برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در جوامع جدید که زندگی مدرن گسترده‌تر گردیده است و هویت‌های محلی و قومی جای خود را به هویت‌های ملی و حتی فراتر از آن یعنی هویت منطقه‌ای داده‌اند. در این حالت افراد نیازمندند که دامنه اعتماد خود را گسترش دهند و اعتماد خود را از سطح پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی و گروه‌های محلی نزدیک به کلیه شهروندان و حتی بیگانگان وسعت بخشند و در نهایت در حوزه توسعه محلی و منطقه‌ای گام بردارند. هدف از این پژوهش برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران است. روش تحقیق پیمایش و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. از مجموع ساکنین مناطق تهران که مطابق نتایج سرشماری سال 1390 برابر 2597731 نفر بوده‌اند تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که برخوردار بودن یک کشور از مفاهیمی نظیر توسعه محلی و منطقه‌ای موقعیت ممتازی در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند و بر ظرفیت‌ها و بخش‌های واقعی به ویژه بخش خدمات که برای رشد دراز مدت مناسب بوده استوار است. از این رو رواج و گسترش فعالیتهای بهبودبخش و تقویت کننده ابعاد اعتماد اجتماعی نظیر اعتماد بنیادی، اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم ‌یافته و اعتماد نهادی سهم عمده‌ای در توسعه کشور خواهد داشت. لذا با توجه به نتایج پژوهش ابعاد اعتماد اجتماعی به ترتیب تأثیر بر توسعه محلی و منطقه‌ای عبارتند از اعتماد تعمیم یافته (528/0)، اعتماد نهادی (431/0)، اعتماد بین شخصی (407/0) و اعتماد بنیادی (149/0).

کلیدواژه‌ها


منابع
Alvani, S. M. and Shirvani, A. (2006) Social capital (concepts, theories and applications), Tehran: Mani Publications. [In Farsi]
Amirpour, M. (2007) Sociological study of the social trust of ethnic groups in relation to social policies of the state, doctoral dissertation of sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch. [In Farsi]
Azkia, M. and Gaffari, Gh. (1999). Sociology of Development, Kalameh Publications, Tehran. [In Farsi]
Bashirieh, H. (2007) the History of Political Thoughts of the 20th Century, Volume I. and Tehran: Ney Publications. [In Farsi]
Firouzabadi, S. A. (2005) Investigating the Social Capital and Its Effective Factors on the Formation in Tehran, Ph.D., Sociology, Faculty of Social Sciences, Tehran University. [In Farsi]
Giddens, A. (2005) the Consequences of Modernity, translation by Mohsen Solati. Tehran: Center Publications. [In Farsi]
Giddens, A. (2008) Modernization and Detachment, translation by Nasser Sadejian, Tehran: Ney Publications. [In Farsi]
Inglehart, R. (2003) Cultural transformation in advanced industrial societies, translation by Maryam Vatar, Tehran: Kavir Publications. [In Farsi]
Jenkins, R. (2006) Pierre Bourdieu, translation by Leila Jaufshani and Hassan Chavehian, Tehran: Ney Publications. [In Farsi]
Kamali, A. (2003) Comparative Study of Social Trust in Two Areas of Culture and Politics, Doctor of Sociology, Faculty of Social Sciences: Tehran University. [In Farsi]
Kiwi, R. and Copenhade, L. V. (2007) Research Method in Social Sciences, translation by Abdolhossein Nikgohar, Tehran: Totiya Publications. [In Farsi]
Mohammadi Shikiba, A. (1996) Investigating the Factors Affecting the Trust of Students at the Faculty of Social Sciences, Senior Research: Allameh Tabatabaei University. [In Farsi]
Mohammadi, M. A. (2005) Social capital and its measurement, Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. [In Farsi]
Newton, k (1997) social capital and Democracy, ABS-Vol. 40 No 50.
Ojaglou, S. and Zahedi, M. J. (2005) Investigating the Social Trust and Its Effective Factors among Zanjan's Residents, Iranian Journal of Sociology, Vol. 6, and No. 4. [In Farsi]
Portes, A and Sensenbrenner, J (1993) Embeddedness and immigration: notes on the social determinants of economic action. American journal of sociology 98(6):1
Putnam, R (1999) the prosperous community: social capital and public life, The American prospect, Inc.
Putnam, R (2002) Democracies in flux: the evolution of social capital in contemporary society. Oxford university press.
Putnam, R. (2001) Democracy and Civic Traditions, translation by Mohammad Taqi Dolfrooz, Tehran: Ghadir Publications. [In Farsi]
Rajablou, M. (2006) A Survey on the Level of Social Trust Based on the Socio-Economic Basis among Islamic Azad University Students in Tehran North Branch, Senior Research Department, North Tehran Branch, Faculty of Management and Social Sciences. [In Farsi]
Ritzer, G. (2004) Theories of Sociology in Contemporary Period, translation by Mohsen Sallati, Tehran, Scientific Publishing. [In Farsi]
Roland, F. (2004) the Role of Trust in Development with Emphasis on the Function and Role of Islamic Councils, Senior Research, and Faculty of Social Sciences: Tehran University. [In Farsi]
Stoner, R. (2003), Major thinkers of sociology, translation by Mehrdad Mirdamadi, Tehran: Markaz Publications. [In Farsi]
Storper, M. (1997) the Regional World: Territorial Development in a Global Economy. London: Guilford.
Tajbakhsh, K. (2005) Social Capital (Trust, Democracy and Development) translation by Afshin Khakbaz and Hassan Pooyan, Tehran: Shirazeh Publications. [In Farsi]
Tavassoli, G. A. and Mousavi, M. (2005) Social Capital and its Conduct, Social Letter, No. 26, Winter. [In Farsi]
The Australian Productivity Commission (2008) Social Capital and its Impact on Public Policy Making, Morteza Nasiri, Tehran: Research Institute for Social-Cultural Studies. [In Farsi]
Tonkis, F. (2008) Trust and Social Capital, translation by Mohammad Taqi Dolfrooz, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies. [In Farsi]
Zetomka, P. (2007) Trust, Sociological Theory, translation by Gholamreza Ghafari, Tehran: Shirazeh Publications. [In Farsi]