تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
درمیان پیش نیازهای ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی، حفاظت منابع از اهمیتی خاص برخوردار است و اکوتوریسم می­تواند زمینه­های لازم برای اجرای برنامه­های توسعه و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و فرهنگی را فراهم­آورد. هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر برای پایداری منابع روستاهای شهرستان خوانسار و نقش اکوتوریسم در امر توسعه پایدار است، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-ANP می­باشد و اطلاعات با روش کتابخانه­ای و پیمایشی گردآوری شده­اند. نتایج نشان می­دهد، مناطق روستایی خوانسار علیرغم قابلیتها و ظرفیتهای توسعه­ای فراوان در زمینه گردشگری پایدار تاکنون نتوانسته، جایگاه واقعی خود را بدست آورند و با وجود منابع غنی طبیعی و فرهنگی با توجه به توسعه گردشگری از معیارهای پایداری دور شده است و فقدان یک رویکرد کارآمد وسازمان­یافته باعث شده تا مجموعه‌ای از تهدیدهای زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی فراروی این مناطق قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


References

Ardakani, Mohammad Reza. (2012). Ecology, [in Persian], University of Tehran Publications.

Aronsson, Lars. (٢٠٠٤). Sustainable Tourism system, Example of Sustainable Rural Tourism in Sweden", In B. Bramwell and B. Lane (Eds.), Rural Tourism and Sustainable Rural Development, Clevedon, Channel, View Publications.

Assayesh, Hossein.and Alireza Stelaji. Principles and methodologies for area (planning models methods and techniques), [in Persian], Namai danesh Publications.

Azkia, Mostafa. (2008). Introduction to Rural Sociology, [in Persian],Tehran: Etelaat Publications.

Cooper, Chris and others. (2001). Principles of Tourism. [in Persian] Translated by Akbar Ghamkhar.Faramad Publications.

Eftekhari, Rukn aldin.and other. (2011).The Foundations of the Theory of Territorial Planning in Rural Areas, [in Persian], Tehran: Bonyadmaskan Publications.

Ehsani Afsane. (2016). A Road to Sustainable Tourism, [in Persian], Tehran:Mahkameh Publications.

George, E. Wanda. And others.2012.Rural Tourism Development (Localism and Cultural Change), [in Persian], Translators M. R. Rezvani.Tehran: Mahkame Publications.

Gody ander. And Heather Wiles. (2008). Human and environmental changes, [in Persian], Tehran: Mehr Publications.

Kazemi, Mahdi. (2008). Tourism Management, [in Persian], Tehran: Samt Publications.

Kalantari, Khalil. (2012). Spatial Planning and Land Reconciliation, [in Persian], Tehran: Tarh and Manzar Consultant Engineers Publications.

Kalantari, Khalil. (2013). Quantitative Models in Planning (Regional, Urban and Rural), [in Persian], Tehran: Tarh and Manzar Consultant Engineers Publications.

Mirmohammadi, Hamid Reza. (1993). Geography of Khansar, Volume1, [in Persian], Astan Quds Razavi. Publications.

Mirmohammadi, Hamid Reza. (1999). Geography of Khansar, Volume2, [in Persian], Secretary of Congress of Agha Hossein Khansari Publications.

Majnounian, Henrik. (2000). Global Strategies and Treaties for the Conservation of Nature and Living Resources Vol I, [in Persian], Tehran: Department Environment Publications.

Papoli Yazdi, Mohammad Hossein. and Mohammad Amir Ebrahimi. (2008). Rural Development Theories, [in Persian], Tehran,Shabak.

Papoli Yazdi, Mohammad Hossein. Mehdi Saghayi. (2008). Movement of Nature and Concepts, [in Persian], Tehran: Samt Publications.

Ranjbaran, Bahram and Mohammad Zahedi (2007). An introduction to tourism, [in Persian], Chahar bagh Publications.

Saghaee, Mehdi. and Mohammad Bagher Masoodi. (2014). Natural ecosystems and ecotourism with emphasis on Iran, [in Persian], Tehran:Mahkameh Publications.

Shojaian, Ali and others. (2015). Decision-Making models in Geographic Sciences, [in Persian], Tehran: National Geography Organization of Iran Publications.

Yakhkeshi, Ali. (2008). Renewable Resources and Sustainable Development, [in Persian], Tehran: Department Environment Publications..

Weaver, David. (2008).Ecotourism. WILEY Publications.

Weaver, David.& laura Lawton. (2006).Tourism Management. WILEY Publications.

Warrwn, Michael.and Kristin Cashman.IndigenousS Knowledge For Sustainable Agriculture and Rural Development(iied). Gatekeeper Series No. 10. www.iied.org.

https:// www.amar.org.ir

https:// www.ensani.ir

https:// www.esfahanmet.ir

https:// www.cheshmehsar.ir

https:// www.isfahancht.ir

https:// www.ordup.com