تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

چکیده
برنامه­ریزی گردشگری یکی از مهم­ترین انواع برنامه­ریزی به شما می­آید. ضرورت برنامه­ریزی گردشگری ناشی از تنوع انواع گردشگری و نیز ضرورت پیروی از راهبرد و الگو در این حوزه است. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی اکوتوریسم و منظر شهری به منظور ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در شهر آستارا است. سؤال اصلی مقاله این است که الگوی راهبردی و امنیتی برنامه‌ریزی جامع اکوتوریسم و منظر شهری در آستارا دارای چه نقاط قوت و نیز آسیب‌ها و تهدیداتی است؟ یافته­های این مقاله نشان می‌دهد که در طراحی الگوی راهبردی برنامه‌ریزی جامع گردشگری شهر آستارا بایستی اکوتوریستی بودن منطقه و غلبه این بعد از گردشگری بر سایر ابعاد و ساماندهی جاذبه‌های اکوتوریسم و از سوی دیگر مرزی بودن این شهر و مسائل امنیتی مرتبط در طراحی‌های الگویی و راهبردی مورد توجه ویژه قرار گیرد. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین الگوی راهبردی و امنیتی برنامه‌ریزی جامع اکوتوریسم و منظر شهری در آستارا پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


References
Arshadi, Narges & Adalat Akbandeh Kapet (2016), The Study & Analysis of Geopolitical Effective Factors on the Functioning of the Political Border in the Astara Frontier Region, Fellowship Science and Technology Quarterly, No. 19
Amir Ahmadian, Bahram (1996), Geography of the Caspian Sea, Central Asian Studies and Caucasus Studies Quarterly, No. 14
Barani Passyaan, Vahid & Morad Delalat & Saeed Sadeghloo (2016), Iranian-Azerbaijani border issues and its geopolitical challenge, Journal of Border Science and Technology, issue 17
Basri, Vahid (2012), Astara History, Quarterly Journal of the Month of History and Geography, No. 167
Bayat, Nasser & Seyyed Ali Badri & Mohammad Reza Rezvani & Hasan Ali Faraji Golbarg (2014), Meta-analysis on Rural Tourism Studies in Iran: A Study in the Framework of Quo Methodology, Quarterly Journal of Rural Planning and Research, No. 7.
Unnam (1337), Iranian Ports and its Problems, Quarterly Journal of the Chamber of Commerce, No. 76
Hasani Mehr, Seyedeh Sedigheh (2010), Urban Development Based on Economic Potentials with the Approach of General Policy Systems Case Study: Astara County, Geographical Quarterly of the Land, Seventh - No. 28
Khaliji, keyvan(2010), Urban Landscape Management; A Look at the Strategic Document of Urban Landscape Design in Tehran, Parast Quarterly, No. 11
Dehdashti Shahrokh, Zohreh & Amir Hossein Enchei (2004), Strategies for Tourism Development in the Islamic Republic of Iran (Based on Tourism Development Strategies in Malaysia, Turkey and Tunisia), Journal of Tourism Management Studies, No. 4
Razavi Zadeh, Neda & Ali Asghar Saeedi (2014), Sociology achievements for tourism studies, Development Strategy Quarterly, No. 39
Ramezanipour, Mehrdad & Mahmoud Roshani & Fatemeh Sotoudeh (2010), An Analysis of Changes, Processes and Cycles of Precipitation and Flood in the West of Guilan Province (Case Study: Nawrood Basin), Geographic Outlook Quarterly, No. 13
Zahedi, Shams al-Sadat (2003), The Challenges of Sustainable Development in Ecotourism, The Quarterly Journal of Humanities, No. 30
Zebandeh, Edalat & Mehdi Asgari & Somayeh Yousefifard (2013), Creation of employment in border regions and its impact on security of the region (Case study: Astara border region), Journal of Frontier Science and Technology, No. 5
Salimi Sobhan, Mohammad Reza (2014), Security & Sustainable Development of Tourism (Case Study: Tehran City), Quarterly Journal of Geographical Survey, No. 8
Saifuddini, Franak & Mohammad Taghi Rahmani, Rahmatollah Farahoodi and Maryam Jafari Mehrabadi (2014), Methodology of Urban Landscape Studies in Tourism, Journal of Tourism Planning and Development, No. 8
Sharbati, Akbar & Hossein Amozad Mahdirchi (2016), An Analysis of the Role of Social Security in the Development of Tourism in the Border Areas (Case Study: Aq Qala & Gomishan Towns in Golestan Province), Journal of Frontier Science and Technology, No. 16
Shirzad, Zahra & Yousef Zain al-Abedin (2016), Analysis of natural factors affecting the political geography of the border region of Iran and Azerbaijan, No. 16
Salah kar, Saber & Edalat Zebandeh kepeh (2015), Geopolitical Analysis of Frontier Areas with Emphasis on Passive Defense (Case Study: Astara County Frontier), Frontier Science and Technology Quarterly, No. 15
Sidayi, Eskandar & Shahin Rostami (2012), Estimation of Economic and Socio-Cultural Impacts of Tourism Development - Case Study of Kermanshah City, Journal of Spatial Planning (Geography), No. 7
Ziaie, Mahmoud & Niloufar Abbaspour (2015), Position of the Scientific Tourism System: From the Linear to Mid-Range Approach, Journal of Tourism Planning and Development, No. 13
Abbasi, Majid & Seyyed Mohammad Reza Mousavi (2013), Islamic Republic of Iran and Republic of Azerbaijan Relationships, Convergence and Divergence Areas, Central Eurasian Studies Quarterly, 6th Edition - Issue 2
Ezzati, Ezzatollah & Shahla Hassani (2014), Representation of the Impact of Negotiations on Reducing Conflicts and Increasing the Convergence of the Caspian Countries; A Case Study of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan, Quarterly New Attitudes in Human Geography, No. 24
Ghazi, Iran (2000), An Analytical Attitude on Spatial Evolution Model in Tourism Development Planning, Quarterly Journal of Faculty of Literature & Humanities (Isfahan University), No. 22 & 23
Firouzjajian, Ali Asghar & Mojtaba Firoozjajian & Hamid Hashemi Pfaredi & Fatemeh Gholam Razazadeh­(2013), Application of Interpretative Structural Modeling Technique (ISM) in Tourism-Analytical Studies with a Pathological Approach, Journal of Tourism Planning and Development, No. 6
Gholizadeh, Seyed Ebrahim & Mohammad Reza Kafash Jamshid (2014), Deepening Opportunities and Challenges of the Islamic Republic of Iran in Azerbaijan, Defense Policy Quarterly, No. 86
Koolaee, ellaheh, Osolei, Qassim (2012), How to change the security relations of Iran and Azerbaijan, Central Journal of Central Eurasian Studies, Vol. 5 - No. 2
Mafi, Ezzatollah & Mehdi Saghaei (2010), A look at the tourism economy in metropolitan cities - Case study: Mashhad Metropolis, Geography and Regional Development Quarterly, No. 15
Motalebi, Masoud & Seyed Mohammad Reza Mousavi and Aref Bijan (2016), Investigating Factors Influencing the Boundaries of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan, Journal of Frontier Science and Technology, No. 19
Motiee Langroudi, Seyyed Hassan & Fazileh Dadvar Khani and Maryam Rezaieh Azadi and Anvar Sharifi (2014), Strategic Planning for Tourism Development of Urmia Promenade, Quarterly Journal of Human Geography, Period 44 - Number 3
Malekzadeh, Davood & Shahram Pourrstem (2006), Seven climates: Here it is written: Astara,