ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، قشم، ایران

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی استراتژیک توسعه گردشگری تفریحی ورزشی در جزیره قشم بود. روش تحقیق از نوع مطالعات کیفی توسعه نگر می­باشد. جامعه آماری شامل صاحب­نظران حوزه گردشگری به همراه منابع علمی و اسناد اجرایی در این زمینه بود. ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه­های و مصاحبه است که شامل منظرها و راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی بود. روایی پژوهش با استفاده از روش اعتباریابی کیفی مبتنی بر نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. از روش کدگذاری برای چارچوب­بندی راهکارها استفاده گردید. نتایج نشان داد که اقدامات و راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی را می­توان در چهار منظر و سطح متوالی شامل محیطی، مدیریت، منابع و مشارکت چارچوب­بندی کرد. استراتژی­های محیط شامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، استراتژی­های مدیریت شامل حقوقی، اجرایی و ارتباطی، استراتژی مشارکت شامل فردی، تعاملی و ساختاری و استراتژی منابع شامل منابع انسانی، مالی، امکانات و فناوری است. براین اساس یافته­های پیشنهاد می­شود در سیستم توسعه گردشگری ورزشی شهرهای ساحلی اقدامات و تصمیم­گیری­های راهبردی مبتنی بر تفکیک چهار منظر محیط، مدیریت، منابع و مشارکت به ترتیب سطح و گستره عملکرد باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Buckley. R (2012) "Sustainable tourism: research and reality". Annals of tourism research. Vol. 39, pp. 528–546.
Budeanu. A (2006)."Impacts and responsibilities for sustainable tourism: a tour Operator’s perspective". Cleaner production. Vol. 13, pp. 89–97
Castellani, V and Sala. S (2010). "Sustainable performance index for tourism policy development". Tourism management. Vol. 31,pp 871-880.
Cho, Kwang-Min (2004), “Developing Taekwondo as a tourist commodity”. International Journal of Applied sports sciences, No13, 53-62.
Choi. C and Sirakaya. A (2006)."Sustainability indicator for managing community tourism. Tourism Management". Vol. 27, pp. 1274–1289.
Deery, M, & Jago, L, (2006), The Management of Sport Tourism, in Heather Gibson, Sport Tourism: Concepts and Theories, Taylor & Francis Group, pp 378-389.
Ehsani, Mohammad; Honar, Afshar; Honor; Rukn al-Din; Henry; Habib; Jordan; Fiona. (2010). "Determining the Important Factors in the Quality of Sport Tourism Packages in the Country," Sport Management Magazine, No. 4, pp. 5-26.
Emery.P. (2010), “past, present, future major sport event management practice: the practitioner perspective. Sport management review” Sport Management Reviewvol.13.pp.158-170.
Esfahani, Noshin, Asadi, Hasan; Goodarzi, Mahmoud (2009). Analysis of effective factors in the development of Iran's indoor sport tourism, Sport Management, No. 1, pp. 159-175.
Getz. D (2008). "Event tourism: definition, evolution, and research". Tourism management. Vol.29,pp. 403–428.
Gibson, H. (2006), Sport tourism: Concepts and theories: Publisher: Taylor & Francis Group, pp 133-141.
Gibson, H.J. (1998) Sport Tourism: A critical analysis of research,Sport Management Review, 1:45-76.
Gratton, Ch; Henri I (2001), Sport in the city: The role of sport in economic and social regeneration. Publisher: Taylor & Francis e-library, 1-315.
Hamidi, Mehrzad, Razavi, Mohammad Hossein, Amirnezhad, Saeed, Shafizadeh, Shahram and Fazli Darzi, Azam (2010). Explaining the Strategy of Sporting Tourism in Iran. Research Paper of Sport Sciences, 6th Year, No 12, Paysozmehstan, pp. 51-68.
Higam,J., &Hinch,T (2006). Sport and Tourism Research: A Geographic Approach, Journal of Sport &Tourism, 1:31-49.
Higham,J.E.S. (2006). "Sport tourism as an attraction for managing seasonality.In H Gibson(Ed)",Sport tourism,Concepts and theories,106-130.
Hinch, T. & Higham J. (2006), “Sport, tourism and authenticity”, European Sport Management Quarterly, 3, pp. 243–256.
Hritz, N., & Ross, C. (2010). "The perceived impacts of sport tourism: an urban host community perspective". Journal of Sport Management, 24(2), 119-138.
Jalager, A. M. (2007). "Stages in the economic globalization of tourism". Annals of Tourism Research, 4(2),437-457.
Javid, Majid, Asadi, Hassan, Goodarzi, Mahmoud, Mohammadi Torkmani, Ehsan (2012), "The role of the Internet and new media in the marketing of sport tourism". Applied Research in Life Sciences Management in Sport. No. 3. pp. 43-49.
Kim, W., Jun, H., Walker M., Drane D., (2015) Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and validation, Tourism Management 48, pp12-32.
Koozeh Chian,H.Ehsani,M.,& Adabi Firouzjah,J. (2012)"World Journal of Sport". Sciences 5 (4), 216-220.
Kozak, M. (2005), “Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations”. Tourism Management, 23, pp. 221–232.
Laimer, P., & Weiss, J. (2009). Portfolio Analysis (PFA) as a strategic tool for tourism policy: an integrated analysis of overnight data. Tourism Review, 64(1), 17-31.
Mahdizadeh, Abbas, Talebpour, Mehdi Vaftahi, Mehrdad (2013). Study of sport tourism in Mashhad based on swot analysis, applied research in sports management, No. 4, pp. 23-36.
Maleki, Saeed, Alizadeh, Hadi (2015), "Analysis and Prediction of Sustainability Indices in the Tourism Industry of Iran". Geographic Space. 15 (50): 39-58.
Moutinho,L(1987).Consumer Behavior in Tourism,European Journal of Marketing,21:5-44.
Muharramzadeh, Mehrdad Vukhami, Amir (2008). A Comparative Study of the Role of Factors Affecting the Development of Sport Tourism from the Viewpoint of Managers and Exercise Professionals in Iran, Australia, p. 35, pp. 99-115.
Muharramzadeh, Mehrdad Vukhami, Amir (2008). A Comparative Study of the Role of Factors Affecting the Development of Sport Tourism from the Viewpoint of Managers and Exercise Professionals in Iran, Australia, p. 35, pp. 99-115.
Nogowa, H.; Y. Yamguchi, and Hagi Y.. (1996), “An empirical research study on Japanese sport tourism inSport-for-All Events: Case studies of a single-night event and a multiple-night event”. Journal of Travel, p47.
Nourbakhsh, Mahvash, Moharamzadeh, Mehrdad and Najafzadeh, Farokh Lagha (2010). Investigating the Factors Affecting Women's Sports Extensions in West Azarbaijan with Emphasis on Natural Attractions, Journal of Research, No. 7, pp. 65-81.
Ramallal,G.,Eduardo, M.,Rodriguez, M.,Rosa,J., Turegano,S.,&Angel,M (2010). Sport and Tourism: a potentially conflictual relationship,The case of Marinas in Tenerife. Pasos, Revista de Turismo y PatrimonioCultural, 2:265-269.
Shojaee, Vahid; Trading; Farshad; Soleimani; Bahareh Vudsati; Morteza (2012). Analysis of the strengths of sport tourism in Mazandaran province, Sport Management Research, Vol. 8 No. 15, Baharotabadest, pp. 15-36.
Tu, Y. H. (2011). Destination Marketing on the Internet: The Effectiveness of Advanced DESCENT.Ling Tung University.
Van der Zee, E. (2011), Image improvement as a tangible legacy of Hallmark events; the case of the 2010 World Cup in South Africa, Research Master Human Geography and planning Faculty of Geosciences, pp1-23.
Weed,M1997)).Influences on sport tourism relation in Britain:The effect of government policy, Tourism Recreation Research 22:5-12.
Yamaguchi, Y (2006). "Sport tourism, sport volunteer and sport for all". Journal of Asian Sport Tourism Management 23, pp. 221-232.
Yates, B. (2006). “Sport Tourism Planning Template”, Canadian Sport Tourism Alliance and the Ontario Ministry of Tourism and Recreation, pp4-39.
Yuchao,C.,&Wenjun,Q(. (2009A research on sports tourism development in Nanyang based on swot analysis,5th Euro-Asia conference on environment and corporate social responsibility-management science and engineering,69-73.