تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هندسه جهانی قدرت به حوزه‌های ژئوپولیتیک متعدد تقسیم می‌گردد که همواره وضعیت سیاسی آنها در حال تغییر است. سابقه نشان داده است، تغییرات در هر حوزه جهانی روی حوزه‌های دیگر جهان به ویژه نقاط هم جوار اثر گذار می‌باشد. به دنبال بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، کشور سوریه نیز دستخوش حوادث متأثر از تحولات منطقه گردیده است. کشور سوریه که قبل از انقلاب‌های منطقه، جایگاه مهمی به عنوان جبهه مقاومت در غرب آسیا داشته است، با ظهور این بیداری، جایگاه این کشور و کشورهای همراه سوریه از جمله ایران که در محیط جغرافیایی خلیج فارس قرار گرفته است، تقویت گردید. در این پژوهش سعی شده است باروش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه‌ای و اسناد و متون مرتبط، تأثیر بحران سوریه را با تأکید بر بازیگران و با توجه به پیوستگی جغرافیایی و مشترک بودن بازیگران دو منطقه شامات و خلیج فارس، بررسی و تبیین گردد که نتایج حاصله از این پژوهش نشان می‌دهد، تغییر ساختارها در غرب آسیا و همچنین تحولات سوریه که کانون بحران‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود، بر حوزه‌های ژئوپولیتیک خلیج فارس اثر گذاشته است به ویژه نقش بازیگران مخالف و موافق دولت سوریه که بازیگران تأثیر گذار در امنیت خلیج فارس نیز محسوب می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


References
Cohan Alireza (2015), Foreign policy in the Middle East, Allameh Tabatabai University publications.
Davidson Christopher Fall dominos in Persian Gulf, Translated by Seyed Mohammad Hoshi sadat, Abrar Moaser Tehran international studies and research institute
Ghasemian Ruhollah (2014), a discussion on developments in Syria, Institute of West
asian and African Studies.
Jafari Ali (2015), NATO in Middle East and Persian Gulf: National security and Interests of islamic republic of Iran, Abrar Moaser Tehran international studies and research institute
Khalili Hossein (2014), Security in the Persian Gulf, Supreme National Defense University
Middle East studies seasonal magazine (2014), 20th year, n 4.
Mohtadi Mohammad Ali (2011), Eastern Front, Mehrnameh monthly magazine, n 15
Mojtahedzadeh Pirouz (2013), intervention in the Middle East geopolitics.
Motaghi Ebrahim et al. (2013), Islamic awakening and region developments, Institute of Andishe Sazane Noor studies
Motaghi Ebrahim (2011), West strategies facing the Islamic awakening, Diplomatic Hamshahri monthly magazine, 18, n 54, January
Mousavi Seyed Hossein (2015), Persian Gulf as a geopolitical, geostrategic and geoeconomic region, Center for scientific research and Middle East strategic studies.
Report (2013), Defa Moghadas News Agency, 28 December
Sadr Al-hosseini Seyed Reza (2016), ISIS, Tehran: Sooreh Mehr publications.
Seasonal magazine of Islamic strategic studies 4 (2014), Institute of Andishe Sazane Noor studies.
Seasonal magazine of Islamic strategic studies 1 (2014), Institute of Andishe Sazane Noor studies
Soltaninejad Ahmad (2014), Syria Foreign policy toward Iran-Iraq war, Safhe Jadid publications.
Strategic environment seasonal magazine (2016), 2nd year, n 2.
Syria (2009), Institute for political and international studies, Ministry Of Foreign Affairs publications
Tabyin center for strategic studies (2014), Fitnah seeking share in Syria.