تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت‌های توسعه میان افزای با استفاده از GIS (نمونه موردی: کلانشهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا‌ و ‌برنامه‌ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استاد مدعو معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

چکیده
هجوم جمعیت مهاجر به شهرهای بزرگ و لزوم پاسخگویی به نیازهای جمعیت شهرنشین منجر به گسترش شهر به سمت پیرامون آن و تهدید حریم و محدوده شهر شده که نتیجه آن از بین رفتن اکوسیستم طبیعی اطراف شهرها است. این در حالی است که زمینهای زیادی در درون شهرها از روند توسعه باز مانده و موجب ناکارآمدی نواحی مرکزی شهرها شده‌اند. هدف پژوهش تبیین ظرفیتهای توسعه میان افزای و ارائه الگوی بهینه توسعه فیزیکی با استفاده از GIS می‌باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات از روشهای کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی و اسنادی استفاده شده است. که مسائل و کمبود کاربریهای به طور جداگانه برپایه ارزیابی کمی وکیفی بررسی شد و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به تجزیه و تحلیل کاربریها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پتانسیل‌های در محدوده پر شهر، 4106 هکتار می‌باشد که شامل کاربریهای حمل و نقل و انبارداری، مخروبه و متروکه، پادگان، ترمینال‌ها، صنایع، بافتهای یک طبقه و تخریبی می‌باشد. که از این مقدار 288 هکتار با قطعات یک طبقه اشتراک و همپوشانی دارد که کسر می‌گردد، بنابراین 3818 هکتار (معادل کل مساحت منطقه 9 شهر شیراز – وسیع‌ترین منطقه شهری شیراز) به عنوان پتانسیل توسعه در بافت پر شهری وجود دارد که بایستی برای توسعه آتی شهر از آنها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


References
Aeini, Mohammad, Ardestani, Zahra (2010), Pyramid of Reconciliation and People's Participation, Evaluation Criteria for City Development Plans, Urban Identity, Third Year. [In Persian]
Coleman, and Jason Freihage. 2001. Wrestling sprawl to the ground: Defining and
development strategies for shaping livable neighborhoods. Report no. 38. EPA (Enviroment Protecting Agency), (2006),“Parking Alternative: Making Way for Urban Infill and Brownfield Redevelopment”, Wahington DC: Urban and Economic development division.
Farid, Yadollah, (1996), Geography and Urbanism, Tabriz University Press. [In Persian]
Farris, Fulton, William. 2001. Comment on J. Terrence’s “The barriers to using urban
Galster, George, Royce Hanson, Michael R. Ratcliffe, Harold Wolman, Stephen
Iranian Center for Statistics, 2016
Infill Development in Las Vegas Valley (1998), Retrived from:      www.liedinstitute.com/assets/pdf/LiedInstitute _Roundtable_Infill.pdf (2008)
Infill development to achieve smart growth.” Housing Policy Debate 12, no.1:41–45.
Majedi, Hamid (1995), General Notes on Urban Issues, Proceedings of the First Seminar on Housing Development Policies in Iran, National Land Organization, Volume I, Tehran.
Mir Moghtadaii, Mehta; Rafieian, Mojtaba and Sangi, Elham (2010), A reflection on the concept of intermediate expansion and its necessity in urban neighborhoods, Municipality Monthly, No. 98, 10, pp. 44-51[In Persian]
Municipal Research and Services Center of Washington (MRSC). 1997. Infill measuring an elusive concept. Housing Policy Debate 12, no. 4: 681–717
Nazareyan, asghar,karimi, babraz (2008): site selection of fire fighting by gis in shiraz, Journal of cheshmandaz e zagros, no 2. (in Persian) [In Persian]
Northeast–Midwest Institute and Congress for New Urbanism. 2001. Strategies for successful infill development. http://www.nemw.org.infillbook.htm.
Pourmohammadi, Mohammad Reza and Ghorbani, Rasool, (2003), Methods of protecting gardens and agricultural lands and its effects on urban densities in Iran, Sufeh Magazine No. 38, Shahid Beheshti University, Tehran. [In Persian]
Pourmohammadi, Mohammad Reza and Ghorbani, Rasool (2003), Methods of protecting gardens and agricultural lands and its effects on urban densities in Iran, Sufeh Magazine No. 38, Shahid Beheshti University, Tehran. [In Persian]
Rahnama, Mohammad Rahim, Abbas Zadeh, Gholamreza (2009) Principles of Fundamental Formation and Modeling Models of the City, Mashhad: Jahad University Press[In Persian]
Rafayan, Mojtaba, Barati, Naser, Aram, Marzieh (2014),Measuring the Capacity of Extensions of Unoccupied Spaces in the City of Qazvin, Emphasizing the Interpolar Development Approach, Two Quarterly Journal of Art University, No. 5, pp. 66-41[In Persian]
Robin and Susan Cole. 2002. Affordable housing: Twenty examples from the private sector. Washington, DC: The Urban Land Institute.
Shalin, Claude (1994), Urban Dynamics or Urban Dynamics, translated by Dr. Asghar Nazarian. Astan Quds Razavi Publishing House.
Shahati, Arezoo (2010), Intermediate expansion to Urban Development Strategies, Master's thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, Tabriz University. [In Persian]
Taghvaei, Masoud and Sarai, Mohammad Hossein (2004), Horizontally Spreading the City and Available Capacities of the Earth; Case of Yazd, Geographical Research, No. 55, University of Tehran. [In Persian]
UN Habitate, (2008): state of the worlds cities report 2008, harmonious cities (http:// www.unhabitat.org)
Wheeler, Stephen M. (2001). Infill development in the San Francisco Bay Area: Current obstacles and responses. Berkeley, CA: University of California at Berkeley.
Wilson, Richard W. (2010). Suburban parking requirements. Journal of the American Planning Association 61(1).