سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی سازه­های مؤثر بر رفتار کارآفرینانه در زمینه در مناطق گردشگری شهرستان همدان که به صورت موردی در مناطق گردشگری بخش مرکزی می­باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، از روش تحقیق نوع ترکیبی (توصیفی ـ تحلیلی) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خانوارهای ساکن در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان همدان می­باشند (23476=N). روش نمونه­گیری در این مطالعه به­صورت طبقه­ای چند مرحله­ای تصادفی با انتساب متناسب بوده و حجم نمونه­ی مورد مطالعه از طریق رابطه کوکران (396=n) محاسبه شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامهای بود که روایی آن براساس نظر گروهی از کارشناسان و اساتید دانشگاه تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده­ها با استفاده از مدل تحلیل تشخیصی و به وسیله­ای نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد، حدود 42 درصد از افراد مورد مطالعه در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان همدان هیچ­گونه فعالیت اقتصادی یا کسب و کاری در زمینه گردشگری که باعث کسب درآمد برای خانوار خود شود، ندارند. همچنین، نتایج تحلیل تشخیصی گویای آن بود که با توجه به مقادیر لاندای ویلکس، متغیرهای سن، سطح تحصیلات، درآمد خانوار از بخش کشاورزی، شغل فرعی، خلاقیت یا روحیه نوپذیری، ریسک­پذیری، اعتماد به نفس، استقلال­طلبی و توفیق طلبی و قصد و نیت کارآفرینانه در مقایسه با دیگر متغیرها بهتر قادر به پیش­بینی رفتار کارآفرینانه در بین روستاییان مورد مطالعه هستند

کلیدواژه‌ها


منابع
Ahmadpour Daryani, M. (2002). [Entrepreneurship: Definitions, theories and models (Persian)]. Tehran: Pardis Publishers.
Burns, P., (2001). Entrepreneurship and Small Business. Palgrave, England.
Chell, E., (2008). The Entrepreneurial Personality: A Social Construction, Routledge, London.
Cooper, A. C., Dunkelberg, W. C., & Woo, C. Y. (1988). Survival and failure: A longitudinal study. In B. A. Kirchoff, W. A. Long, W. E. McMullen, K. H. Vesper, & W. E. Wetzel Jr (Eds.), Frontiers of entrepreneurship research (pp. 225-37). Wellesley: Babson College.
Ezami, A. (2011). [Factors affecting the success of rural cooperatives (Persian)] (MD thesis). Tehran: Allameh Tabatabai University.
Ghasemi, J.; Asadi, A. (2010). Factor Analysis of Factors Affecting Entrepreneurial Mentality Factor Analysis of Factors Affecting Entrepreneurial Mentality of Graduate Students (Case Study: University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran). Agricultural Economics & Development, 24(1): 13-22.
Gurol, Y.; and Atsan, N. (2006). Entrepreneurial Characteristics among University Students: Some Insights for Entrepreneurship Education and Trining in Turkey. Education and Training, 48(1), pp: 25-38.
Hall, D., Kirkpatrick, I., Morag, M., (2005), Rural Tourism and Sustainable Business, Channel View Publications, Clevedon.
Hall, J. K., Gregory, D. A., & Michael, J., (2010). Sustainable development and entrepreneurship: past contributions and future directions, Journal of Business venturing, 25,439-448.
Heriot, K. C. and Campbell, N. D., (2002). A New Approach to Rural Entrepreneurship: A case study of two rural electric cooperatives, Available on: http:// usasbe.org/knowledge/proceedings/proceedings DOC/USABE2005proceeding-Heriot%2030.pdf.
Hosseininia, Gh., & Fallai, H. (2017). [Factors Affecting the Development of Rural Entrepreneurship: A Case Study on the Rural Areas of Manoojan County (Persian)]. Journal of Rural Research, 8(1), 22-37.
Imani Jajarmi, H.; Pour Rajab, P.; (2011). [Measurement and Analysis of Entrepreneurship Characteristics of Dehyaran by Emphasis on Peripheral Factors (Case Study: Villages Dehyaran of Miyandoab) (Persian)]. Journal of Rural Research, 1(1): 67-96.
Jafari Moghadam, S.; Zali M. R.; and Jalilzadeh, M. (2011). Student Entrepreneurial Inhibitory Factors: Studying the University of Tehran. Journal of New Economy and Commerce, 7(25-26): 27-51.
Jamshidi, A. R.; Jamini, D.; Ghanbari, U.; and Toosi, R.; Pesaraklo, M. (2015). [Factors affecting the entrepreneurship development in agricultural production cooperatives Minodasht Township (Persian)]. Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(15): 211-225.
Miller, D.; and Friesen, P. H., (1982). Innovation in Conservative and Entrepreneurial Firms: Two Models of Strategic Momentum. Strategic Management Journal, 3(1): 1-25. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1505196.
Rasekhi, B.; Gholabali, R.; and Alibaigi, A.H.; (2016). [Investigating the role of competencies and environmental factors on the success of rural entrepreneurs in the Kermanshah Township (Persian)]. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research,47(2): 521-532.
Rezvani, M. R.; and Najjarzadeh, M. (2009). [Study and Analysis of Villagers, Background Knowledge on Entrepreneurship in the Process of Rural Development Case study: South Baraan District (Isfahan County) (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 1(2): 161-182.
Roknodin Eftekhari, A., & Sajasi Gheidari, H. (2010). [Rural development with emphasis on entrepreneurship (Definitions, viewpoints and experiences) (Persian)]. Tehran: Samt.
Roknodin Eftekhari, A., Pourtaheri, M.; and Fazli, N.; (2014). Analysis of Factors Affecting the Development of Entrepreneurship in Rural Tourism. Journal of Tourism Planning and Development, 3(8): 87-107.
SafarAliakbari, M. and Sadeghi, H. (2017). Analysis of the underlying factors for the creation and growth of rural entrepreneurship Case: Dehdz section in Izeh city. 6(20): 97-117.
Saghaii, M.; Javanbakht, Z.; (2012). The study of the Feasibility of Rural Tourism in North Khorasan (Case Study Esfidan). Biannual Journal of Social Studied in Tourism, 1(1): 51-62.
Stevenson, P. (1989). Vrouwelijek Ondernemerschap in Nederland 1994-1997, A9821, EIM Business and Policy Research, Zoetermeer.
Timmons, J.A. (1999). New venture creation: Entrepreneurship for 21st century (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Toosi, R.; Jamshidi, A. R.; & Taghdisi, A. (2015). Affecting factors in rural entrepreneurship (Case study: rural areas of Minodasht County). Journal of Research & Rural Planning, 3(8), 1-11.
Tropman, J., & Morningstar, G. (1989). Entrepreneurial Systems of the 1990. New York: Green Wood Press Inc.
Verheul٫ I. (2002). An Eclectic Theory of Entrepreneurship, Tinbergen Institute Discussion Paper Institute for Development Strategies University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
Zali, M.; Rezvani, M.; Farsi, Y.; and Krdkhech, A (2012). Assessment of Entrepreneurship Status in Iran. First Edition, Tehran, published by the Institute of Labor and Social Security.