بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 عضو هیئت علمی جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

چکیده

    سنجش و ارزیابی یکی از راه­های قابل­قبول برای دست­یابی به اهداف توسعه پایدار است که می­تواند به عنوان یک ابزار برنامه­ریزی، اثرات بالقوه زیست­محیطی را که در نتیجه اجرای پروژه­های عمرانی و توسعه در مناطق شهری، پدیدار می­شوند، شناسایی کند و گزینه­های منطقی برای حل آن­ها را انتخاب نماید. استان­ مازندران با تنوع اکوسیستم­های مناسب و مساعد برای زیست­انسانی جزء مهم­ترین نقاط جمعیت­پذیر کشور به­شمار می­رود، که طی دهه­های اخیر دارای نر­خ­رشد متوسط جمعیت شهری در مقابل کاهش نرخ­رشد جمعیت­روستایی بوده­ است. این امر باعث افزاش ضریب­شهرنشینی و در نتیجه افزایش شدت فشار بر محیط­زیست استان گردیده­ است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت زیست­محیطی سکونتگاه­های شهری استان مازندران با استفاده از روش تصمیم­گیری چند معیاره­ VIKOR، صورت پذیرفته ­است. در نهایت نتایج حاکی از آن است که سکونتگاه­های شهری نوشهر و آمل به ترتیب رتبه­های اول و آخر را در سطح استان به خود اختصاص داده­اند

کلیدواژه‌ها


References
Ahad Nejad Roshti,Mohsen, Gholam Hossein., Rahim and Zolfi, Rahim (2012). Evaluation city of Mazandaran province in terms of access to health infrastructure by using TOPSIS and MORIS, a geography and urban planning vision of the Zagros, Issue 13. [In Persian].
Ahmadi, Fazloallah, Nasiriani, Khadija and Abazari, Parvaneh. (2008). Delphi technique: a tool for research, Iranian Journal of Medical Education, No. 8, pp. 175-185. [In Persian].
Asgharpour, Mohammad Javad, (2006). Multi-criteria decision making, Tehran University Press, Fourth Edition, Tehran.
Atai, Mohammad (2010). Multiple Criteria Decision, Shahrood University Press, first edition. [In Persian].
Ayres,H. ,et al. (2010), Development of a Conceptual Framework for Sustainability Indicators Used in Structure Planning, Land Environment and People Research Report, No 13.
Azar, Adel and Rajab Zadeh,Ali (2008). Decision applications, look Publications knowledge, printing, Tehran. [In Persian].
Bahrain, Hossain (1997). Planning and Sustainable Development, Journal of approach, (17). [In Persian].
Barrow, C. J. (2001), Environmental and Social Impact Assessment: an introduction. Edward Arnold, London, 312 pp. paperback /hardback (co-published in the USA by Wiley, New York).
Bell, M. (2003), the use of multi-criteria decision-making methods in the integrated assessment of climate changes: implications for IA practitioners, Socio-Economic Planning Sciences, 37, PP. 289–316.
Bvsl, Hartmut (2007). Reagents Sustainable Development: Theories, Methods and Experiences, translation Ali Badri and Rukn al-Din Eftekhari, Abdul Reza, publications Payam Noor University. [In Persian].
Crane, R., and Amrita Daniere. (1996), measuring access to basic services in global cities: Descriptive and Behavioral Approaches, Chicago Journal of the American Planning Association Vol. 62, No. 2, pp. 203-222.
Da Zhu & Jiang R. (2008), Strategic environmental assessment in China: Motivations, politics, and effectiveness, Journal of Environmental Management, Volume 88, Issue 4, September 2008, Pages 615-626.
Flood J. (1997), Urban and housing indicators, Urban Studies Journal, Vol. 34, No.10, pp. 1635-1665.
Fyrvzbkht, Ali, Parhizkar, Akbar and Rabie, Valiollah (2012). The structure of city environmental strategies with sustainable urban development approach (Case Study: Karaj), Research in Human Geography, Number 80, Summer. Pages 239-213. [In Persian].
George, C. (2003), Impact Assessment Research Centre, Institute for Development Policy and Management (IDPM), University of Manchester.
Gharagozlou, Alireza (2005). GIS and environmental assessment and planning, Tehran, national mapping agency. [In Persian].
Haughton, G. and Hunter, C., 2005, Sustainable Cities, Published in the Taylor & Francis e- Library.
Henri,J & Journeault, M. (2008), Environmental performance indicators: Anempirical study of Canadian manufacturing firms, Journal of Environmental Management, No. 87, Pp: 165–176.
Hilden, M. (1997), Guidelines for Environmental Impact Assessment (EIA) in the Arctic, Finnish Ministry of the Environment.
Hossein Zadeh, Reza; Begay Khosravi, Reza, Aystgldy, and Shams al-Din MustafaReza (2011). Assessment of environmental sustainability in urban areas with the use of multi-criteria decision Linear Assignment (study-case: City Bandar Turkmen), the geographical landscape (human studies), Issue 16, Autumn. Pages 51-31. [In Persian].
Keiner,M. (2003), Re-Emphasizing Sustainable Development – The Concept of Evolutionability, Environment,Development and Sustainability 379: 6.392.2004.
Lamorgese, L., Geneletti, D. (2013), Sustainability principles in strategic environmental assessment: A framework for analysis and examples from Italian urban planning, Environmental Impact Assessment Review, Volume 42, September 2013, Pages 116-126.
Malekabadi autonomy, Reza; Marsousi, Nafisa, Hosseini, Ali and Gholami, Mohammad (2014). Environmental and economic assessment of sustainable development of cities, mining (case study: the city of Assaluyeh), Journal of urban ecology, No. 9, spring and summer. [In Persian].
Mendes, M.R., Aramaki, T and Hanaki, K. (2003), Assessment of the environmental impact of management measures for the biodegradable fraction of municipal solid waste in São Paulo City, Waste Management, Volume 23, Issue 5, 2003, Pages 403-409.
Mjnvnyan, Henrik et al (2007). Guide the development of the Environmental Impact Assessment, Environmental Protection Agency emissions. [In Persian].
Mohammadi Deh Cheshmeh, Mustafa; Firuzi, Muhammad Ali and Saeed, Jaafar (2015). Evaluation of environmental instability in the city of Ahvaz, the Journal of Ecology, Volume 41, Issue Two, Summer, pp. 464-447. [In Persian].
Mohammadi, Akbar (2009). Urban development and environmental threats in Sanandaj, conference management and urban planning, Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian].
Nazari, Ali Asghar and Asgar and Sohrab (2003). The effects of environmental policies of Tehran expansion, peak light Humanities, First Year, Issue 2, pp. 80-93. [In Persian].
Opricovic,S., Tzeng G.H. (2004), Decision Aiding Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research 156.
Pope, J. (2004), Conceptualizing sustainability assessment, Environmental Impact Assessment Review, 24, PP. 595 - 616.
Pourtaheri, Mahdi (2007). Multi-criteria decision-making methods in geography, research organizations and universities Compilation of Humanities Books (left), First Edition, Tehran. [In Persian].
Rabii far, Valioallah., ziyari Kerematoolah and Haghighat Naini, Gholamreza (2013). Evaluation of sustainable development of the city from an environmental perspective technique based on SWOT, Journal of Urban and Regional Studies and Research, Issue XVI, Spring, pp. 130- 105. [In Persian].
Roseland , R. (1997), Dimension of the eco-city. Cities, 14, 197-202.
Sellitto, M.A., Borchardt. M., Pereira, G.M., and Bubicz, M.E., 2015, Tool for environmental performance assessment of city bus transit operations: case studies, Clean Technologies and Environmental Policy, April 2015, Volume 17, Issue 4, pp 1053-1064.
Sheikhi, Muhammad Taqi (1999). New approaches in the management of health city an analysis of sociolinguistics, the first management conference on sustainable development in urban areas, Tabriz University, pp. 113-121. [In Persian].
Shun K., Toshiharu I., and Shuzo M. (2011), Nationwide Assessment of City Performance Based on Environmental Efficiency, International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, Volume 2, Issue 4, 2011.
Strong, W.A. and Hemphill, L.A. (2006), Sustainable Development Policy Directory, Blackwell Publishing Ltd.
Sutcliffe,L,et al. (2009), Development of a framework for assessing sustainability in new product development, International conference on engineering design, Stanford university, stanford.
Tanguay, G. (2010), Measuring the Sustainability of Cities: An Analysis of the Use of Local Indicators, Ecological Indicators, Vol. 10, PP. 407–418.
Tavakoli, Alireza and Ali Ahmadi, Alireza (2006). Model selection and prioritization of technology transfer, management magazine tomorrow, 15 and 16, pp. 43-54. [In Persian].
The Encyclopedia of Urban and Rural Management (2006). The municipalities and the village administrations of Iran, Tehran. [In Persian].
Tukker, A. (2000), Life cycle assessment as a tool in environmental impact assessment, Environmental Impact Assessment Review, 20, PP. 435-456.
Vouvaki. D., & Xepapadeas, A. ( 2008), Changes in social welfare and sustainability: Theoretical issues and empirical evidence, ECOLOGICAL ECONOMICS, 67: 473-484.
Zahedi, Shams al-Sadat (2007). Sustainable development, research organizations and universities Compilation of Humanities Books (left), First Edition, Tehran. [In Persian].
Zakerian, Maliha Parhizkar Akbar (1389). Tvsh‌Paydar city (Case Study: Yazd cities), Quarterly geographical territory of Issue 25, Spring. [In Persian].
Zakerian, Maliha, Mousavi, Mir Najaf and Bagheri Kashkouli, Ali (2013). Environmental issues and sustainable development of the city of Yazd, GEOGRAPHY (International Journal of geography), new era, the eleventh year, Issue 39, Winter. [In Persian].