بررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین‌های بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: منطقه سوادکوه در استان مازندران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، مدرس دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه شکلی نوین از توریسم با عنوان توریسم فرهنگی و روستایی تجسم یافته است. با علم به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر در قالب طرح پژوهشی، به مطالعه این مهم در محدودة مورد اشاره پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش که بر مطالعه موردی استوار است، توصیفی و تحلیلی می­باشد که جهت دسترسی به داده‌های تحلیلی مورد نیاز با استفاده از روش مطالعات کتابخانه­ای و میدانی به مطالعه پرداخته شده است. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS و آزمونهای مختلف آماری به دست آماده است، نشان می­دهد که امروزه آئین­های بومی و سنتی فراوانی در محدودة مورد مطالعه وجود دارد که با توجه به استقبال و ذهنیت مردم محلی، زمینه‌های واقعی توسعه پایدار گردشگری روستایی را می­تواند ایجاد نماید. البته در این مسیر، مسائل و مشکلاتی نیز شناسایی شده است و جهت کاهش آن برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری نیز پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


References
Blokabashi, A., (2004). Palm Trees, An Illustration of the Immortality of Martyrs' Life, [In Persian], The Office of Cultural Research, Tehran.
Christine Saint, A., (1990). Iran during Sassanian, [In Persian], translated by Rashid Yasemi, 6th edition, Tehran: World of Books.
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Mazandaran Province., (2011). [In Persian]
Dos Weil, R., (2007). Tourism Management Basics, Strategy and Works, [In Persian], Translators Seyyed Mohammad Arabi and Davoud Izadi, Fourth Edition, Tehran: Publications Office of Cultural Studies.
Ghadiri, I., Ezzati, E., & Hafizizadeh, S., (2009). Strategies for using the Tasooa and Ashura ceremonies as potential cultural-religious tourism in the central part of Tehran, [In Persian], Geographic Space Magazine, Vol.9, No. 28: 101-75
Gomes,S., (2005).Fatina: Religious tourism in a Sanctuary-City.
ICEP(1997)."Tourismo Religions",Tourism- Mercados Emissores, n12.
Mahdi, A., (2011). An Investigation and Analysis of Health and Access to Health Indicators in Marginal Sites, Case, Shadqoli Khan District, Qom City, [In Persian], Master's Degree, Faculty of Geography, University of Tehran.
Mason, P., (2011). Tourism Effects, Planning and Management, [In Persian], Translators Roozbeh Mirzaei and Puneh Torabian, Second Edition, Tehran: Terme Publishing.
Mazandaran Governorate., (2016). [In Persian]
Mazandaran Organization for Management and Planning, Social and Economic Report of Savadkooh, Deputy Directorate for Coordination and Planning, (2015). [In Persian]
Mcintosh, W., Robert, Charles R. Golden., (1995), Tourism Principles, Practices, Philosophies.
Niyazi, M., Salehi, A, & Kermani Nasrabadi, M., (2010). Tourism Anthropology, [In Persian], First Edition, Tehran: Sokhnaran Publications..
Ranjbarian, B, Zahedi, M., (2008). Tourism Recognition, [In Persian], Isfahan: Chaharbagh Publications.
Rezvani, A,A., (2006). Geography and Tourism Industry, [In Persian], Seventh Edition, Tehran: Payame Noor Publications.
Sadr Moussavi, M, & Kahnmouei, J., (2007). Assessment of the status of tourism facilities of East Azarbaijan from the viewpoint of tourists, [In Persian], geographic research, NO 61: 129-143.
Statistics Center of Iran (2006). [In Persian]
Stelaghi, A, & Khosh-Nit Bayani, M., (2012). Recognition of Tourism Capabilities and Providing Optimal Models of Tourism Development from the Point of View of Applied Geography (Case Study, Ray City), [In Persian], Journal of the Iranian Geographic Society, Vol. 10, No. 34: 275-251.
UNWTO(2007), Tourism Highlights 2007 Edition, Available in "www.unwto.com.
WTO (2006): yearbook of tourism statistics,Vol 3.
Yousefi, F., (2001). Culture and Traditions of Savadkouh, [In Persian], First Edition, Sari: Cultural Research Publishing.
http://tabarestan.4t.com/township.htm.