بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی گاز در بستر جغرافیایی سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

چکیده

چکیده
داشتن منابع عظیم گازی ایران می‌تواند ازمهمترین محورهای سیاست کلی اقصاد مقاومتی باشد که می‌تواند نسخه خوبی برای اقصاد کشور ایران درعبور از بحرانهای موجود و پیش رو ونیز توسعه و تأثیرگذاری بلند مدت آن باشد. و اینکه ذخایر گازی که دارای چنین نقش راهبردی است. و می تو ا ند از ارکان اصلی و اساسی اقتصاد مقاومتی کشور قرار بگیرد، مطلبی است که در مفهوم اقتصاد مقاوتی باید بصورت جدی مد نظر قرار بگیرد. جایگاه گاز ایران به گزارش بریتیش پترولیوم رتبه نخست جهان را دارا می‌باشد. اما در رتبه بندی صادر کنندگان جهان متأسفانه مقام بیست و پنجم از آن ایران است، و این بیشتر به دلیل مشکلات جنگ، تحریم‌ها و عدم دسترسی ایران به تجهیزات روز دنیا می‌باشد. ولی قابل توجیه نیست. در صنعت، تولید و اقتصاد، انرژی وارتباط بین آنها باید به خوبی مدیریت شده ونقش تعیین کننده مخازن راهبردی گاز درآینده اقتصاد کشور بخوبی نشان داده شود. با عنایت به اینکه بخشهای زیادی از اقتصاد مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از نفت وگاز بوده و هستند، یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی استفاده بهینه از مخازن موجود گازی بعنوان جایگزین قطعی نفت با استفاده از مدیریت استراتژیک است. با توجه به تحریمهای انرژی در خصوص ایران در صورت کاهش خرید نفت وگاز به صورت خام می‌توان از آن بعنوان موتور محرکه تولید استفاده کرد. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که درشرایط مختلف توانایی وپایداری لازم را دارد. بطوریکه با حذف کمبودها، توسعه و پیشرفت را میسر سازد و در مسیر رشد و توسعه همه جانبه از ثبات لازم برخوردار باشد و بتواند فشارهای ازبیرون مانند تحریمها را برگرداند. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت اقتصادی در شرایط سخت با داشتن راهکار مثبت درشرایط عادی که همان الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است.

 

کلیدواژه‌ها


منابع
Aktari, Abbasali (1392), Resistance Economics: The Fields of Vahkareh, Tehran, Amir Kabir Publishing House, First Printing, p. 114
 Bozan, Barry and Ellie, Weaver, 2009, Areas and powers, First edition, Publication of Strategic Studies Research Center, Tehran, p. 48.
 Camp, Jeffrey Warbert Harukawi (2004) Middle East Strategic Geography Volume I, Translated by Seyyed Mohammad Mehdi Hosseini Matin, First Edition, Publication of Strategic Studies Research Center, Tehran, p. 241.
Communication of the Standards of Resistance Economics, 11/2/2018 Leadership Site.
Dari Nograni, Hossein and Saleh Esfahani, Asghar (2016), Resistance Economics in Islamic Republic of Iran, Tehran, Naji Publishing Publishing, First Printing, pp. 162-163.
Dehghani Firoozabadi, Seyyed Jalal, 2009, Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, First Edition, Tehran, p. 456.
Damanpak Jami, Morteza, (2017), Energy Security and Geography of Iran, Ministry of Foreign Affairs, p. 157.
Ezzati, Ezzatollah (1393), Geopolitical and geo-economical analysis, and Iran's role in the region, is not institutionalized. Office of Research Projects, No. 43, p. 2.
Ezzity, Ezzatollah and Hadi Vaisi. (1385 Quarterly, Geopolitical and Geo-economical Analysis of Iran-India Gas Pipeline) Geopolitics, Year 2 No. 2, Summer, pp. 45-48
Ezati, Ezatollah, Geopolitics in the 21st Century, 1380 p. 41.
Ezzati, Ezzatollah (1385) Geo-economics of energy and its security implications for countries ofIran, Pakistan, India., Tehran: Office of Political and International Studies, p. 29.
Ezati, Ezatollah (2005) Analyzing the Bruxelles of Iran and Iraq, Second Edition, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, p. 52.
Firuz Abadi, Morteza, About Iran's Resilient Economy Roadmap, Leadership Site, 27/8/1391.
Hashemi, Javid, Amir Hossein Vahajipour, Vahid (2016), Chess Andisheh in Oil and Gas Cofferds, Tehran, Sanei Publishing, First Printing, p. 91.
Hosseini Matin, Seyyed Mehdi, 2012, The American Conflict with Iran After the Cold War, Contemporary Abrar, Tehran, p. 27.
Jafari Voldani, Asghar, 1382. Iran's Foreign Relations after the Islamic Revolution, First Edition, Tehran-Noor-e-Azadi Publication, p. 69.
Kashani, Sadegh, (2009), Development of oil and gas fields, gas infrastructure projects, Tehran, Islamic Consultative Assembly Research Center, p. 109.
Kaviani, Murad and Vaisi, Hadi. (2005), Iran's Transmission of Gas to South and South-East Asia (Opportunities and Threats) Tehran: Second Congress of the Iranian Geopolitics Association, p. 29.
Leadership site khamenhi.ir Meet workers and workers in the manufacturing sector. 8/2/2018.
Mostafa-Nejad Abbas, 2011, Iran, and the necessity of a defense treaty: approaches and processes, International Geopolitics Newsletter, July 7-11, No. 1-135-111.
Mineyah, Mahdi, 2004, Islamic Revolution and Geotechnical Institute of the Islamic Republic of Iran, Islamic Revolution Islamic thought, no.7-8, pp. 45-48.
Payghami,ahmad, Adequate Resistance Economics, Defensive or Recovery Economics Leadership Site, 28/2/2018
Ministry of Energy,2018, Office of Planning for Electricity and Energy, energy balance sheets,130 and 139.
Nay, Joseph, 2011, Soft Power and Strength, Translated by Asghar Ghahrampanpourbnab, First Edition, From the Power of the War on Softness from Theory to the Exercise by Hojatollah Moradi, Nasar-e-taghi, Tehran, p. 144.
Obedienee, Javad and Mousavi, Seyedeh Zohreh, 2011, Interaction of Regional Security and Development of Political Spaces, International Geopolitical Quarterly, seventh quarterly, issue (70-78).
PourAhmadi, Hossein, (2011), The Power of the Normal Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, First Edition, The Publishing of the Boostan Institute Book, p. 171.
PoorAhmadi Hossein (2011) Energy, Security and Security Diplomacy of the Islamic Republic of Iran, insert in the collection of foreign oil articles November 2010, pp. 153 and 184.
Pourahmadi Hussain (2011), The feasibility and impact of the formation of the Organization of Gas Exporting Countries (UJAK) on convergence and enhancement of security, power and other interests of gas exporting countries. Quarterly Journal of Foreign Relations, Third Year, No. 4, Winter 2011, pp. 52-52.
Pourzaghi Mohammad Hussein and Asadi, Mohammad Bagher, (2008) Application of OPEC oil storage, Journal of Energy Economics Studies, Autumn p125.
Pourmehrani, Mehran, 2010, Iranian geopolitical challenges in the boundaries of the first edition, Innovative publication, Tehran.p112.
Pourmehrani, Mehran, 2010, Iranian geopolitical challenges in the boundaries of the first edition, Innovative publication, Tehran.p96-97.
Qavam, Abdul Ali (2001), Principles of International Foreign Policy, Tehran, Sadegh Post, p. 114.
Salimi Hossein, 2009, Southwest Asia as an Area, International Geopolitical Quarterly, Year 5, No. 2, 137, and 116.
Seif, Emamali (2008), Energy intensity and influential factors, Quarterly Journal of Energy Economics, 18, 177-179.
Damanpak, Jami, Morteza, 2009, Economic Diplomacy, I. Central Asia, First Edition, Ministry of Foreign Affairs publication, Tehran, p. 38.
Torabzadeh Jahromi, Mohammad Sadegh, Sajjadiyeh, Seyyed Alireza, Samiyasnab, Mostafa, Study on the Dimensions of Resistance Economics in the Islamic Republic of Iran in the Perspective of Ayatollah Khamenei, Journal of Islamic Revolution,The 10th Year, 2013, No 32.
Vaezi, Mahmoud, 2006, Interdependence between Iran and China. Participation in Energy and Cooperation in Security, Diplomatic Hinterland. 1, No. 2, p. 32.
 Vaezi, Mahmoud, Energy Contribution-Security Cooperation, Hamshahri's Diplomatic Monthly, April 2006,p63
Zarghani, Sidhadi Wadbiri, Ali Akbar (2010) Geopolitical Opportunities of the Islamic World in Dropop Gas, Proceedings of the Fourth International Congress of Geographers of the Islamic World, Zahedan: Sistan and Baluchestan University, p. 32.