بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده

    تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی در فعالیت‌های شهری انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریه‌های جامعه شناسی دورکیم، گیدنز، هومنز، رابرت دال انتخاب گردید. جامعه آماری تحقیق شهروندان بالای هجده سال منطقه یک و بیست شهر تهران هستند که به روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 286 نفر انتخاب شده‌اند. تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی بوده که در آن از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد 12.7 درصد پاسخگویان به میزان کم، 65.6 درصد تا حدودی و 21.7 درصد به میزان زیاد در امور شهری مشارکت دارند. همچنین بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با منطقه سکونت، سابقه سکونت، میزان احساس مالکیت برمحیط شهری، اعتماد اجتماعی و رضایت از خدمات شهری رابطه معنادار مستقیم ملاحظه گردید

کلیدواژه‌ها


References
Aryanpour Kashani, Abas and Aryanpour Manochehr. (1995-1994). Persian-English scientific culture, (In persian) , Tehran: sepehr publications.
Alavi Tabar, Alireza. (2000). Participation in manage of cities affairs, examining patterns of citizen participation in manage of cities affairs , (In persian) , (volum 1),Tehran: organization of country's municipalities publications.
Birou, Allen. (1987). Culture of social sciences, (In persian) , translation Baqer Sarookhani , Tehran: Keyhan
Dahl, Robert Allan. (2013). A new policy analysis, (In persian) , translated by Homeyra Moshirzade, Tehran: Farhange Javid publications.
Giddens, Anthony. (2005). The consequences of modernity, (In persian) , translation mohsen solaci, Tehran: markaz publication
Helly,Denise. (2001). Voluntary and social participation by peple of Immigrant origin. overview of Canadian Research, second National Metropolis conference, Immigrant and civic participation: Contermporary policy and Research Issues, Montreal, November 1997.
Mohsen Tabrizi, Alireza. (1990). Study of participation basis of villagers and their relationship with agricultural extension, (In persian) ,Publisher: Jehade Daneshgahi,promosion assistance and public participation.
Masumi, Fatima. (2003). Factors Influencing on citizens attitude to social participation in islamic Council of Darab city. (In persian) , Shiraz: Shiraz University publications.
Mousavi, Mirtaher. (2011). Introduction on social participation, (In persian) ,Tehran: sociologists publications.
Pirahari, Nayer. (2008). Social capital and the effect of family changes on it in Iran, (In persian). PHD thesis in Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch.
Rasoulzadeh,Behroz, frozande, Sahebali. (2001). Investigating the causes of the decline of public participation in Ardabil province in the eighth presidential election, (In persian) , Publisher: governor of Ardebil.
Tanhai, Hussein. (2000). Introduction to schools and theories of sociology, (In persian) , Mashhad: Marandiz publications.
Tavakol, Mohamad. (2004). Sociology of Science, (In persian) , Tehran: Sociologists publications