ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (دپارتمان معاونت پژوهش و فناوری)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

چکیده
استان لرستان با وجود پتانسیل‌های فراوانی که در زمینه گردشگری دارد، تا به حال نتوانسته است سهم مناسبی در بازار گردشگری به دست آورد؛ با این اوصاف پژوهش حاضر با هدف تحلیل سطح بهره مندی شهرستان‌های استان لرستان، از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری که شامل 10 شاخص برای 9 شهرستان استان می‌باشند پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل تحلیل مکانی تاکسونومی عددی استفاده شده است، سپس با استفاده از map Arc نقشه توزیع فضایی شاخص‌های توسعه گردشگری در سطح شهرستان‌های استان ترسیم و به تحلیل توزیع فضایی و سطح بهره مندی زیرساخت‌های گردشگری در استان پرداخته شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که شهرستان‌های خرم آباد و بروجرد برخوردارترین و شهرستان‌های الیگودرز، کوهدشت، دورود، پلدختر، دلفان، ازنا و سلسله از نظر شاخص‌های توسعه گردشکری، به ترتیب در رتبه‌های سوم تا نهم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


References
Ebrahimzadeh, et al (2014) Optimum Planning and Locating the Urban Tourism Facilities and Infrastructures by Using GIS, Case study, volume 12, No 35, Sistan and Balouchestan, p 33-48
Eftekhari, A., et al (2011), Prioritize tourism capacities of rural areas of Nir city, Journal of Geography and Development, p 23-38
Alvani, S. M. & Pirouzbakht, M. (2006), Process of Tourism Management, Office of cultural Research
Elyaspour, B. et al (2011) A study of the degree of development in the health sector of towns in North Khorasan province using numerical taxonomy in 2006, Journal of University of Medical Sciences, volume 3, No. 1, p 23-28, North Khorasan
Amini N. et al (2006) Ranking of Country Provinces Health, Scientific quarterly of Social Welfare, 5 (20), p 27-48
Papoli Yazdi, M. H. & Saqai Mehdi (2009) Tourism (Nature & concepts) Samt Publishers, Third edition
Taghvaei, M. & Rezaei, J. (2009), The comparison of Development degree of Rural areas in Ilam province using Numerical Taxonomy, Research Journal of Esfahan University, No. 146, Esfahan
Taghvayi, M. & Norouzi, A. (2010) Determination and Analysis of Enjoying Levels of Rural Areas of Iran; Using Numerical Taxonomy & Cluster Analysis Methods, Journal of Social Development and Welfare Planning
Tirband, M. & Azani, M. & Zare, N. (2011), Tourism capabilities using TOPSIS model (Kohgiloyeh and Boyerahmad province), First National conference on Geoghraphy and tourism in Third Millennium
Javadi, S. (2011), Surveying capacity of tourism development in protected areas of Gilan province with emphasize on ecotourism, National Conference on Tourism and Sustainable Development, Hamedan, Islamic Azad university of Hamedan,
First edition
Khoshroo, A. & Mirhosseini, H. (2013) Analysis of Hamedan province development in two periods of time with special emphasis on tourism industry, First National Conference on Tourism Management and Geography, Hamedan
Roknedin Eftekhari, A. et al (2011)Role of Superior tourism areas in nomad areas development (case study:Hamedan provience, Alvand superior Tuorism area, tourism and Development 1 (1): 75-59
Zangi Abadi, A. et al, (2012), Spatial analysis of tourism development indicators using TOPSIS model (case study: Esfehan province), Journal of Geography and urban development, No. 1
Sari saraf, Behroz, et al (2010) Klymatvrysm zoning of Arasbaran by using TCI index, Journal of Geographic Space, tenth year, No 30
Shamai, A. & Mosivand, A. J (2011), Classification of cities of Isfahan province in view point of tourism infrastructure by using TOPSIS and AHP models, Urban Regional Studies and Research, volume 3, No 10
Sadeghi, M. et al, (2011) An Analysis of Tourism Development Indicators in Qeshm island using SWOT model, National conference of Qeshm and future prospects.
Karimi GHotbabadi, F. (2012), The opportunities and challenges of the tourism sector in border cities of Ilam province, National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies, Sistan and Baluchestan university.
Ghaed Rahmati, Y. et al, () Analysis of the degree of development in Sistan Baluchestan province towns, Geographic Journal of Enviroment Logistics, No. 9
Ghanbari, Y. et al () An analysis of access level of Isfahan county, journal of Village and Development, volume 14, No. 3
Kargar, B. (2007), Development of urbanization and tourism industry in Iran, Tehran, National Geographical Organization
Lotfi, S. et al (2012-2013), Prioritizing tourism development strategies usingo MCDM technic in Kurdistan Province, Journal of Tourism Planning and Development
Lea, J. () Tourism and Development in the Third World. (Roknedin Eftekhari, A. Translator), The commerce printing and publishing company
Mohseni, R. A. (2009) Sustainable tourism in Iran, Functions, Challenges and Solutions, Journal of Geographic Space, ninth year, No. 28, p 149-171
Mahallati, S. (2001), Introduction to Tourism, Tehran, Shahid Beheshti University
Madhoushi, M. & Naserpour, N. (2003), Assessing the Barriers of Tourism Development in Lorestan province, Journal of trade study No. 28, p 25-58
Statistical Center of Iran, General Census of Population and Housing, 2006
Management and Planning assistance of Lorestan Province,Statitical yearbook of Lorestan Province
Maleki, S. & Hosseinzadeh Dalir, K. (2009), Urban Area Ranking in terms of stable development indexes by using factor analysis methods and Taxonomy(Ilam city), Geography and Zonal development Journal, No.13
Mousavi Alireza et al 2012, Identification and ranking of effective obstacles to tourism development in FARS Province by using MCDM Technics, First International stable development and Tourism management Conference.
UNWTO, 2008.World Tourism Barometer, V. 6, N. 2, Madrid: United Nations World Tourism Organization World Tourism Organization.
Charles, R. G., Brent, J. R., & Robert, W. M. (2006). Tourism: Principles, practices, philosophies.
www. lorestan.ichto.ir.