تحلیل متغیرهای جغرافیائی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی (ارائه یک مدل راهبردی برای روستاهای منطقه گرمسار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ترویج وآموزش کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
این مطالعه باهدف تحلیل جغرافیانی انسانی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی انجام شد. متغیر مستقل نیزشامل متغیرهای مهارتهای فنی، مهارت‌های فردی، ویژگیهای ایجاد قابلیت کارآفرینی وویژگیهای فردی بود و متغیر وابسته نیز توسعه روستائی مبتنی بر کارآفرینی بود.. جامعه آماری این تحقیق در حدود 8000 نفر بودند که دردهستانهای این شهرستان، آرادان وشهر ایوانکی ساکن هستند. حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران، نمونه مورد نظر 186= n نفر تعیین شدکه برای دقت بیشتر این تعداد به 200 نفر افزایش یافت و تعداد 192 پرسشنامه قابل تحلیل وبررسی بود. برای انتخاب نمونه‌های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی متناسب استفاده شد. ابزار تحقیق نیزپرسشنامه بودکه به صورت حضوری تکمیل گردید. روائی پرسشنامه مذکور توسط جمعی ازاساتید، خبرگان ومتخصصان و اعتبار آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که آلفای پرسشنامه مذکور 89/0 بدست آمد. اثرات مستقیم متغیرهای مستقلی را که در معادله رگرسیون واردشده بودند نشان داد که متغیرهای تحصیلات، واقع بینی نسبت به اتفاقات شغلی بیشترین نقش مثبت وسابقه شغلی بیشترین نقش منفی را برتوسعه روستائی داشتند.

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadpur Dariani, C.E and Motallebi, D. (August, 2012). Long learning model with an integrated approach (provided by the Consortium for Entrepreneurship Education).Work &Society Magazine, 134, 21-37.
Ardagna, S., & Lusardi, A. (2008). Explaining international differences in entrepreneurship: The role of individual characteristics and regulatory constraints, NBER.
Borch, O.J, Forsman, S. (2001). The Competitive tools and Capabilities of Microfilms in the Nordic food Sector acomparative Study. The Food Sector – Nordic Seminar No. 313, june 2000, NILF-report2001:2, As, NILF.
Dabson, B. (2002). Supporting Rural Entrepreneurship, Available on: WWW:nercrd.psu.edu/entrepreneur_What_Works./SinghKnights6. Part2. pdf.
Eimani Rad, A. (2004). Iran evaluates the business environment. Tehran: Industrial Management. S. 12.
Hysrych, R.D and Peters, M. F. (2002). Entrepreneurs. Translation, Feyzbakhsh & H, T. assistance. (2003). Institute Sharif University Press.
Ketelaar, C. L, Ina E, Vermeulen, P,Verhaar,K. (2002). Modern Agricultural Entrepreneurship Paper prepared for presentation at the 13th International Farm Management Congress, Wageningen, The Netherlands, and July 7-12.
Mafakheri. F. (2006). What is entrepreneurship? Available on http: //www. modiriran. Ir/modules/ article/ view. Article. p. hp/c33/331
Maghsoudi, T & Davodi, H. (2011). Entrepreneurship Development Strategies in Agriculture Cooperatives in Iran. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 10.2. 283-289.
Moghimi, M. (2009). Encyclopedia of entrepreneurship. Tehran: Hampa.
Rokn al-Din Eftekhari p, Qydari, H. (2011). Agricultural Entrepreneurship Development Strategies in Rural Areas: A Case Study of Rural city Khodabande. 13, 3. 1-29.
Rae, D. (2007). Understanding entrepreneurial learning: a question of how?. Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. 6(3): 145-159.
Salehi, Q and Baradaran,E. (2007). Implementation of strategies for entrepreneurship in agricultural education. Jihad Magazine, Vol. 26, No. 274. 140-157.
Segal, g. Borgia, d& Schoenfeld, j. (2005).The motivation to become an entrepreneur international journal of entrepreneurial behaviour and research,vol.11, no 1, pp42-57.
Stevenson, H. H. and J. C. Jarillo. (1986). ‘Preserving entrepreneurship as companies grow’. Journal of Business Strategy, 6, pp. 10-23.
Onyeibnama,U.A.U & onyeibnama,I, C. (2010). Extension and education and enterprenureship development in neigerian agriculture. Agricultural journal, 5, 2, 63-69.
Wang, C.K. & Wong, P.K. (2004). Entrepreneurial interest of university students in Singapore, Technovation, 24, 163-172.
Wang, C.K. and Wong, P.K. (2007) “Entrepreneurial intent of university students in Singapore” Technovation, 24 (2): 163-172.
Wang, clement k. and wong, poh-kam. (2002). "Entrepreneurial interest of university students in Singapore technovation, vol.24, Issue 2, 2002.
Welsch, H. P., Pistrui, D. (2008), «Entrepreneurial Expansion Plans an Empirical Investigation of Infrastructure Predictors”, New England Journal of Entrepreneurship,Vol.8, pp. 19-32.
Yamada, J.I. (2004). A multidimensional view of entrepreneurship: towards a research agenda on organization emergence. Journal of management development, 23(4), 289-320.
Zahra, S. A. and George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconcepualisation, and extension. Academy of Management Review, 27(2): 185-203.
Wikipedia. (2016). Geographic information Garmsar city. Available on https://fa.wikipedia.org/wiki.
Urbano, D. &Toledano, N.) 2008(. Support programs for entrepreneurship in Spain: a multiple case study. In: J. Leitao and R. Baptista, eds. Public policies for fostering entrepreneurship. New York: Springer, 231–243.