مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد ژئوموفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    مکان‌یابی یکی از عوامل مهم برنامه‌ریزی در امر توسعه منطقه‌ای است. توزیع منطقی و متوزان فعالیت‌های اقتصادی و اهداف توسعه منطقه‌ای از بعد سیاسی و اجتماعی استقرار واحدهای صنعتی، رشد اقتصادی را به دنبال داشته و توزیع بهتر به کاهش اختلافات منطقه‌ای و تعدیل نابرابری‌های شهری و روستایی منجر شده و به نوعی تحقق عدالت اجتماعی را در سطح منطقه در پی دارد. شهرستان سبزوار با توجه به وجود معادن و همچنین فعالیت‌های کشاورزی زمینه لازم را برای توسعه صنایع کارخانه‌ای را دارد. لذا در این تحقیق سعی می‌گردد با تاکید بر هیدرو اقلیم منطقه و آمار20ساله (2010- 1990) ایستگاه سینوپتیک شهرستان سبزوار ، سایت‌های مناسب برای توسعه صنایع کارخانه‌ای تشخیص داده شود. در این مطالعه با استفاده از لایه‌های اقلیمی‌و هیدرولوژی (بارندگی، دما، باد ، رودخانه، سطح آب‌های زیرزمینی و...) و دیگر لایه‌های اطلاعاتی نظیر توپوگرافی، خطوط انتقال نیرو، جاده و... که همگی حاصل تجزیه و تحلیل در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌باشند، به انتخاب مکان‌های مناسب برای احداث صنایع پرداخته شده است. پس از تهیۀ لایه‌های اطلاعاتی، استاندارد‌های مشخص شده توسط سازمان محیط زیست و دانش کارشناسی برای احداث صنایع کارخانه‌ای و وزن‌های بدست آمده با روش وزن دهی مقایسه زوجی (AHP) ، در پنج گروه صنایع کد«الف، ب، ج، د و ه» مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نقشه‌های خروجی نهایی در گروه‌های مختلف صنعتی با اعمال جهت باد غالب برای بهترین مناطق مکان‌یابی به شرح زیر می‌باشد:کد الف: مناطق جنوب غربی و شمال و شمال شرقی.کد ب: مناطق جنوب غربی و شمال غربی.کد ج: مناطق جنوب غربی و شمال غربی.کد د: مناطق جنوب غربی و شمال غربی.کد ه: مناطق جنوب غربی و شمال غربی شهرستان.

کلیدواژه‌ها


References
Boehm, B.W., 1986, “A Spiral Model of Software Development and Enhancement,ACM Software Engineering Notes.”, 11(4).
Doug King M., 1977, “Using Neural Network for Geological Application.”, PP. 1-5.
Dikshit, A., 2001, “Locating Potential Landfill Sites Using Geographic Information Systems.”, Journal of Environmental Systems, 28(1): PP. 43-54. 
Environmental Protection Agency, in 2002, information from the agency, Tehran.
Gazi Asgar, arman, 2004, provide a good way to locate public parking in the central part of using GIS, MS Thesis, Department of Remote Sensing, University martyr Beheshti.
Heidarzadeh, Nima, 2001, Municipal Solid Waste Landfill Site Selection Criteria, published by the municipalities, Tehran.
Karimi, Mohammad., 2002, MS Thesis, School of Surveying Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran.
Madadi, Mohsen., 2003, locating industrial estates Chaharmahal Bakhtiari (Shahre Kord), Master Thesis, University of Tabriz teacher training.
Nasrollahi, Zahra. Salehi, Fkhrasadat 2012, Factors affecting the location of industrial estates with regard to sustainable development indicators and prioritize them using triangular fuzzy numbers, the study of economic growth and development, No. 7, pp123-93.
Razavian, Mohammad Taghi, 1997, locating industrial units argument in a free market economy, publications modernists, Islamic Azad University of Ahvaz.
Raisi, Marzieh. Soffianian, Ailreza2010, Industrial location using geographic criteria, Geographical Research Quarterly, 99,pp 134-115.
Salvesen, D, 1996, (Making Industrial Parks Sustainable: Urban Lands), 2(1): PP. 29-34Y