نقش توان‌مندی‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی با تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه پدین استود، تاجیکستان

چکیده

چکیده
بی‌شک جذب گردشگر و توسعه گردشگری تنها در گرو داشتن جاذبه‌های گردشگری نیست بلکه داشتن سیستم گردشگری است که باعث توسعه گردشگری می­شود. هدف این مقاله به طور کلی تحلیل و بررسی نقش زیرساخت­های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی است. سؤال اصلی مقاله این است که متغیرهای سیستمی به ویژه هتل­ها و اقامتگاه‌ها چه نقشی در  توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی بازی می­کنند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می­شود از جمله این که منظور از زیرساخت­های گردشگری چیست؟ گردشگری مدرن دارای چه ویژگی‌هایی است؟ گردشگری سیستمی چیست و دارای چه متغیرهایی است؟ نتایج این مقاله نشانی می­دهد که گردشگری مدرن نقش گسترده­ای در پویایی اقتصادی کشورها بازی می­کند اما لازمه بهره‌مندی از مزایای گردشگری مدرن توجه ویژه به متغیرهای سیستمی به ویژه هتل­ها و اقامتگاه‌ها است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و مقالات علمی و پژوهشی و مقایسه و تحلیل آمار و ارقام گردشگری در کشورهای مختلف به تحلیل و تبیین نقش زیرساخت­های گردشگری با تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتل­ها و اقامتگاه‌ها در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


 
Tavakoli, Morteza and Salah Hedayati (2008), Tourism Challenges in the Border Areas (Case Study: Sistan), Geographical Space Quarterly, No. 22
Rasoulzadeh Aghdam, Samad and Seyed Ahmad Mir Mohammad Tabar and Samad Adipour and Yousef Zayeni Vand (2016), Opportunities and Restrictions of the Tourism Industry in Iran, Journal of Sociological Studies, No. 30
Organization for Management and Planning of the Country (2006), "Review of General Land Planning Policies in Iran, Management and Planning Organization of Iran", Program Weekly, Year 5, No. 187, Tehran.
Management and Planning Organization of Iran (1998), "Land Planning Plan", Tehran.
The Organization for Management and Planning (2003), "The Perspective Document of the Islamic Republic of Iran on the horizon of 1404 AH", Tehran.
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (2011 A), "List of Hotels in the Country", Tehran.
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (2011 b), "List of Hotel Apartments in the Country", Tehran.
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (2011 c), "Country List of Countries", Tehran.
The Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (2011 d), "List of Pensions of the Country", Tehran.
Saghaei, Mohsen (2013), an Analysis of the Impact of Aviation Industry on the Development of Religious Tourism; Case Study: Mashhad Airport, Geographical Quarterly, No. 110
Shahabadi, Abolfazl and Ali Sayyah (2013), Influence of Economic Infrastructure on Tourism: A Data Panel Approach Comparative Comparison of Developing and Developed Countries, Journal of Tourism Planning and Development, Second Year, No. 110
Shakouri, Ali and Seyyed Masoud Miratalbi Aghdam (2012), Development of Domestic Tourism and the Liberation of Aviation (Comparison of Iran and India), Quarterly Journal of Space Planning and Design, Vol. 16, No. 1
Tayebi, Seyed Kamali and Zahra Zamani and Zahra Pourhaghan (2014), The Effects of the 2008 Financial Crisis on the Bilateral Business of International Tourism Services of Iran, Journal of Tourism Planning and Development, No. 8
Isa Zadeh, Saeed and Soodeh Ghodsi (2012), calculating the employment rate coefficients of the tourism sector in Iranian economy. Using the data-output model, Journal of Tourism Management Studies, No. 17
Feyzpur, Mohammad Ali and Mehdi Emami Meybodi (2012), Economic Development of Tourism Industry in Iran and Comparison with Outlook Countries, Journal of Tourism Management Studies, Issue 19
Gholi Poursalamani, Ali (2007), Comparative Study of Tourism Industry in Iran and Turkey, Commercial Quarterly, No. 23
Lomsden, Les (2001), "Tourism Marketing", translation by Mohammad Ebrahim Goharian, Cultural Research Bureau, Tehran.
Statistics Center of Iran (2008), "Statistical Yearbook of the Country", Tehran.
Mickeyli, Alireza (2000), Tourist Planning Based on Ecological Principles, Geographical Quarterly, No. 39
Najarzadeh, Reza and Mona Tassan (2011), Tourism Services in D-8 Countries Identifying Abilities and Advantages in These Countries, Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Development and Development), No. 38
Nazarian, Asghar, Esmaeel Ghaderi and Abdolreza Haghighi (2010), The role of aviation in the development of tourism industry with an emphasis on the international airport of Urmia, Quarterly of New Attitudes in Human Geography, No. 7
Nahavandian, Mohammad (2012), The Month of the Month (Tourism Industry Position in the Economy), Quarterly Journal of the Chamber of Commerce, No. 529
Vahidpour, Gholam Abbas and Mahtab Jafari (2011), Strategies for Sustainable Management and Development of Iran's Tourism Infrastructure with Emphasis on SOWT Model, Journal of Regional Planning, Volume 1, Issue 1.
Wiesi, Hadi (2015), The Impact of Political Ideology on Tourism Industry (Case Study: Iran), Journal of Tourism Planning and Development, No. 14
Houshmand, Mahmoud and Saeed Alaha (2005), The Effect of ECO Land Transport Infrastructure on Intra-regional Trade of Iran, Quarterly Journal of Economics, Volume 2, Number 4
Houshmand, Mahmoud and Mohammad Hossein Mahdavi Adeli and Saeed Alahi (2006), The Influence of Ground Transportation Infrastructure on the Volume of Trade between the Regions of Iran and ECO Countries, Quarterly Journal of the Research Journal of Commerce, No. 41
Mill, Robert Christie and Alistair M. Morrison (1985), the tourism system: an introductory text: Englewood cliffs, New Jersey: prentice hall.
Ray, Y. (1998) Tourism: an Introduction, New York: Longman.
Zarabi, Asghar and Jabar Alizadeh Asl and Isa Bahari (2014), An Analysis of Tourism Infrastructure in the Urumieh Echo-Worth Destination Using SWOT, Geography and Planning Quarterly, No. 48
Zarabi, Asghar and Jamal Mohammadi and Mohsen Saghaei (2009), Challenges of the Aviation Industry of Iran. Case Study of Air Traffic in Isfahan, Journal of Geography and Environmental Planning, No. 33