شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد جغر افیاوبرنامه ریزی شهری

2 استاد جغرافیا برنامه ریزی شهری

3 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

4 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

چکیده

چکیده
شهرها به­طور ذاتی با چالش­های پیچیده و گسترده­ای که به هم مرتبط‌اند، مواجه هستند. در این میان رشد شتابان شهرها متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت‌هایشان نیست و فشار فزاینده‌ای به زیرساخت‌های شهری تحمیل می­کند. بعبارتی فراتر از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن‌ها است. بنابراین همواره آن‌ها از پیامدهای نامطلوب رنج می­برند. ازاین‌رو نهادها و شیوه‌های مدیریت و حاکمیت قدیمی با جهان پیچیده و به‌سرعت در حال تغییر در جامعه اطلاعاتی در تضاد هستند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش‌های کنونی شهرها در عرصه برنامه­ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که قابلیت‌های فیزیکی و مجازی را باهم یکپارچه می‌کند. هدف کلی این تحقیق تبیین ضرورتها و الزامات شهر تهران برای هوشمند شدن در ابعاد مختلف و همچنین ارائه راهبردها واقدامات مقتضی برای حرکت شهر تهران به سمت شهر هوشمند می‌باشد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می­باشد. جهت انجام پژوهش از روش دلفی استفاده و نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام شد. گردآوری داده‌های پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و پیمایشی می‌باشد. ابزارگردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل یک پرسشنامه محقق ساخته با سؤالات بسته (طیف پنج گزینه‌ای لیکرت) می‌باشد که به صورت الکترونیکی تحت وب طراحی شد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که کلیه ضرورت­هایی که در دنیا شهرها را به سمت رهیافت‌های هوشمند سوق داده است در تهران نیز مصداق دارد؛ بطوری که معیارهای شهرنشینی شتابان، سایر عوامل، انگیزه اقتصادی، اثرات زیست محیطی به ترتیب دارای اهمیت خیلی زیاد وتغییرات جمعیت­شناختی دارای اهمیت زیاد برای حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی می­باشند. همچنین کلیه راهبردها و اقدامات مورد بررسی در این پژوهش از دیدگاه متخصصین (به ترتیتب تدوین و اجرای سیاست­های یکپارچه، قانون‌گذاری و چشم انداز یکپارچه) دارای اهمیت خیلی زیاد برای هوشمندسازی شهر تهران بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


References
Air Quality Control Company (2011); Air Quality Report of Tehran, [In Persian], Tehran, Municipality Publications.
Albino, V. Beradi, U. Dangelico, R.M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. Journal of Urban Technology. 22(1): 3-21.
Alvarez, F et al. (2009). The Future Internet. Springer Heidelberg Dordrecht London New York.
Arulmurugan, V. S., & Vijayan, S. (2013). Quality of Experienced based Approach for Power Scheduling in Smart Grids. Life Science Journal, 10(2).
Babbie, E.R (2011), The Basics of Social Research. Cengage Learning, Belmont.
Basirat, Meysam (2012); The Impact of Globalization on metropolitan governance (Tehran), PhD Thesis, University of Tehran, [In Persian], Tehran,.
Bătăgan, L. (2011). Smart Cities and Sustainability Models. InformaticaEconomică, 15 (3), 80-87.
Batty M, Axhausen KW, Giannotti F, Pozdnoukhov A, Bazzani A, Wachowicz M,
Bolívar, M.P.R. (2015). Smart Cities: Big Cities, Complex Governance? Public Administration and Information Technology 8, DOI 10.1007/978-3-319-03167-5_1.
Caragliu, A., Del Bo, C. and Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe. Proceedings to the 3rd
Chourabi, H. Taewoo, N. Shawn, W. J. Ramon,G.G. SehlMellouli, K. N. Theresa, A. P. & Hans J. S. (2012). Understanding smart Cities: An integrative framework. 2012 45th
Coe, A., Paquet, G., & Roy, J. (2001). E-governance and smart communities: a social learning challenge. Social science computer review, 19(1), 80-93
Crivello, S. (2014). Urban Policy Mobilities: The Case of Turin as a Smart City. European Planning Studies. 23(5): 909- 921.
David, N., Justice, J., & McNutt, J (2015). Smart Cities Are Transparent Cities: The Role of Fiscal Transparency in Smart City Governance. Public Administration and Information Technology, Library of Congress Control Number: 2015944231: 69-86
Doody, L. (2013). Smart citizens need smart government. In D. Hemmet & A. Townsend (Eds.), Smart citizens. 2013 FutureEverything (pp. 55–58). Manchester: FutureEverything Publications.
Eger, J. (2009, October 26). Cyberspace and cyberplace: Building the smart communities of tomorrow [Online]. San Diego Union-Tribune. Available: http://www.smartcommunities.org.
Ferraro, S. (2013). Smart Cities, Analysis of a Strategic Plan. (Master thesis).
Florida, R. (2008), Who’s Your City?, Basic Books, New York.
Florida, R., (2003), The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York.
Giffinger, R., Kramar, H., & Haindl, G. (2008). The Role of Rankings in Growing City Competition. In Proceedings of the 11th European Urban Research Association (EURA) Conference. Milan, Italy, October 9-11, Available from http://public. Tuwien. ac. At/ files/ pubdat_ 167218. Pdf.
HABITAT III. (2015). SMART CITIES. United Nations. Conference on Housing and Sustainable Urban Development.
Hancke, G. P., & Hancke Jr, G. P. (2012). The role of advanced sensing in smart cities. Sensors, 13(1), 393-425.
Harrison, C. Donnelly, I.A. (2012). A theory of smart cities. Retried from IBM Cor.
Harrison, C., & Donnelly, I. A. (2011). A Theory of Smart Cities (pp. 2–7). IBM Corporation.
Hawaii International Conference on System Sciences: 2289- 2297.
Karadag, t. (2013). An Evaluation of the Smart City Approach. (Master thesis). Middle East Technical University.
Kim, S., Song, S. M., & Yoon, Y. I. (2011). Smart learning services based on smart cloud computing. Sensors, 11(8), 7835-7850.
Landeta, J (2006), Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological
Forecasting and Social Change; 73 (5), pp 467-482
Mancilla-Amaya, L., Sanin, C., & Szczerbicki, E. (2010). Smart knowledge-sharing platform for e-decisional community. Cybernetics and Systems: An International Journal, 41(1), 17-30.
Meijer (2013) Governing the Smart City: Scaling-Up the Search for Socio-Techno Synergy. Permanent Study group on E-Government, Utrecht University.
Mosannenzadeh, F. Vettoratob. D. (2014). Defining smart city: Aconcepttual frame work based on key word analaysis. Journal of Land Use, Mobility and Environment. ISSN 1970-9889, e- ISSN 1970-9870.
Nam, T. &Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, in Proceedings of the 12th Annual Digital Government Research Confer33.ence, College Park, Maryland, June 12-15.
Nam, T., Pardo, T. A. (2011). Smart City as Urban Innovation: Focusing on Management, Policy, and Context. ICEGOV Tallin, Estonia.
Powell, C (2003), The Delphi technique: myths and realities. J Adv Nurs, 41 (4), pp 376-382
Schaffers, H. Komninos, N. Pallot, M. Trousse, B. Nilsson, M. Oliveira, A (2011). Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation. Future Internet Assembly, LNCS 6656, pp. 431–446.
Scholl, H., & Scholl, M. (2014). Smart governance: A roadmap for research and practice. In iConference 2014 Proceedings. 2014 iSchools, pp. 163–176. Berlin: iSchools.
Sinkiene, J. Grumadaite, K. &Radzvickiene, L.L. (2014). Diversity of theoretical approaches to the concept of smart city.8th International Scientific Conference.
Stancic, Z. (2009). Smart Electricity Distribution Network. European Communities.
Statistics Center of Iran (1956-2016) The results of general census of population. and mosque, [In Persian],Tehran, Statistics Center publication.
Steinert, K., Marom, R., Richard, P., Veiga, G., Witters, L. (2011). Making Cities Smart and Sustainable”, the Global Innovation Index.
Tehran Municipality (2015) Statistical Yearbook of Tehran, [In Persian],Tehran, ICT publication.
UN, United Nations. (2008). World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database. Retrieved from http://esa.un.org/unup.