تأثیر مدیریت استراتژیک تالاب بر گردشگری پایدار منطقه مطالعه موردی: تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار اقلیم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
این نوشتار، به فاصله وضع موجود (مدیریت کنونی تالاب انزلی) با وضع مطلوب (مدیریت استراتژیک تالاب) به عنوان یک دغدغه بنیادی نگاه می‌کند. مبانی نظری مربوط به پارادایم استراتژی و مدیریت استراتژیک را بیان می‌کند و به کمک مدل SWOT ضعف­ها، قوت­ها، فرصت­ها و تهدیدهایی که در تالاب انزلی برای مدیریت استراتژیک آن پیشنهاد می‌دهد. اولویت بندی استراتژی­های پیشنهادی نیز یکی از موضوعاتی است که پیگیری شده است. روش این پژوهش، روشی توصیفی و تحلیلی است به طوری که به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) از طرف کارشناسان و مسئولین (24 کارشناس) و شهروندان و مردم (152 شهروند) و گردشگران (118 گردشگر) گردآوری شد. در فرآیند تحلیل مدیریت استراتژیک تالاب انزلی، از ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس عوامل داخلی – خارجی و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیریت استراتژیک، در تالاب انزلی جایگاه شایسته‌ای ندارد و اگر تالاب انزلی بخواهد با استفاده از مدیریت استراتژیک حرکت خود را به گردشگری پایدار منطقه سوق دهد، باید استراتژی‌های راهبرد «رقابتی – تهاجمی» به عنوان اولویت اصلی راهبرد خود قرار دهد که مبتنی است بر: تأکید بر توسعه توریسم طبیعی و اکوتوریسم (توریسم مسؤلیت پذیرانه)، ایجاد جاذبه‌های ورزشی و تفریحی متنوع همانند شنا، اسکی، قایقرانی، ماهیگیری و ورزش‌های بادی و تورهای باران جهت رقابت با سایر مناطق رقیب و استفاده از انواع محصولات دریایی و تالابی و بهره بردن از شرایط اقلیمی برای ایجاد یک تجربه کیفی خوب، همانند خورشید گرایی، تماشای کوچ پرندگان.

کلیدواژه‌ها


References
Ali Ahmadi, A. & Marzieh Babayeianpour (2004), Methodology of Theorizing in Strategic Management, Management Quarterly of Tomorrow, No. 7 & 8
Ali Asgari, A, & Amir Hossein Mokbari (2011), Strategic Media Management and Presentation of a New Conceptual Model (Considerations on the Usage of Common Models in Media Organizations), Journal of Research on Communication, No. 65
Armstrong, Michael (2007), Strategic Human Resource Management. Seyyed Mohammad Arabi and Davood Yazdani Translation. Tehran: Qurban Studies Office Publication, Third Edition.
Babaei, Kh. (2002), Strategic Management, Quarterly Journal of Science and Technology, No. 56
Brown/S.L. and Eisenhardt/K.M/ (1998):/competing on the edg:” strategy as Range planning/Structured chaos / long.vol."31No, 5.pp.786-9.
David, Fredr (2009). Strategic Leadership. Translated by Ali Parsayian and Seyyed Mohammad Arabi. Tehran: Publications Office of Cultural Research, thirteenth edition.
Esty, D., M.E.Porter, (2001).Ranking national environmental reguiation and performance: a leading indicator of future competitiveness Oxford University Press.
France, Lesley (1999).Sustainable Tourism, Applied Geography, Routledge.
Hanger, J.D. Willen, Thomas A. (2007). Strategic Management Structure. Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Davoud-ye Zadeh.
Harrison, Jeffrey and Karon, John (2003). Strategic Management. Behrouz Ghasemi's Translation. Tehran: Publishing Board.
Kazemi, Mahdi and Ismaili, Mahmood Reza and Beigi Firoozi, Allah Yar (2011) - Development and selection of tourism development strategy in Lorestan province based on swot analysis and Quantitative Strategic Planning Matrix, Geography and Development Magazine, Sistan and Baluchestan University, in print.
Khalili Shourini & Memarzadeh (1998), Strategic Management, Controlled Quarterly, No. 5 & 6
Khorshid, Sedigheh and Ranjbar, Reza (2010). Strategic Analysis, SWOT Matrix-Based Development and Selection, and Fuzzy Multi-index Measurement Techniques. Quarterly Journal of Industrial Management of the Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj. 12th Summer.
Mirzajani, Al. & Hojjat Khodaparast & Hadi Babaei & Ali Abedini & Amazid Dadi Ghandi (2009), The process of freezing Anzali wetland using information from 10 years old 1992-2002, The Journal of Environmental Studies, Vol. 36, No. 52
Movahed Ali (2007): Urban Tourism, Shahid Chamran University of Ahvaz, First edition
Papeli Yazdi Mohammad Hossein and Saghaie Mahdi (2008) (Nature and Concepts), Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (Secondary), Second Edition
Ramezani, B. (2004), Recognition of Drought Process Using Rainfall Data in Anzali Wetland Basin, Quarterly Journal of Geographic Space, No. 12
Ranjbarian, Bahram and Zahedi, Mohammad (2010). Tourism development. Fourth Garden Publishing House, Third Edition.
Rezvani, Mohammad Reza (2008). Rural Tourism Development with Sustainable Tourism Approach. Tehran: Tehran University Press, First Edition
Talaei, F. & E. Jaredelad (2015), Anzali Wetland Challenges and its Remedies in the Framework of the Ramsar Convention, International Legal Quarterly, No. 52
Vaziri Gohari, Hamid Reza and Zahra Rezaei (2016), Strategic Planning in Organizations with the help of Swot Model, Journal of Future Studies and Policy Studies, Vol. 2 - No. 3
Ziari, Karmatollah (2009). Regional Methods and Methods. Tehran: Tehran University Press, Eighth Edition.