سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    گردشگری ورزشی نیز بخشی از گردشگری به شمار می‌آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است. یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله استان اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. سطح بندی زیرساخت‌های گردشگری در نواحی مختلف یک استان و توزیع متعادل زیرساخت‌ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گرشگری است.هدف از این پژوهش سطح بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی می‌باشد و از مدل HDIبرای تحلیل آن استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد جهت جمع‌آوری اطلاعات از آمارنامه استان اصفهان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که تمامی 24 شهرستان استان اصفهان دارای سطح توسعه یافتگی محروم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


References
Abtahi, Seyyed Morteza, Khosroshahi, Mohammad. (2008) the territory of the province's wilderness and ecological characteristics of the underlying, Jrafya Journal of Education, Issue 84, Pages 25-20
Ahmadi, Fereshteh. (2012), Tourism Management and Sustainable Development, Islamic Azad University of Shiraz
Andam, Reza, Aghai, Ali, Akbar, Anbarian, Mehrdad, Parsajo, Ali, (1393). "Strategies for the development of sport tourism in the province", Journal of Contemporary Research in Sport Management, Issue 7 pp31-44
Asayesh, Hamid, Estelaji, Abas. (2012) "Principles and methods of planning area" Tehran, Islamic Azad University Rey, p. 18
Begay, Hamida, AZani, Mehri. (2010) Sports Tourism Sports helper province, Regional Conference on Tourism, Islamic Azad University of Khomeini Shahr
Department of Planning, Pzh.hsh and Information Technology, (1393 urban statistics, Page 349
Foghani Hadi Momeni M ehdi(2009). Mountains of Isfahan VazhyranPublishers press.p216
Gibson H Kaplanidou,K,Kang,S-(2012) “Small-scale event sport tourism:A case study in sustainable tourism”. Sport Management , Review, Volume 15 , issue2 ,pp 160-170
Hall, J., O Mahony, B., Vieceli, J. (2012) An empirical model of attendancefactors at sport sporting events, International Journal of Hospitality Management29pp: 328-334
Hekmatnia, Hassan Mousavi, Mir Najaf, (2006) "model in geography with an emphasis on urban and regional planning", modern science publications, printed Yazd, P 34
Hossein zade Dalir, Karim (2006) "regional planning", the publisher, Fifth Edition, P 67
https://fa.wikipedia.org ,2015
Khatib Zadeh, Mehdi, Honarvar, Afshar) 2014) "Factors affecting the quality of tourism services from the perspective of sports tourists in the derby Vprspvlys independence", Journal of Sport Management, Volume 6, Issue 1, PP 39-55
Kheiri Shojaie, Mohammad (2014) "Challenges of Development of Sport Tourism Aras Free Zone administrators and experts", MSc Thesis, University of Tabriz, Page 1
Kennelly,M.,Toohey,(2014), Strategic alliances in sport tourism:National sport organizations and sport tour operators, Spor tManagement Review, pp: 255-267
Marefat, Ahmad. (1381), the mountains and caves of Iran, The RosePublishers, 406
Mehdi Zadeh, Abas., Talebpour, Mehdi Fathi, M. (2014) "A Study on sports tourism in the city of Mashhad on a season of applied research in sport management" in the second year (4), pp. 23-36
Preuss (2007) Profiling major sport event visitors: the 2002 common wealth. games. Journal of sport tourism.; 12(1): 5-23
Rezvani, Ali Asghar. (2006) "Jrafya in the tourism industry", Tehran, Payam Noor University Press, p. 6
Sabagh Kermani, Majid, Amiryan, S. (1379)" The economic impact of tourism in the Islamic Republic of Iran to the use of data analysis and staff, "Journal of Commerce", of course, the fourth number, 16 P 58
Shafaghi, Sirouse. (2006),.jghrafyay of printing, Isfahan University Press, p. 21
Shamaei, Ali, mosavand, J.( 1390), "The level of the city of Isfahan in terms of tourism infrastructure by using AHP and" TOPSIS, Journal of Urban and Regional Research, Third Year, No. 10, pp. 23-40
Shojaie, Vahaid, Tejari Farshid, Soleimani Bahar Hill series, friendship M.) 2013 "(strategic planning exercise Mazandaran tourism, scientific-research quarterly geographical space", Issue 39, PP 173-194
UNWTO (2012). “Tourism toward 2030/global overview”
www.esfahansport.ir,(2015)
Williams D.R; Schreyer R (1990) “The effect of the experience use history on themultidimensional structure of