مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

چکیده
بی‌شک هدف اصلی تمام برنامه‌ریزی‌ها رسیدن به تعادل منطقه‌ای، توزیع مناسب فعالیت‌ها و استفاده حداکثر از قابلیت‌های محیطی در فرآیند توسعه مناطق می‌باشد، حال آنکه تمرکز شدید جمعیت و فعالیت‌ها در یک یا چند نقطه جغرافیایی از مشخصه‌های بارز اکثر شهرها در بسیاری کشورهای جهان از جمله کشور ایران است، بنابراین می­توان گفت ریشه اصلی این مشکلات عمدتاً ناشی از تنظیم برنامه‌ریزی توسعه با نگرش صرف اقتصادی و بدون توجه به بازتابهای اجتماعی و منطقه‌ای آن می­باشد. بر این اساس در این پژوهش به مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان، پرداخته شده است. روش پژوهش کاربردی-توسعه ای بوده، که با استفاده از ابزارهای اسنادی، تحلیلی، بازدیدهای میدانی و نقشه‌های موجود طرح‌های تفصیلی و جامع صورت گرفته است. جهت تحلیل داده­ها از مدل میانگین نزدیکترین همسایه، منطق فازی و مدل تحلیل شبکه[1] که مدل‌های مناسبی جهت مکان‌یابی کاربری‌ها می‌باشند، با کمک نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، سوپر دسیژن[2] و ادریسی[3] استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد دسترسی به کتابخانه‌های عمومی در سطح شهر تهران در وضعیت موجود مناسب نمی­باشند، و دارای الگویی تصادفی می‌باشد، به منظور بهبود کارایی این مراکز باید به ایجاد مراکز جدید پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها


References
Aftabi, A, (2003), Locate in urban markets (the case of Rasht), Azita Rajabi, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Department of Art and Architecture. (In Persian)
Akbari, A, (1999), Spatial Development Planning in Mobarakeh, Master's Thesis, Supervisor: Farrokh Moshiri, Department of Urban Development, Shahid Beheshti University. (In Persian)
Bahraini, S. H, (1998). Urban design process, Tehran: Tehran University.
Bennett, B., (1998). Determining consistency of topological relations. Constraints., 3 (2–3), Pages. 213–225.
Bhatia, V. K.; S. C. Rai (2004), Evaluation of socio-economic development in small areas, New Delhi
Bitntner, T.; Stell, J. G., 2002. Vagueness and rough location. Geoinformatica, 6 (2), Pages. 99–121.
Bonham-Carter, G. F., (1991). Geographic Information System for Geoscientists: Modeling with GIS, Pergamon. Ontario, Pages. 291-300.
Bonham-Carter, G. F., (1991). Geographic Information System for Geoscientists: Modeling with GIS, Pergamon. Ontario, Pages. 291-300.
Camarero, J.J., Gutierrrez, E. and Fortin, M.J (2000). Spatial pattern of sub-alpine grassland Eco tones in the Spanish central Pyrenees. Forest Ecology and Management, 134: 1-16.
Che-Wei, Chang., Cheng-Ru, Wu., Huang-Chu, Chen., (2009). Analytic network process decision-making to assess slicing machine in terms of precision and control wafer quality. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 25 (2009), Pages 641– 650.
Chia-Wei. Hsu., (2011). Site selection for carbon dioxide geological storage using analytic network process. Separation and Purification Technology 94 (2012), Pages 146–153
Erwig, M., Schneider, M., (1997). Vague regions, in: Proceedings of the 5th International Symposium on Advances in Spatial Databases. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 1262, Pages. 298–320.
Fisher, P., (2000). Sorites paradox and vague geographies. Fuzzy Sets and Systems. 113 (1), Pages. 7–18.
Gulfem, T.; Semih, O.; Umut, R. Tuzkaya., B.; Gulsun.; (2008). An analytic network process approach for locating undesirable facilities: An example from Istanbul Turkey. Journal of Environmental Management 88 (2008), Pages 970–983.
Hakyeon, L.; Sora, L.; Yongtae, P.; (2009). Selection of technology acquisition mode using the analytic network process. Mathematical and Computer Modelling 49 (2009), Pages 1274-1282.
Hakyeon. L.; Moon-Soo. K.; Yongtae. P.; (2012), An analytic network process approach to operationalization of five forces model, Applied Mathematical Modelling 36 (2012), Pages 1783–1795.
Harvey, D., (1997), Social Justice and the City, Translated by: Hessamian, F. et al., Publication of Processing and Urban Planning, Tehran. (In Persian)
Javan, J. (2004). Geography of the Iranian Population. Second Edition. Jahad Daneshgahi Publication of Mashhad. (In Persian)
M.A.B. Promentilla.; T. Furuichi.; K. Ishii.; N. Tanikawa.; (2006). Evaluation of remedial countermeasures using the analytic network process. Waste Management 26 (2006), Pages 1410–1421.
Mahmoudi, F. (1369): natural landscape in Tehran, Journal of Geographical Research, Institute of Geography, University of Tehran, No. 26, 23-42. (In Persian)
Massoumi Eshkevari, H. (1997). Principles of Regional Planning. Tehran: Somee Sara Publication. (In Persian)
Mehmet, S.; et al., (2012). Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey. Expert Systems with Applications 39 (2012), Pages 14–24.
Mithun, J. Sharma., Ilkyeong, Moon., Hyerim, Bae., (2008). Analytic hierarchy process to assess and optimize distribution network. Applied Mathematics and Computation 202 (2008), Pages 256–265
Monfaredian-Sarvestani, M. (2007). Ranking the Different Urban Regions of Shiraz Regarding Development Degree. Unpublished Master’s Thesis, Isfahan University, Iran. (In Persian)
Parhizgar Akbar (1997), Presenting Proper pattern for locating of urban service centers with searching in GIS, Models. Geography and Urban Planning PhD thesis, Tarbiat Modarres University. (In Persian)
Pour Ahmad, A.; Hataminejad, H.; Hosseini. H.; (2006). The pathology of urban development projects in the country." Human Geography Research, Quarterly 1, no 58. (In Persian)
Saaty, T. L. (2003), Fundamentals of The Analytic Network Process, Proc. of The International Symposium on The Analytic Hierarchy Process, Kobe, Japan
Saeednia, A. (1999). Urban green space. The municipality green book. Ninth volume. Tehran. Municipality organization of country. Third edition. (In Persian)
Shaswata, D.; Shankar, C.; (2011). election of non-traditional machining processes using analytic network process. Journal of Manufacturing Systems 30 (2011), Pages 41–53
Shieh, I. (2003), Introduction to Urban Planning. Tehran: Iran University of Science and Technology, IUST Press. (In Persian)