نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- تهران- ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی) ره(- شهر ری – ایران

3 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی (ره) – شهر ری- ایران

چکیده

چکیده
محیط جغرافیایی، به ویژه بستر طبیعی آن، پهنه تمامی کنش‌ها و واکنش‌های حاصل از پدیده‌های مستقر در سطح زمین است. شناخت خصوصیات جغرافیایی محیط از لحاظ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آن از یک طرف می‌تواند موجب وسعت بینش و معرفت از محیط گشته و از طرف دیگر امکان هرگونه حرکت سنجیده و اندیشیده را در محیط از سوی انسان در قالب یک سیستم منظم فراهم سازد. هدف این مقاله تحلیل و تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی به طور کلی و به ویژه بخش دیلمان شهرستان سیاهکل است. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل محیطی چه نقشی در توسعه اقتصاد روستایی به ویژه در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل ایفاء می­کنند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می­شود از جمله اینکه توسعه اقتصادی دارای چه ویژگی­هایی است و منظور از محیط جغرافیایی چیست و چه نظریاتی در مورد تأثیر محیط جغرافیایی بر زیست انسانی مطرح شده است. فرضیه­ای که در این مقاله در صدد بررسی ان بوده‌ایم این است که عوامل محیطی و توسعه اقتصاد روستایی دارای رابطه­ای دو سویه و متقابل هستند به نحوی که از یک طرف شرایط مساعد محیطی بستر توسعه اقتصاد روستایی را فراهم می­کند و از سوی دیگر توسعه اقتصادی نیز کیفیت بهره­برداری از طبیعت را ارتقاء داده و توسعه پایدار برای منطقه به وجود می­آورد. نتایج این مقاله نیز نشان می­دهد که بخش دیلمان با توجه به توان‌های غنی طبیعی، انسانی، تاریخی و اجتماعی از توان مناسبی جهت رشد و توسعه برخوردار است؛ بنابراین در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی و نیز نمودارها و نقشه­های جغرافیایی نقش عوامل محیطی را در توسعه اقتصاد روستایی به ویژه در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل تحلیل و تبیین نمائیم.

کلیدواژه‌ها


-         References

 

 1. Afshar kohan,Javad (1379), the hypothesis of a prospective single-factor theories (deterministic) in Geography and other sciences, Geographical Research Quarterly, 58 and 59
 2. Akbari, Majid (1385), Hegel's Philosophy of Nature, Journal of Philosophical Essays, No. 8
 3. Amar, Timor (1392), pathology tourism development in rural area of Guilan province: Deylaman district, city Siahkal Journal of Spatial Economic and Rural Development, (3)
 4. Amiri, Mosayeb (1381), the role of environmental geography in shaping the culture of the prehistoric plains of wheat, Journal of effect, 33 and 34
 5. Behforuz, Fatima (1370), studies of environmental perception and behavior in the realm of behavioral geography and human geography studies contemporary, Geographical Research Quarterly, Issue 20
 6. Chubineh,Mehdi (1377), new ideas in philosophy, geography (I), Journal of History and Geography Book of the Month, Number 14
 7. Even before Zahra And Amir Ghodsi (1388), the role of anti geopolitical geopolitical thought, preparation of the Quarterly, Issue 7
 8. Fathollahzadeh,Tahereh(1389), attractions and Deylaman city Siahkal step towards the development of tourism, geographical Quarterly land, the seventh year - 27
 9. Kamran, HasanAnd Mahmoud Vasegh (1386), Logic and Scientific Method in geopolitics, geography and Development Journal, Number 10
 10. Karami, Jahangir And Roqieh Karamati Nia (1393), climatic conditions and geopolitical, historical fates and the nature of the modernization of Russia, Central Asia and Caucasus Studies, Issue 87
 11. Karimi, B.And Ali BadriAndMohammed Salman and Mojtaba Qadiri Masoom (1391), evaluating the effect of improvement of villages to towns in mountainous areas from the perspective of the locals - Case Study: Deylaman - city Siahkal, Journal of Rural Studies, Issue 11
 12. Kavandi, Sahar and Taiba Shaddel (1392), the impact of geographical factors on Ethics, Journal of Bioethics, Issue 9Book, A. (1374), Population, an overview of the theory of Malthus, Quarterly Report, Issue 53
 13. Manouchehri, Abbas (1376), Ibn Khaldun and Society in Contemporary History, Cultural Research Quarterly, Issue 4
 14. Marsousi, Nafisa (1386), geographic analysis of the theory of social justice, Journal of Applied Geographical Sciences, Issue 10
 15. Mir Haydar, dorreh and Hossein Hamidi Nia (1385), compared geopolitics and international relations in terms of methodology and concepts, Geopolitics Quarterly, Issue 3
 16. Morad Mohammadi, Hussain (1380), the nature and scope of Applied Climatology, Faculty of Literature and Human Sciences, Tehran University, No. 160
 17. Papali Yazdi, Mohammad Hossein (1373), geographical determinism or environmental powers ?, Geographical Research Quarterly, Issue 35
 18. R. Lyoos Wyeth, Gordon (1366), geography and evolution of geographical thought, translation Siavosh Shayan, Journal of Geography Education, Issue 11
 19. Ramazanipour, Mehrdad and Mahmoud roshani and Jesus Pour Ramadan (1390) evaluate suitable locations nature with geographic information system techniques (case study: the area of Deylaman) Quarterly geographical perspective, 16.
 20. Sanger, Andrea Louis (1369), the impact of living conditions and social factors in geographical Comments Ratzel, the translation of tall cypress Hasan Moghaddam, Geographical Research Quarterly, Issue 17
 21. Shakouie, Hussain (1346), Introduction to Urban Geography, Faculty of Literature and Human Sciences, Tabriz, Number 83
 22. Shakouie,Hussain (1376), Geography and Planning, Journal of Humanities lecturer, Number 4
 23. Shayna, Siavash and Mohammad Sharifi (1385) model as the technical geomorphology, Geographical Research Quarterly, Issue 80
 24. Shirazi Roman H. And Abdul Hussain Taif (1388), regarding the quality of the geographical environment and national security, defense Strategic Studies, Issue 36