برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

 

چکیده
    سیل ازجمله پدیده‌هایی است که هرساله خسارات فراوانی را به بار می‌آورد و همواره مورد توجه کارشناسان هیدرولوژی بوده است. عواملی نظیر فیزیوگرافی، ژئومورفولوژی و عوامل انسانی می‌تواند این پدیده را در حوضه‌ها تسریع ببخشد. ازآنجایی که درطرحهای بهره برداری از منابع آب،کنترل سیلاب، سدسازی، عملیات آبخیزداری و اکثر زمینه‌های مطالعات هیدرولوژی، دبی سیلاب اهمیت دارد لذا دقت مطالعات و درجه ایمنی طراحی تأسیسات و سازه‌های آبی، بستگی زیادی به روش مطالعات دارد.در تحقیق حاضر پتانسیل سیلاب حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روش SCSمطالعه شده است. ابعاد هیدروگراف حوضه با توجه به مقادیر بارش 24 ساعته، زمان تمرکز، شماره منحنی، بارش مازاد، زمان تا اوج و دبی اوج بدست آمد، سپس هیدروگراف سیل برای حوضه خرشکدر دوره‌های زمانی 2، 5، 10، 25، 50 و 100 سال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با توجه به شکل حوضه خرشک، این حوضه توان سیل خیزی ندارد، اما با توجه به باریک بودن حوضه، رواناب‌های حاصل از بارندگی در مدت زمان کوتاهی به زهکش اصلی رسیده و آن را پر نموده و در نتیجه جایی که رودخانه از واحد کوهستان خارج می‌شود، خطر سیل وجود خواهد داشت.

  

کلیدواژه‌ها


 
References
Alizadeh, Amin. (2010). Principles of applied hydrology. Prints. Mashhad: Publications, Astan Qods Razavi.
Behzad, A., Sarvati, M. and Moghimi, E. (2012). "Estimating flood potentia l emphasizing on Geomorphologic characteristics in Tarikn Basin using the SC S method." European Journal of Experimental Biology 2(5): 1928-1935.
Climatology Organization ( 1987- 2010 ), Data from Manjil Synoptic station.
Cudennec, C., Y. Fouad, I. Sumarjo Gatot and J. Duchesne (2004). "A geomorphological explanation of the unit hydrograph concept." Hydrological Processes 18(4): 603-621.
Forest and Range Organization. (2005). Tehran. Iran's digital geological layers.
Forest and Range Organization. (2005). Tehran. Iran's digital soil layers.
Forest and Rangeland Organization. (2005). Tehran. Iran's digital vegetation layers.
Geetha, K., S. Mishra, T. Eldho, A. Rastogi and R. CN-based continuous simulation model for hydrologic forecasting." Water Resources Management 22(2): 165-190.
Gholami, Vahid et al (2009), Effects of land use changes in the runoff and flood risk areas of Kasiliyan Watershed, Watershed Science and Engineering, Iran, Third Year, No. 9, pp. 55-57. [In Persian]
Ghahraman, Bijan, Lotfi, Mortaza (2009). Performance unit hydrograph models to determine the flood hydrograph profile. Prints. Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad.
Hossein Zadeh, Seyed Reza et al. (2006). Geomorphologic analysis of river floods catastrophic flooding of Maderso River (Golestan forest). Journal of Geography and Regional Development. Number Seven. pp. 90-115. [In Persian]
Mahmoudi. F. et al (2007), evaluation of models GIUH in Kangir watershed (West Ivan), Geographical Research, No. 6, summer, pp. 1-14. [In Persian]
Mahdavi, Mohammad. (2010). Applied hydrology. Sixth Edition. Tehran: Tehran University Press. Volume II.
Moghimi, Abrahim (2009). Ecogeomorphology and river rights. 1st Printing. Tehran: Tehran University Press.
Ministry of Energy, Water Resources Research Center of Tehran. (1996-2010). Kharashk bridge discharge hydrometric station.
Ministry of Energy, Water Resources Research Tehran Center. (1996-2010). Rain gauge and evaporimeter stations of Pir Kuh and Shah Shahidan.
Ministry of Energy, Water Resources Research Tehran Center. (1996-2010). Data from Totkabon Rain gauge station.
Ministry of Energy, Water Resources Research Tehran Center. (1999-2010). Data from Kharashk bridge Rain gauge station.
Reshma, T., P. S. Kumar, M. R. K. Babu and K. S. Kumar (2010). "Simulation of runoff in watersheds using SCS-CN and Muskingum-Cunge methods using remote sensing and geographical information systems." International Journal of Advanced Science and Technology 25(31): 31 – 42.
Rodríguez-Iturbe, I. and J. B. Valdés (1979). "The geomorphologic structure of hydrologic response." Water Resources Research 15(6): 1409-1420.
Sarvati,M. Behzad,A. (2011). Geomorphologic characteristics with emphasis on flood potential is estimated at two and watershed of Zilki and Fireh rud using the SCS. Quarterly geographical territory. Eight years. No. 30. pp. 33-47. [In Persian]
Soil Conservation and Watershed Management Research Center (1988), a computer program to calculate the intensity of precipitation in Iran (RIMAC 1.0)
Yahya, B. M., N. M. Devi and B. Umrikar (2010). "Flood hazard mapping by integrated GIS-SCS model." International Journal of Geomatics and Geosciences 1(3): 489 – 500.