ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری‌های آن به جهت افزایش امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 باشگاه بژوهشگران و نخبگان واحد قم

2 مربی مرکز پدافند غیر عامل کشور

چکیده

چکیده
    پدافند غیرعامل به عنوان عاملی مهم در افزایش امنیت شهری رویکرد نوینی است که ماهیت وجودی آن بر افزایش سطح امنیتی با استفاده از روش­های غیرنظامی استوار می­باشد و در این راستا مدیریت و برنامه­ریزی صحیح به عنوان مهمترین عامل در جهت افزایش امنیت و کاهش آسیب­پذیری­ها مطرح است. هدف از این مقاله ارزیابی آسیب پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری­های آن به جهت افزایش سطح امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل است. محدوده مورد مطالعه، مسیرهای ده گانه راهپیمایی در شهر قم است که این مسیرها در تمامی شهر پخش و در نهایت به نقطه مشترکی که میدان مطهری(هسته مرکزی شهر) می­باشد ختم می­گردد. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی- پیمایشی است. به طوری که کاربری­های اطراف مسیرها پس از برداشت‌های میدانی دسته بندی شده و به دنبال آن آسیب پذیری مسیرها و کاربری­ها در زمان بحران با استفاده از فرمول سطح بندی محاسبه گردیده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در تعیین میزان آسیب پذیری مسیرهای راهپیمایی براساس شاخص طول مسیر شماره یک (خیابان صدوقی، میدان زنبیل آباد) با طول5.9 و براساس شاخص امتیاز کل مسیر شماره نه ( خیابان امامزاده ابراهیم، میدان سعیدی) با امتیاز 18.2 آسیب پذیرترین مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر قم شناخته شدند. هم چنین در زمان بحران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و مراکز تجاری دارای آسیب پذیری بسیار زیاد بوده و پس از  آن ادارات و ارگان‌های دولتی و خصوصی دارای آسیب پذیری متوسط می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
Ahmar Luii, M.H (2010) passive defense in modern warfare, [In Persian] Tehran, Faculty of al-Farabi
Asgharian Jedi, A. (2007) architectural requirements for sustainable Passive defence, [In Persian]  Tehran, Shahid Beheshti University Publications Center
Brandon, P.(2011), Extreme Management in Disaster Recovery, Journal of Procedia Engineering, No. 14, Pp. 14-21.
 Bernard Tan W.K., J.C. Chin, C.K. Lee, K.F. Wong(2009) Planning and design of a Civil Defence shelter station in Singapore, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 14, Issue 4, October–December 1999, Pages 509–512
Coaffe, J. (2009) Terrorism, risk and Global city, Birmingham University Press, Birmingham.
Chak, G.J. (2006) Principles of passive defense, translated by Ali Parsaeian, Tehran, Termeh
Dai Nezhad, F. (2006) Principles and Guidelines for Designing and Equipping Residential Complexes Open Space to Passive Defence, [In Persian]  Tehran, Press Center Building and Housing Research.
Fradkin, P. (2005) the great earthquakes and firestorms of 1906: How san Francisco nearly destroy itself. Berkeley: University of California Press.
Hilton,W.(1998) Modus operandi of female serial killers, journal of  Psychological Reports Ammos Scientific No86(6),Pp23-40
Hamm, M. (2002), in bad company, Americas terrorist underground, Boston North-Eastern press, London.
Hosseini, S.H.(2006) What is the crisis and how it is defined,[In Persian] Security Journal, Issue 1
Khorashadi Zadeh M.R, Jalali, G.R. (2011) Passive Defense and National Security, [In Persian]  Proceedings of the National Conference on Passive Defense, University of Ilam, Ilam
Movahedinia, J. (2007) Principles of Passive Defense, [In Persian]  Tehran's Malek Ashtar University
Nabati, E. (2004) Principles of Passive Defense, [In Persian]  Tehran, publish in Department of NAJA
Niazi Tabar, H. (2008) passive defense and weapons of mass destruction, [In Persian]  Tehran, Supreme National Defense University
Nobakht, H. (2010) Passive Defense in modern warfare, [In Persian]  Tehran, Faculty of Science and Technology of Farabi
Quarol, Marta (2005) Does democracy preempt civil wars? Journal of politician Economy, vol21, London.
Shaw, M and Vivien, C.(2011) practical Approaches to urban crime prevention, Publish by International Centre for the Prevention of Crime, Montreal.
Taghvaii, M, Jozie Khams Luii, A. (2012) passive defense and Urban security, [In Persian]  Isfahan,