ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
بافت فرسوده و قدیمی شهری عمدتاً به دلایلی همچون مرکزیت همیشگی در شهر، دارای اهمیت خاصی است. هدف پژوهش حاضر نیز ساماندهی بافت فرسوده شهر آمل جهت افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین این بافت است. از نظر قلمرو زمانی بین سال‌های 2014 و 2015 است. از روش‌های توصیفی، اسنادی و همبستگی در این پژوهش کاربردی استفاده شده است. از پرسشنامه کارشناسی و پرسشنامه مردمی، نقشه محلات، منابع کتابخانه‌ای و همچنین بازدید میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. حجم نمونه در این پژوهش نیز 304 نفر روسای خانوار در بافت فرسوده و 30 نفر از کارشناسان مربوطه می‌باشد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری، نتایج حاصله از پرسشنامه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به نتایج آنالیز SWOT و ارزیابی‌های آماری، راهبردها ارائه شده و پیشنهاد گردید که از روش داوطلبانه و تنظیم دوباره زمین در ساماندهی بافت فرسوده استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


References
Ali Akbari, Ismail and fellow. )2006(. Administrative-Political Cities and Urban Instability, Geography and Development Magazine No. Six, Pages 178-15
Amani, M, S, )2010(. Spatial organization of worn-out tissue using GIS (case study: Saghez city), Master's thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Social and Economic Sciences Research Institute.
Amol Urban Development and Renovation Organization. )2015(.
Andalib, A,. (2013). Comparative Comparative Study of Recovered Urban Textile Bodies of the Khayyam Block of Tehran (Iran) and the Liverpool Project (UK) (No. 23). Malayer: Environmental Education, Islamic Azad University of Malayer Branch.
Ayini, M. (2007). Economic, Financial and Management Issues of Improvement and Modernization of Urban Textile Texts, Publications, Building and Housing Research Center, Ministry of Housing and Urban Planning
Badrij, Mudaran, )2002(. Sustainable Development Indicators, Translated by: Neshat Haddad Tehrani and Naser Moharramnejad, Publication of Environmental Protection Agency, Tehran
Chan, Edwin, Grace K.L.Lee. (2008). critical factors for improving social sustainability of urban renewal project” Social Indicators Research, 85 (2): 243–256.
Colantonio & Dixon. (2011). urban Regeneration & social sustainability: Best practice from European cities.
Davoodnia, Niknia. (2011). Improvement and Modernization of Constructed Urban Textile Texture to Achieve Physical Dimensions of Sustainable Urban Development (Case Study: Ersoud Koie Sajadieh) (No. 15). Mullah: Environmental Studies Quarterly, Islamic Azad University, Malayer Branch.
Dickens, Peter.)2003(. Urban Sociology, Local Community Society and its Nature, Mashhad, Astan Quds Razavi
Gbadegesin, J.T. and B.T. Aluko. (2010). The Programme of Urban Renewal for Sustainable Urban Development in Nigeria: Issues and Challenges, Pakistan Journal of Social Sciences, | Volume: 7 | Issue: 3 | Page No.: 244-253.
Hadian, Akram and Daneshpour, Seyyed Abdul Hadi. (2008). Renovation of urban worn out buildings and citizen participation. Mashhad: The First Conference on Improvement and Modernization of Urbanized Urban Textiles.
Liu, k,wang, J, Tang, P. (2012). the development of residentalspace in the old city of Nanjing since 1978. Article frontiers of architectural research, volume1, Issue 3, pages: 280- 286, September.
Liu, X, Song, Y, Wu, K, Wang, J, Li, D, Long, Y. )2015). Understanding urban China with open data, Cities, 47:53-61.
National mapping agency. 2015
Pakzad, Jahanshah (2010). The Way of Thoughts in Urbanism (1) From Idea to
Pourahmad, Ahmad, 2000, The Role of Social Ecology in the Old Town of Rey, Geographical Research, No. 29 P. 103-9
Qalibaf, M, B,. (2007). The Tehran City Council announced the renovation of 56 worn-out neighborhoods of Tehran on the agenda of the municipality, Hamshahri, 15th, No. 4291, Wednesday, June 23rd.
Rahro Consulting Engineers. (2006). Protection and restoration project in the historical city of Imam Ali. Cultural and Tourism Heritage Organization of Mazandaran Province.
Reality, Shahid Beheshti University Press, First Printing, Tehran.
Rustami, Shahbatkhi and theoretical, N,. (2013). Urban spatial analysis of urban texture with emphasis on physical-cultural organization strategies (case study: Islamic city of west of Iran), Journal of Spatial Planning (Geography), 3 (1): 36- 19.
Shafie Nasab, S, R and Klabi, F,. (2007). Worn out texture and housing quality improvement policies (No. 55). Tehran: Abadi Magazine, Ministry of Roads and Urban Development.
Shaee, A and Pourahmad, A,. (2010). Improvement and modernization of the city from the point of view of geography. Tehran: Tehran University Press (Third Edition).
Shakarami, M, H,. (2006). Socioeconomic and physical analysis of old tissue of Khorramabad city (case study, market square), Tehran: Master's thesis in geography and urban planning, Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences.
Statistical Yearbook of Mazandaran Province. (2015).