جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دانشجوی دکترای امنیت ملی گرایش امنیت داخلی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

یکی از مهم­ترین تحولات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه ظهور نوع جدیدی از وحشت و ناامنی و کشتار است که گستره وسیعی از جغرافیای منطقه را به صورت فراگیر و یا محدود درگیر خود ساخته است. این پدیده که مقارن با ظهور جامعه شبکه­ای است این سؤال را مطرح می­کند که جامعه شبکه­ای چیست و چگونه شرایط ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین را در منطقه خاورمیانه فراهم آورده است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می­شوند از جمله اینکه تروریسم به طور کلی و تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه دارای چه تاریخچه­ای است و منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه کدام­اند؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد که جامعه شبکه­ای با سخت کردن ساماندهی سیاسی فضا برای دولت‌های منطقه و از طرف دیگر به حاشیه راندن کشورهای منطقه خاورمیانه در اقتصاد اطلاعاتی و نیز تهدید هویت‌های قومی و مذهبی و در نتیجه ایجاد هویت‌های مقاوم در برابر روند جهانی شدن نقش کاتالیزور را در ظهور تروریسم نوین بازی کرده است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین جامعه شبکه­ای و نقش آن در ایجاد شرایط ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه پرداخته شود

کلیدواژه‌ها


References
Alexander Spencer, Questioning the Concept of New Terrorism, Peace Conflict & Development, Issue8, January2006, p3,
Amini, Armin (2005), The Psycho-Security Objectives of the Great Middle East Project, Quarterly Journal of Psychological Operations, No. 11
Amini, Armin (2005), The Psycho-Security Objectives of the Great Middle East Project, Quarterly Journal of Psychological Operations, No. 11
Ebrahimi, Shahrooz (2002), Globalization and National Security of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Defense Studies and Security, No. 33
Bahari, Behnam (2011), Shaikh Ahmad, Mehdi, The Transformation of the Concept of Terrorism from Motivation to Activity, Journal of Islamic Revolution Studies, Vol. 8, No. 27
Castells, Manuel (2001), Information Age, Secondary, Identity, Hassan Chavoushian translation, Tehran: New Design.
Elahi, Homayoun and Zohreh Potein-chi (2008), Historical Transformation in the Middle East, Journal of Encyclopaedia, No. 3
Esposito, John A. (1993), The Persian Gulf War, Islamic Movements and the New World Order, Mia Ziaei, Political Science Quarterly, Pres. No. 3
Farychi, Davood and Samad Zahiri (2008), Terrorism; Definition, History and Approaches available in the Analysis of Terrorism, Political Quarterly, No. 7
Foratī, Abdul Wahhab and Mehdi Bakhshi Sheikh Ahmad (2012), Political Islam and Al-Qaeda, The Political World Political Studies Quarterly, No. 2
Ganderfrank, Andre (2003), World War III, Political Economy of the Persian Gulf War and the New World Order, Translation by Mohammad Reza Amin, Quarterly of Knowledge No. 66
Ghaffarian, Cyrus (1994), The Middle East Crisis (Post-World War II Crisis), Growth Teacher's Quarterly, No. 108
Giddens, Anthony (1997), Sociology, Translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Nayer Nay, Third C.
Hamed, Ayman (2006), from Neil to Turabura, 100 years of political history in the Middle East / Dialogue, interviewed by Haykoflotv, Ali Ali Mohammadi translation, Quarterly Journal of the Social Sciences Month, no. 106, 107, and 108
Hori, Abolfazl (2003), Witnesses: Globalization and National Security, Strategic Quarterly, No. 28
Jafari, Ali Akbar (2012), Explaining the Factors and Objectives of Strategic Alliance between the United States and Israel in Khayyat, Geopolitical Quarterly, No. 26
Jalali, Gholam Reza (2015), Rtk ttp: //www.farsnews.com/newstext.php? Nn = 13940207000272
John Baylis & Steve Smith, The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relation, (oxford: Oxford Up, the Second edition, 2005), p.481.
Isabelle Duyvesteyn, How New Is The New Terrorism? Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 27, March 2007, pp.439.440.
Khani, Mohammad Hassan (2005), Modern History of the Middle East, Political Science Quarterly, No. 1
Lotfi, Naghi and Davood Nademi (2006), Globalization and Iran (Assessment of Iran's position in the process of globalization), Social Sciences Journal (Ferdowsi University of Mashhad), No. 7
Martha Crenshaw, ed. Terrorism in Context, (Penn St. University Press,1995)pp77
Milani, Jamil (2015), 1734 http://www.tisri.org/Default.aspx?tabID=
Mirahmadi, Maryam (1983), A corner of Iranian contemporary history Arnold Wilson's mission in Khuzestan 1914-1907, Quarterly of the Faculty of Literature and Humanities of Tehran University, No. 101, 102, 103, and 104
Mohammadi, Hossein, Mohammad Tirgari Seraji (2013), The Relationship between Economic Growth, Trade Liberalization and Environmental Pollution: A Study of Selected Countries in the Middle East, Journal of Iranian Energy Economics Journal, No. 6
Mortazavi, Khodayar and Fariba Ali Karami (2014), Middle East Geo-Economics and Economics Globalization, Quarterly Journal of Policy, Issue 31
Mullahi, Ali Reza (1996), Iran's position on military programs Axis and the Allies in the First World War, Journal of fifteen June 23
Nasri, qadir (2011), A Contemplative View of Barry Bowen's Findings and Difficulties in Security Review, Journal of Strategic Studies, No. 54.
Pour Seyed, Farzad (2006), New Terrorism and National Interest of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Strategic Studies, Year ninth, No. 4.
Rahbari, Mehdi (2009), Impact of Globalization on National Security, Quarterly of Political-Economic Information, Nos. 267 and 268
Rajabzadeh, Hashem (1996), Iran and the Middle East from the Japanese point of view, Journal of the Academy of Sciences, No. 8
Safavi, Seyyedihi and Hamidreza Hatami and Mohsen Moradian and Hasan Yazdani (), Components and military indicators affecting the security interests of the Islamic Republic of Iran with Turkey, Defense Policy Quarterly, No. 92
Sheikholeslami, Mohammad Hussein and Sarem Shavavand and Majid Turkman Najaflouy and Milad Adbi Sareshki (2015), Discourse Analysis of the Look of American and Iranian Actors in the Concept of Terrorism, Quarterly Journal of Islamic Political Studies, No. 15
Soleimani, Reza (2006), Semantic Disturbances of Terrorism in Scientific and Political Discourse, Strategic Quarterly, No. 41
Soltani Nejad, Ahmad and Mohammad Hossein Jamshidi and Sajad Mohseni (2016), The Transformation of the Concept of Security in the Light of Globalization and Modern Information and Communication Technology, World Health Policy Quarterly, Vol. 5 - No. 2
Scholt, Jan Art (2003), Globalization and Security (Insecurity), Translated by Khalilullah Sardar Abadi, Strategic Studies Quarterly, No. 22
Shafiee Arabi, Mir Ali (2008), The Importance of the Middle East Region and Overview of the Great Middle East Plan, Geographic Space Quarterly, No. 23
Qamat, Jafar (2009), Middle East Position in Geopolitics, Journal of Encyclopaedia, No. 5
Takhshid, Mohammad Reza and Fatemeh Jalayian Mehri (2017), Middle Eastern Policy and Terrorism in the Middle East after September 11 (Case Study: Iraq), Quarterly Journal of Policy, Number 1
Tavasoli Nayini, Manouchehr (2003), The Impact of Globalization on the National Security of the Islamic Republic of Iran, Political and Economic Information Quarterly, No. 197, 198
Tayyeb, Ali Reza (2001), Ghefna: Terrorism in Upper and Downfall of History, Strategic Quarterly, No. 21
Vaezi, Mahmoud (2009), American Political-Security Approaches to the Middle East, Foreign Policy Quarterly, No. 3
Walter Laqueur, Postmodern Terrorism, Foreign Affairs, Vo1.75. No.5. (1996).pp24-36
Wilkinson, James and Christopher Slawien (2006), The Security Council and the Persian Gulf War in 1991-1990, translated by Badri Dehghani, Middle East Studies Quarterly, Nos. 46 and 47.
William Means, Charles (1999), Middle East in the 21st Century, Translated by Zia Tajeddin, No. 17
https://wikitravel.org/en/Middle_East
https://www.pinterest.com