بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
نظام تقسیمات کشوری ایران یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد و سیاست و نیز توسعه و پیشرفت منطقه­ای و ملی کشور به شمار می­رود. معیارهای مختلفی مبنای این تقسیم‌بندی قرار گرفته است که از جمله می­توان به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و تصمیمات سیاسی و نیز مصلحت اداره کشور اشاره کرد. هدف از این مقاله بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر استان سمنان به منظور ارائه یک مدل علمی با توجه به متغیرهای جغرافیایی است. سؤال اصلی مقاله این است که نظام تقسیمات کشوری در ایران به طور کلی و به ویژه در استان سمنان دارای چه مبانی و ویژگی­های جغرافیایی است؟ نتایج این مقاله دهد که متغیرهای جغرافیای طبیعی (زمین، آب و هوا، آب‌ها، خاک­­ها و سایر پدیده­های طبیعی­) و انسانی­(­پراکندگی انسان و فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی او) و رابطه­ی بین این دو دسته از متغیرها و ساماندهی این رابطه و مدیریت و اداره این رابطه علت و العلل ساماندهی سیاسی فضا در یک کشور است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نظام تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر استان سمنان به منظور ارائه یک مدل علمی با توجه به متغیرهای جغرافیایی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadipour, Zahra and Hasan Jafarzadeh and Mohammad Reza Mirzai (2014), Functional analysis of national divisions in implementation of land allocation plans with emphasis on Iran, Regional Planning Quarterly, No. 14
Ahmadipour, Zahra and Mohammad Rahim Rahnama and Ibrahim Rumina (2011), The role of the system of national divisions in national development: Iran, Quarterly Journal of Space Planning and Development, Volume 15, Number 2
Ali Jani, Bahlul (2002), A New Approach to Geography, Quarterly Journal of Geography Education, No. 61
Azami, Hadi and Ali Akbar Debiri (2012), Analysis of elements of economic, functional, and physical threats in the system of national divisions of Iran, Geography and Regional Development Quarterly, Vol. 10 - No. 18
Bagheri, Masoomeh, Abolfazl Zamani and Mohsen Zamani (2016), Review and evaluation of the evolution of national divisions in Iran (with emphasis on the role of national divisions in the process of urban change patterns in Iran), Quarterly of Political Science Studies, Second Year - Issue 2 / 1
Buchani, Mohammad Hussein (2003), Introduction to Iranian divisions; First volume: Current situation, Journal of the Month of History and Geography, No. 74
Etaat, Javad and Sayyedeh Zahra Mousavi (2008), Country divisions and sustainable development Iran case study, Geopolitical Quarterly, No. 13
Etaat, Jawad and Ruhollah Nikzad (2016), The Effect of Political Dividing the Space on Regional Development (Case Study: Provinces of South Coast of Iran), Quarterly Journal of Human Geography, Period 42 - Number 2
Gerek, Madeline and shit Lynhart (1999), Epistemology of Geography - 2 - discussion in the course of the philosophical principles of geography and its teaching, translated by Siavash worth, Journal of Geography Education, Issue 52
Gholami, Bahador Ahmadi, Seyyed Abbas and Hussein Khalid (2015), organization of space and regional challenges in Iran (Case Study: Ilam and West Azerbaijan), Journal of Spatial Planning, Volume XIX - 2
Glockey, Leonard (2000), Theoretical Foundations of Historical Geography (Historical Understanding in Geography, an Idealist Approach), Translated by Mohammad Jafar Jabbari, Journal of the Month of History and Geography, No. 30
Golfshan, Atefeh and Mahmoud Vaseg (2016), Exploring and Explaining the Role of Philosophical Thoughts in Political Geography (Case Study: Political Geography in Thomas Hobbes's Thought), Political Geographic Quarterly, No. 3
Hafez Nia, Mohammad Reza (2014), Explanation of the Philosophy of Geography, Quarterly Journal of Space Planning and Proceedings, Volume eighteenth - Issue 2
Mahdavi, Masoud and Ali Ahmadi (2011), Cultural Geography: A Theoretical and Methodological Explanation of Application in the Study of Cultural Areas, Journal of Cultural Research, No. 45
Mehrabi, Alireza and Hossein Mirhosseinzadeh (2010), The system of country divisions and population distribution in the province of Semnan, Quarterly New Attitudes in Human Geography, No. 9
Mohseni Tabrizi, Alireza (1996), alienation; an obstacle to national participation and development: the study of the relationship between alienation and social and political participation, Journal of Cultural Research, Preface No. 1
Momeni, Mostafa (1998), Theoretical Foundations of Current Geography of Iran with Emphasis on Urban Geography, Journal of Revolutionary University, No. 111
Noahe khan, Hamed (2012), The criteria for the division of the country in the Pahlavi era, Quarterly Quarterly, Fourth Edition, No. 9
Norouz Zadeh, Reza and Hamid Shafizadeh and Shadi Rouhani (2013), Evaluation and analysis of science and technology law of the fifth development plan from the perspective of metadata documents, Strategic Quarterly, No. 66
Pour Ahmad, Ahmad (1998), History and Philosophy of Geography: The Role of Muslim Geographers in Advancing Geography, Journal of Revolutionary University, No. 111
Pour Ahmad, Ahmad (2001), The Position of Man in the Viewpoint of Muslim Geographers of the Middle Ages, Journal of the Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, vol. 158 and 159
Rahnama, Mohammad Rahim and Zahra Ahmadipour (2003), Grading of the system of divisions, Geographic Quarterly, No. 69
Saghbosseinpour, Gholamreza (1988), National divisions, Geographical Quarterly, No. 9
Shayan, Siavash (2015), First Speech: Classification of Science, Geography and Quarterly Journal of Geography Education, Quarterly Journal of Geography Education, No. 112
Shokouee, Hossein (1997), Geography and Planning, Quarterly Journal of Humanities, No. 4