for Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Ardebil (in Persian).
Abdollahi, Majid (2006), Prospects for Tourism Development in Iran and the World, Special Issue for the First Conference on Development of Rural and Nominee Tourism, Organizations and Municipalities of Iran, pp. 25-27(in Persian).
Ghanian, Mansour & Khani, Fazileh & Baghaei, Leila (2011), Evaluation of Entrepreneurship Space in Rural Tourism (Case Study: Oraman Region), Rural Studies Journal, Autumn 2011, Volume 2, Issue 3 (7), Pages 99-123(in Persian).
Faraji Eslbanbar, Hasanali & Motiee Langroudi & Seyyed Hasan, Yidolahi Farsi, Jahangir & Karimzadeh Hossein (2014), Spatial Identification and Analysis of Appropriate Subjects for Entrepreneurship Opportunities in Rural Areas Tourism Case Study of Various Area Villages in Varzaghan, Journal of Geography: Volume 14, Issue 45, Pages 19 - 46(in Persian).
Fallah Jaloodar, Rabi & Farajollah Hosseini & Seyyed Jamal Hosseini% Seyyed Mahmoud, Mirdamadi & Seyyed Mehdi (2007), Factors Affecting the Entrepreneurship Success of Rural Women in the North of Iran, Journal of Rural and Development, Volume 10, Issue 4, Pages 87- 115(in Persian).
Qaderi, Zahed (2004), Principles of Sustainable Development of Rural Tourism; Distribution of the Organization of Municipalities and Demarcations of the Country(in Persian).
Mohammadi Yeganeh Behrouz, Einali Jamshid, Bigdeli Azam (2016), The Role of Entrepreneurship in Rural Development with Emphasis on Tourism (Case: Hesar Valisar Village - Ajaj County), Regional Planning Quarterly Journal Volume 6, Issue 21, Pages 193-204 (in Persian).
Najafi Kani, Ali Akbar. Hesam, Mehdi Assyria, Haditha (2015), the assessment of the development of entrepreneurship in rural areas: Estarabad southern city of Gorgan, space and Rural Development Quarterly Journal of Economics, Vol. 4, No. 1, pp. 56-37(in Persian).
Ashley, C. (2000). The impacts of tourism on rural livelihoods: Namibia's experience. London: Overseas Development Institute.‏
Bell, S. & Morse S. 2003, Measuring Sustainability: Learning by doing, Earthscan, London.
Choi, H.S & Sirakaya, E. 2006, Sustainable Indicators for Managing Community Tourism, Tourism Management, Vol. 27.
Felsenstein, D. & Fleischer, A. (2003). Local festivals and tourism promotion: The role of public assistance and visitor expenditure. Journal of Travel Research, 41(4), 385-392.‏
Holland, J. Burian, M. & Dixey, L. (2003). Tourism in poor rural areas: Diversifying the product and expanding the benefits in rural Uganda and the Czech Republic.‏
Mason M. C. Van der Borg J.1999, Sustainable Tourism Development in Rural Areas. The Case of the Dolomite Basin, Italy.
Rattanasuwongchai, N. 1998, Rural Tourismthe Impact on Rural Communities: II. Thailand, Food & Fertilizer Technology Center.
Sharply, R. (2002) “Rural Tourism and challenge of Tourism diversification”, Tourism Management, Vol. 23.
Slee,Bill, (1997): The economic impact of alternative types of rural tourism, Journal of agriculture economics, vol:10,No:6
Walpole M.J. and Goodwin H.2000, Local economic impacts of Dragon Tourism in Iendonesra, Annals of Tourism Research, Vol. 27, No. 3.
Ying, Tianyu and Zhou, Yongguang. 2007. Community, governments and external capitals in China’s rural cultural tourism: A comparative study of two adjacent villages. s.l. : Tourism Management, 2007. pp. 96–107. Vol. 28.