بررسی تاثیر مدیریت و برنامه‌ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید برآثار تاریخی و باستانی استان خوزستان (مطالعه موردی معبد چغازنبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
    یکی از مشکلاتی که جهان امروز با آن روبرو است حفظ توسعه گردشگری پایدار مناطق می‌باشد. درکشور ما ایران برنامه‌ریزی در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته و باعث شده فعالیت در این خصوص سودآوری چندانی نداشته باشد این تحقیق با هدف ارزیابی مدیریت و برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف جهت توسعه گردشگری تهیه گردیده است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن توسط کارشناسان و محققین تائید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ877/0 می‌باشد. در این تحقیق 160 پرسشنامه توزیع گردید.پس از جمع آوری داده‌های پرسشنامه، با استفاده از نرم افزارهای SPSS به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. نتیجه تحقیقات با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و آزمون t تک نمونه‌ای این مطلب را روشن می‌کندکه بُعدکالبدی_فضایی، بُعدفرهنگی_اجتماعی بُعداقتصادی برنامه‌ریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان جذب گردشگر دارد.برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، در زمینه کالبدی- فضایی و زمینه فرهنگی-اجتماعی، در این منطقه بخوبی اجر انشده است لیکن در زمینه اقتصادی، در این منطقه بخوبی اجرا شده است. مدیریت برنامه‌ریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان گردشگران در این منطقه داردکه 50 درصد از این رابطه مربوط به برنامه‌ریزی در زمینه کالبدی- فضایی است. همچنین مشخص گردید در این منطقه عملکرد مناسبی از نظر برنامه‌ریزی وجود ندارد مخصوصا در زمینه کالبدی-فضایی این عملکرد ضعیف ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


Refrences
Chakvey. G (2006) Comprehensive Vision of International Tourism, translate Ali parsian and Mohammad Arabi, Tehran, Daftare Pajoheshhaye Farhangi
Girishman. Roman (1994) Choghazanbil, translate Asghar Karimi, Tehran, Sazmane Mirase Farhangi , Gardeshgari va Sanaye Dasti
Moradi Ghiasabadi Reza (2013) Rasadkhane Choghazanbil,www.ghiasabadi.com
Yaghobzadeh. Yahya (2006) Iranian Stadies , Tehran, Markaze Tahghighate Farhang va zabanhaye Irani
Yaghobzade. Rahim (2013) Tourism and its position in Iran, www.tourismroham.com
www.livius.org