ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

چکیده
شاخص‌های مسکن مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی مسکن می باشند. بررسی شاخص‌های اجتماعی مسکن یکی از وسایل و شیوه‌های شناخت ویژگی‌های مسکن به شمار می‌رود که می‌توان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را آسان نمود. هدف این پژوهش بررسی و  ارزیابی وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی اجتماعی مسکن مناطق روستایی استان گیلان و مقایسه تطبیقی آن با مساکن شهری می باشد. از این‌رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت روش آن توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق منابع اسنادی حاصل از نتایج سرشماری استان در سال 1390 به‌دست‌آمده است. نتایج بررسی و مقایسه شاخص‌های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی استان گیلان در سال 1390 نشان می دهد که از نظر شاخص‌های اجتماعی کمی مسکن (تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی و توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق و خانوار)، در وضعیت مناسب‌ و مطلوبی قرار دارد و هم چنین از نظر شاخص‌های اجتماعی کیفی (میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی، دوام مصالح ساختمانی، مالکیت و نحوه تصرف و امکانات زیرساختی و تسهیلات)، واحدهای مسکونی در شرایطی به نسبت مناسب هستند اما در مقایسه با شاخص های کمی و کیفی مناطق شهری استان، گواه این استه که کماکان مشکلات و کاستی‌هایی نیز وجود دارد و با وضعیت مناسب و مطلوب فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها


Referenceces
Ahmadi,Masume,(2010). Assess the quality of urban life with an emphasis on social indicators of housing(case study: urban development), PNU university saari, Dissertation in geography and urban planning.
Al-Naim, M., & Mahmud, S. (2007). Transformation of traditional dwellings and income generation by low-income expatriates: The case of Hofuf, Saudi Arabia. Cities, 24(6), 422-43.
Badri,Ali & Musavi,Siros,(2010). Analysis of the trend of some characteristics of rural housing in Iran, proceedings of the fourth international congress of geographers, Zahedan.
Bahrami,Rahmatolah,(2010). Analysis of rural housing & approaches to investigate the Kermanshah province, journal of geography & regional planning, one year, number 2, pp: 63-76.
Beshagh,Mohamadreza & Salarvand,Esmaeil & Tabrizi, Jalal,(2014).Analysis of the sustainablity indicators of housing in rural areas(case study:Azna city, Silakhor zone), journal of geography & environmental plannin, number 2,25 felly, pp: 191-285.
Bramley,G,Watkins,D,(2009).Affordability and Supply: the rural dimension,planning practice and Research,pp:185-210.
Buckey,R,Jerry,kalariekal,(2005).Housing policy in Developing countries,Conjectures and Refutations,World Bankres,pp: 233-257.
Dalalpormohamadi,Mohamadreza,(2014).Housing planning , Samt pubications, Tehran, the twelfth print.
Gallent,N,Steve,R,(2011).Local Perpectives on rural housing affordability and implication for the localins agend in England,Journal of Rural Studies,Volum27, pp:297-307.
Ghafari, Ramin,(2011). Planning & design rural settlements, Jahad university pubications Eisfahan, one print.
Ghalibaf,Mohamadreza,(2011).Strategic approach to housing & urban development in the Iran, Hamed Negarestan Publishing House, Tehran.
Hamzah,N.Ramly,A,Salleh,H.M.Tawilani,N.Khoiry,M.A.Che,A.I,(2012).The Importance of Desigm process in Housing & uality, the 2nd International Building control confrerence.
Jamshidi,Alireza & Jomini,Davod & Saeid, Eskandar & Najafi,Maryam,(2013). Analysis of the indicators rural housing in Ilam & ranking them using the factore analysis & ckuster, journal of rural environmental housing , number 143, pp: 69-88.
lawrence,R,(2012).Health and housing,International Encyclopedia of housing and home,pp:323-331.
Lio,W,T,(2014).The influence of housing character isties on rural migarants living condition in Beijnig Fengati District, Housing & Building national research center HBRC jornal accepted.
Maleki,Saeid,(2011). Check the indicators of social housing in rural areas of Ahvaz town, Juornal of geographic space ,eleventh year, number 36,pp:103-113.
Ming,G,(2013).Relationship between life consumption & rural housing Value in Chaina,international conference on Agricultural & Natural Resources Engineering,IERI procedia 5,pp: 327-331.
Nori,Moslem,(2014).Evaluation indicators of social housing in Esferaen, procceedings of the national conference on sustainable architecture and urban landscape,Tabriz. .
Saremi,Hamidreza & Ebrahimpor,Maryam,(2012). Check the quantitative & qualitative review of rural housing(cae study: Karemoji rural), procceeding of the national electonics sustainable development in geography science & architecture & urban planning.
Satarzadeh,Davod,(1390).Check indicators of population's housing(in 2006), Population Quarterly, No. 68 & 67, Tehran, Iran
Shokrgozar,Asghar,(2006).Urban housing developmen, Haghshenas pubications, Rasht.
 Short,J,R(2012).Planning and urban design standard, Newgersy: Routhedg        Behaviour studies, Bangkok,Thailand.
Statistical yearbook of guilan,(2011). Department of planning & employment, governor of guilan, office of statistcs & information & GIS,Rasht.
Lin, Y., De Meulder, B., Cai, X., Hu, H., & Lai, Y. (2014). Linking social housing provision for rural migrants with the redevelopment of ‘villages in the city’: A case study of Beijing. Cities, 40, 111-119.
Yonghou.z,(2014).Analaysis of spatial autocrre lation in hight-priced mortgages: Evidence from Philadelphia & Chicago,cities, Volume 40, part A,pp: 1-10.
Ziari,Keramatolah & Zarafshan,Atolah,(2006). Check the quantity & quality of housing in the city of Maragheh & predict needed housing by the year 1402,journal of geography & development,pp: 85-105.