ارزیابی نقش زنان روستایی در صنایع دستی و ارتقاء توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی جوادآباد ورامین)

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
 امروزه اهمیت نقش زنان در توسعه، چه در جهان و چه در ایران برکسی پوشیده نیست و نزدیک به نیم قرن است که اثرگذاری زنان در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه و توسعه‌ی پایدار در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته و موضوع‌های مختلفی نیز در این باره به رشته‌ی تحریر درآمده است. در همین زمینه اکثر نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های غیر دولتی برنامه‌ها و طرح‌های زیادی به منظور مشارکت زنان در برنامه‌های شهری و روستایی مورد عنایت قرار داده‌اند.  پر واضح است که زنان روستایی، به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه، نقش بسیار مؤثر و سهم بسزایی در تولید محصولات کشاورزی، صنایع دستی روستایی و خدمات و در واقع، توسعه‌ی روستایی دارند. تحقیقات انجام شده نشان از این دارد که اشتغال بخشی از زنان روستایی دهستان جوادآباد در صنایع دستی، موجب توسعه‌ی پایدار روستایی دهستان جوادآباد ورامین گردیده و نیز صنایع دستی در دهستان مورد نظر نقش مهمی را در اقتصاد شهرستان ورامین بر عهده دارد.  یافته‌های تحقیق حاکی است که در مقایسه‌ی علی بین زنان شاغل و زنان غیر شاغل روستای جواد آباد ورامین و نیز استفاده از فرمول کوکران و تعداد 130 نفر زن به عنوان نمونه و استفاده از آماره‌ی تی استیودنت، نقش زنان روستایی در ارتقاء توسعه‌ی پایدار روستایی با بهره‌گیری هرچه بیشتر از صنایع دستی، بسیار ارزنده و تأثیر‌گذار است و صنایع دستی دهستان مذکور نیز نقش حائز اهمیتی در اقتصاد شهرستان ورامین دارد. از طرفی، نتایج به دست آمده از پژوهش نیز تأییدی بر این موارد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Asayesh, Hossein. Fallah Tabar, Nasrollah. 2013. Epistemology of Village, Second print, Tehran, National Geographic Organization of the Armed Forces, [In Persian], Tehran, Iran.
Asayesh, Hossein.2000. Principles and the Methods of Rural Planning, Tehran, Payam-e Noor University, [In Persian], Tehran, Iran.
Azari Demirchi, Alaeddin. 1969. Historical Geography of Varamin, [In Persian], Tehran, Iran.
Azkia, Mostafa. 2002. An Introduction to the Sociology of Rural Development, Etelaat Press, [In Persian], Tehran, Iran,.
Aliabadi et al. 2006. Conference on the Challenges and Prospects of Development of Iran, Women and Development, Women's Research Center, The Institute of Education and Research of Planning Management, Alzahra University, [In Persian], Tehran, Iran.
Gazetteer of the villages of the Islamic Republic of Iran, Vol. 38: Tehran, National Geographic Organization of the Armed Forces, 1991, [In Persian], Tehran, Iran.
Ghasemi, Leyla. 2005. Discrimination Against Women and the International Convention, Iranzamin, Political Sector, November- December, [In Persian], Tehran, Iran.
Mohammadi, Alireza. Roosta, Majid. 2008. A Mechanism for Managing the Informal Settlements, Haftshahr, No.21, National Conference on the Future Studies of the Iranian National Development in the Context of Geography, [In Persian], Tehran, Iran.
Mahdavi, Masoud. 1998. An Introduction to the Rural Geography of Iran, Tehran, Samt Publication, [In Persian], Tehran, Iran.
 Ministry of Interior Affairs, 2003, Political Deputy, The office of Administrative Divisions, Journal of the Date of Establishment of Divisions, [In Persian], Tehran, Iran.
Motiee Langeroodi, Hassan. 2003. Rural Planning with Emphasis on Iran, SID, [In Persian], Mashad Iran.
Naghdi, Assadollah. 2003. Marginalization and Informal Settlements, Fanavaran Publication, [In Persian], Hamedan, Iran.
Papeli Yazdi, Mohammad Hossein. Ebrahimi, Mohammad Hossein. 2008. The theories of Rural Development, Samt Publication, Forth reprint, [In Persian], Tehran, Iran.
Rajabi, Fatemeh. 2000. Women and Feminism, The Criticism Book, Feminism, The Critical, Philosophical, Cultural Quarterly, No. 17, [In Persian], Tehran, Iran.
Smith, Steve. Baylis, John. 2004. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Translation of Abolghasem Rahchamani et al., Supervision and Execution of the Contemporary Abrar, Tehran, Vol. 1.
Scott, Gloria. 1980. The invisible Woman, Wahsington, The World Bank.
Shirdel, Azar. Fundamentals and Principles of Urban Planning, Information and Librarianship, Aug-September 2013, No. 66, Pgs. 76-87, [In Persian], Tehran, Iran.
Shie, Esmaeil. 2008. Plan, Encyclopedia of Urban and Rural Management, Ministry of the Interior Affairs, Municipalities Organization, [In Persian], Tehran, Iran.
Todaro, Michael. 1987. Economic Development in the Third World, Translation of Ghomali Farjadi, PBO.
The Presidential Office for Women's Affairs, 1997. The role of Women in Development, Roshangaran Publication, [In Persian], Tehran, Iran.
The website of The Governor General’s Office of Varamin County, 2017, [In Persian], Tehran, Varamin.
The Google-Map website, 2017, [In Persian], Tehran, Iran.
The Statistical Organization of Iran, 2017, Selection of the census, [In Persian], Tehran, Iran.
The Holy Quran, 2007, Osman Taha Font, Translation of Mahdi Elahi Ghomshei, Telavat Publication, [In Persian], Tehran, Iran.
The Map of Administrative Divisions of Iran, 1:2,500,000 Scale, National Cartographic Organization, 2004, [In Persian], Tehran, Iran.
The Political and Economic Map of Tehran Province, 1:300,000 Scale, Gitashenasi, 1992, [In Persian], Tehran, Iran.
Vaziri, Saeed. 1979, The History of Varamin, [In Persian], Varamin,Iran.