ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در پی بهره‌گیری از توانمندی‌های کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت توریسم را به خود اختصاص دهند و با ساده­ترین شکل ممکن به اشتغال‌زایی بپردازند. در این میان بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اکوتوریسم و زیر شاخه‌های آن از جمله ژئوتوریسم در مقایسه با توریسم فرهنگی از قابلیت‌ها و مزیت‌های بهتری برخوردار است. از طرف دیگر به اذعان اندیشمندان و متخصصان ایران دومین کشور جهان از نظر برخورداری از جاذبه‌های گردشگری و ژئوتوریستی بعد از امریکا است. یکی از مناطقی که ذیل مقوله ژئوتوریسم از پتانسیل­های بالایی برخوردار است استان مازندران و شهرستان نوشهر است. با توجه به این مقدمه سؤالی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سواحل دریای خزر و استان مازندران از طریق گردشگری و ایجاد منطقه آزاد نوشهر می­تواند زمینه توسعه قدرت محلی و منطقه­ای در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را به وجود آورده و سبب افزایش اشتغال و درامد سرانه کشور گردد؟ و یا به عبارت دیگر آیا می­توان استان مازندران را به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق گردشگری در حوضه دریای خزر، آسیای میانه و قفقاز مطرح کرد؟ جاذبه‌های باستان‌شناختی­، فرهنگی و طبیعی ایران مبنایی بسیار مناسب برای توسعه ژئوتوریسم ایجاد کرده است با توجه به این که ایران دارای گستره‌ی وسیعی از پدیده‌های زمین‌شناختی است و ژئوتوریسم به تازگی در آن پا گرفته و مراحل اولیه توسعه را طی می‌کند. فرضیه تحقیق حاضر این است که به نظر می‌رسد در استان مازندران پتانسیل‌هایی از دیدگاه ژئو توریسم وجود دارد که در صورت یک برنامه‌ریزی منسجم می‌توان با توسعه و بهره‌برداری از این پتانسیل­ها تحولی در گردشگری داخلی و خارجی این منطقه به وجود آورد. ژئوتوریسم استان مازندران تابلویی زیبا از تمامی ژئوسایت‌های کشور است؛ بنابراین در تحقیق حاضر برآنیم تا ضمن بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مقالات پژوهشی پتانسیل‌های طبیعی، موانع و تنگناهای موجود ژئو توریسم استان را بررسی نموده تا به اهداف مورد نظر دست‌یابیم.

کلیدواژه‌ها


References
Barean, I,(2009): Introduction to urban planning, London.
Baresky, F, (2009): urban planning in small towns and Rural Area, Routledge, London
Clayton,BD,D,Dent,N,Dubois,(2003)."Rural Planning ln Developing Countries, Earthscan Publication Ltd
Ebrahimzadeh, I., tayebi, N & Shafee, Y.(2012). an apllied ana;ysis of economical role of small towns in rural development (Shipkouh, Fasa District). Geography and environmental plaaning).1, 151-172.
Fani, Z.(2003). Small towns. A new approach in regional development. National Manucipality. Tehran
Iranian Statistical Bureau (1390). Detailed results of census and housing of Kermanshah.
Nasiri, E.( 2009). Investigation into the role of small towns in organizing spatial order.
Nazarian, A. (1996). The role of small towns in spatial organization and national development. The case of Zanjan: Geographical research Quarterly,Vol. 3.
Rondinelli. D.A.(1985):Applied Methods of Regional analysis, the spatial Dimension of development policy, U.S.A:West View Press.
Saeedi, A. & Taghizade, F. (2005). City-rural bounds and regional development: an investigation into Ardekan and Baghemalek towns. Geography. Vol 6,7.
Shokoee, H.(2001). New perspectives in urban geography. Samt Publications, Fourth Edition.
Saraafi, M. (1998). Fundamentals of Regional development planning. The Regional planning Organization.
Sadr Mosavi, M., & Talebzadeh, M. (2006). The role of small towns in special development of the province of Western Azarbayejan ( a case study of Maku).
Zia Tavana, M. H.& Amir Entekhabi, S. (2007). S. The process of turning a village to a town and its consequences in Talesh town. Geography and development. 5th. Vol. 10.
. Zebardast, E.(2004). The city size, Tehran: Iranian architectural and urban planning study and research center. First Edition.