بررسی مسائل مدیریتی حریم کلان‌شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحولات کالبدی و جمعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شهرها برای ادامه حیات خود نیازمند اراضی اطراف خود هستند. این نیاز در کشورهای توسعه یافته به نحو مطلوب مدیریت و ساماندهی شده است، به طوری که از پتانسیل‌ها موجود در این روستاها برای جذب توریست و کسب درآمد نیز استفاده می‌شود اما در کشورهای درحال توسعه، نوع نگاه به اراضی پیرامون، نگاهی احیاکننده نبوده و این نواحی به علت تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گسترش افقی شهر، افزایش تراکم جمعیت، ساخت‌وسازهای بی‌رویه، تخریب محیط‌زیست و ...، تبدیل به کانون‌های بحرانی برای شهر شده است. یکی از مسائلی که در رابطه با اثرات کالبدی– فضایی مادر شهر تهران مورد توجه بوده و بازشناسی آن در اولویت می‌باشد، دگرگونی روستاها، دهستان‌ها و شهرهای موجود در حریم شهر در پیوند با تحولات فضایی تهران است. هدف از این پژوهش بررسی مسائل مدیریتی حریم کلان‌شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحولات کالبدی و جمعیتی می‌باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی- تحلیلی می‌باشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه­ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته‌شده است جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عالی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران می‌باشد و با توجه به گستردگی جامعه آماری و میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


References
Ebrahimpour, Farshad, 2010, Green space for controlling the city limits, councils, informational, educational and research monthly, No. 5 - September
Ashrafi, Akbar, 2004, Expert Report on Territory of Tehran, Report 410, Political Studies
Bernasheria, Jan, 1373, Cities and Villages, Translation of Cyrus Stock, Nika Publishers
Dadashpour, Hashem, 2014, investigating how to create a green belt and its effect on the direction and control of urban growth. Harm, Tehran, Urmanshahr Journal of Urban Planning, No. 13
Rahim Purf Jawad, 2011, Conservation, The main mission of Green Belt Organization, City and Building, Year 9, Shahrivar and October 2011.
Ziyari, Somayeh, 1395, The Position of Population and Humor Developments in Islamic City and Its Management Requirements, Journal of Zahjhahan Quarterly, Volume 6, Number 2
Server, Rahim, 2010, Investigating the process of development and prospect of the expansion of informal settlements in the urban area of ​​Tehran, Seventh Quarterly, Quarterly, Urban Development and Urban Development Company of Iran.
Salari, Mohammad, 2011, Safim city of Tehran, City and Building Quarterly, ninth year, Shahrivar and October 2011.
Shakanat, Sahar, 1395, Study on the Legal Dimensions of Tehran's Privacy Management, International Conference on Management and Accounting
Metropolitan, Mozaffar, 2004, a problem called an informal settlement of a solution called empowerment program (municipalities, No. 88)
Rabi, Mehdi, 2010, Problems and Legal Problems of Privacy in the Metropolis of Tehran, International Conference of Geographers of the Islamic World
Farshidi, Hossein, 2010, The Importance of Towns, Towns, Councils, Informational Monthly, Educational and Research, No. 5- The Shahrivar of the Month
Allen, A. (2003), Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field, Environmental & Urbanization, Vol. 15, No.1
Angel, M. Lopez, G. (2010), Population Suburbanization in Barcelona, 1991-2005: Is its spetial structure changing? Journal of Housing Economics, No 19
Bryant, C. R. (1995), The rule of local actors in transforming the urban fringe, Journal of Rural Studies, Vol. 11, No. 3
Eckstein, S. (1990), Urbanization Revisited: inner-city slum of hope and squatter settlement of despair, World development, Vol.18, No. 2.
Errington, A. (2010), The peri – urban fringe: Europe’s forgotten rural areas, Journal of Rural Studies, Vol. 10, No. 4
Fadare, W., Mills-Tettey, R. (1992), Squatter settlements in Port Harcourt. HABITAT INTL Vol. 16, No.1, pp. 71-81.
Garr, D. (1996), Expectative land right, house consolidation and cemetery squatting: some perspectives from central Gava,. World Development, Vol.24, No.12, pp. 1925-1933.
Online resources
(https://ascelibrary.org(
(https://newleftreview.org(