تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

چکیده
 موفقیت سازمان‌های مردمی در کاهش فقر روستایی می‌تواند بیش از نهادهای غیر مردمی باشد. در این راستا انتظار می‌رود که با سرمایه اجتماعی موجود در سکونتگاه‌ها و اجتماعات روستایی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه باشیم. استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های محروم کشور می‌باشد که درصد قابل توجهی از جمعیت آن در مناطق روستایی زندگی می‌نمایند بنابراین سرمایه اجتماعی می‌تواند به‌عنوان راهکاری جهت برون‌رفت از معضل فقر در این منطقه باشد. بر این اساس هدف کلی تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی است. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است: که آیا سرمایه اجتماعی توانسته است در کاهش فقر خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه مؤثر باشد؟ پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق، خانوارهای روستایی دهستان پشته زیلایی شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد است. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) است. روایی پرسشنامه‌ها با کسب نظر اساتید دانشگاهی و پس از انجام اصلاحات لازم در چند مرحله تأیید و سطح پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 85/0 به‌دست‌آمد که بیانگر ضریب اعتماد بالا می‌باشد. به منظور تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و...) و استنباطی (T تک نمونه‌ای، همبستگی، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین گسترش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و کاهش فقر روستاییان رابطه معناداری وجود دارد، به‌طوری‌که مؤلفه‌های شبکه محلی با توجه به ارزش همبستگی به‌دست‌آمده با میزان (535/0) بیشترین رابطه را در کاهش فقر خانوارهای روستایی و مؤلفه مشارکت اجتماعی با میزان (354/0) کمترین رابطه را در محدوده مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها


References
Abdollahi, A.; Valaei, M.; anvari, A.; (2013). Measuring impacts of social assets in rural poverty reduction, case study: Ghepchagh County, MiandoAb Township, [In Persian], journal of spatial economy and development, second year, No 4, pp. 133-152.
Abdul-Hakim, R.; Abdul-Razak, N. & Ismail, R.; (2010). Does social capital reduce poverty? A case study of rural households in Terengganu, Malaysia, European journal of social.
Afrakhteh, h.; Azizi, A.; Mehrali Tabar Firouzjaei, m.; (2014). The role of social asset on rural development in Chahar Daang district, [In Persian], journal of Geographic sciences functional research magazine, year fourteenth, No 34, pp. 27-45.
Alibeige, A, Jaafari Nia, M.; Ghorbani, F.; Soleimani, A.; (2011). Relation between social asset and job satisfaction of farmers in Kermanshah province, [In Persian], journal of regional planning, first year, NO 3, pp. 69-80.
Alibeigi, A.; Aliabadi, V.; Garavandi, S.; (2013). Functional meddle of social asset components effecting on level of risking among villagers, case study: colza planter of Kangavar city, [In Persian], spatial economy and development seasonal magazine, NO 6, pp. 52-74.
Alston, M.; (2001). Social Capital in Rural Australia, Director, Center for Rural Social Research Charles Sturt University.
Arzroum Chiller, N.; (2005). Different dimensions of poverty, [In Persian], collection of economic projects of assessing and economic policies organization, NO 27.
Asadi, A. Akbari, M. Shabanali Fami, H.; Iravani, H.; (2008). Poverty Alleviation and Sustainable Development: The Role of Social Capital, Journal of Social Sciences 4 (3): 202-215.
Bani asadi, M.; Varmazyari, H.; (2014). Assessing the factors effecting work force efficiency in agriculture, distribution of income and poverty in rural areas in Iran, [In Persian], country and development seasonal magazine, year seventieth, 2005 winter, pp. 1-33.
Brunie, A. (2009). Meaningful Distinctions within a Concept: Relational, Collective, and Generalized Social Capital, Social Science Research, Vol. 38, Issue 2, pp. 251-65.
Cavendish, W.; (2000), Empirical Regularities in the Poverty-Environment Relationship of Rural Households: Evidence from Zimbabwe, World Development, Vol. 23, No. 9, pp. 1495 -1506.
Chalabi, M.; (1996). Discipline Sociology, [In Persian], Tehran: Ney publication.
Einali, J.; farahani, H.; Roumiani, A.; (2014). Analysis on the role of social asset on rural development with cansentration on second houses, case study: Hesar Valiasr County, [In Persian], tourism planning magazine, second year, NO 6, pp. 52-74.
Farahani, H.; Abdoli, S.; Cheraghi, M.; (2012). Analysis of social asset in rural area development, with concentration on life quality, case study: Mashhad district, Mighan, Arak city, [In Persian], regional planning seasonal magazine, year 2, NO 8, pp. 67-78.
Ghafrani, H.; (2003). Human development, Report 2003, [In Persian] Tehran: Cultural institute of Ibne Sina.
Gharani Arani, B.; (2014). Quantity analysis on operational planning in rural poverty reduction, case study: Firuzkouh district, lazour county, [In Persian] journal of urban- regional geography and logistic, No 15, pp. 467-488.
Habib pour, k.; (1996) vicious circle of rural poverty, [In Persian] Jihad, Vol. 238, pp. 61-78.
Jomeh pour, M.; (2005) systemic vision on rural areas and rural development, [In Persian], seasonal magazine of country and development, year eighth, No 1, pp. 55-80.
Khodadad, F.; Bagheri, F.; Heidari, K.; khodadad, O.; (2002) Measuring the indicator of poverty in Iran, [In Persian], usage of every kind of poverty lines, poverty gap, project design, Iran static center, project group of economic statistics.
Kiani, A.; Mirzapour, S.; (2009) assessing differences in spatial- local dimensions with emphasis on social asset, case study: khorram Abad city, [In Persian], geographic, projection, scientific magazine, ninth year, num 28, pp 125-147.
Kolman, J.; (1999) theoretical and social foundations, translated by Sabouri, m.; [In Persian], Tehran: Ney publication.
Lin, N.; (1999), “Social capital” a theory of social structure and action, London: Cambridge university press.
Mukaila. A.; Ijaiya, A.; Sakariyau, O.B.; Dauda, C.K; Paiko, I.I.; Zubairu, U.M.; (2012), Social Capital and Poverty Reduction in Nigeria: A Case Study of Minna Metropolis, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 12.
Nicolas, S.; (2006), Social Capital, Poverty and Vulnerability in Madagascar, Research Associate, Capability and Sustainability Centre, VHI – St Edmund’s College, University of Cambridge, CB1 0BN, England.
Pour Taheri, M.; Talebi, H.; Rokn Addin Eftekhari, A.; (2011) analysis on effective economic and social factors on poverty reduction, with concerning food poverty, khalajestan district, Ghom province, [In Persian], journal of planning and logistics of space, No.2, pp. 61-88.
Rezvani; M.; (2003) rural development and its importance in poverty reduction, [In Persian], Thought of Howzeh, No.43 - 44, pp. 262-275.
Sabour, F.; Rezaei Moghaddam, K.; Monshizade, M.; (2014). Assessing the situation of social assets among member and nonmember of agriculture committees, [In Persian], journal of cooperation and agriculture, Vol. 3, No 11.
Sadeghi, H.; (2011). The effects of budget allocation to rural poverty by government, [In Persian], seasonal of economic project and policies, Vol. 19, No 58, pp. 107-126.
Sen, A. (1983). Poor Relatively Speaking, Oxford Economic Papers, Vol.35, pp. 153-169.
Shadi Talab, J. Hojjati Kermani, F.; (2008). Poverty and social capital in rural society. Quarterly Journal of Scientific Research Social Welfare, No.28, 35-56.
Shirvanian, A.; Najafi, B. (2011). assessing the role of social asset on wealth and rural poverty reduction, case study: Doroudzan drainage and irrigation area, [In Persian], Journal of economic agriculture, Vol. 5, No 3, pp. 25-53.
Taleb, M.; Najafi Asl, Z.; (2010). few advices on rural cooperation in Iran, [In Persian], Journal of