ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری راهبردی در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی (نمونه‌موردی: محوطه پیرامونی ارگ کریمخان، شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار شهر سازی واحد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، صفا شهر ، ایران

چکیده

چکیده
پایداری و حیات اجتماعی جامعه در گرو همبستگی اجتماعی اجزای آن است. همبستگی توافق در ارزش‌هاست و در فرایندی اجتماعی متولد می‌شود. در شهرهای امروز فضاهایی که نقطه آغاز تعاملات چهره به چهره باشند کمتر به چشم می‌خورد، بنابراین برآن شدیم تا به بررسی نقش فضای شهری در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی بپردازیم.
به این منظور پرسشنامه‌ای با 45 سوال طراحی گردید، با توجه به میزان جذب جمعیت مجموعه کریمخانی، نمونه آماری 356 مورد محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه 85/0 برآورد گردید. روش‌های تحلیلی؛ ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه به روش Enter و تحلیل عاملی می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای انتخابی نقش به سزایی در شکل‌گیری همبستگی در فضاهای شهری داشته‌اند. تحلیل عاملی مشخص می‌کند که اعتماد، وجدان جمعی و مشارکت بیشترین تاثیر را در شکل‌گیری و افزایش همبستگی اجتماعی دارند. در نهایت می‌توان گفت محتوی در قیاس با فرم در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی نقش غالب دارد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
1-      Ahmadi, H., Soroush, M. AND Afrasiabi, H. (2009). “Study of Fear of Crime in High Crime Areas in Shiraz”, Journal of Applied Sociology, vol.20, No.34 (2), pp.65-80, [In Persian].
2-      Ashrafi, Y., Pourahmad, A., Rahnamai, M. And Rafiaian, M. (2014). “Conceptualization and typology of contemporary urban public space”, Geography and urban planning research, Vol.2, No.4, pp.435-464, [In Persian].
3-      Bakhtiar Nasrabadi, A., Bakhtiar Nasrabadi, H. And Bakhtiar Nasrabadi, A. (2011). “An analysis of socio petal urban space and its relationship with citizenship behavior”, Journal of Applied Sociology, Vol.22, No.3, pp.101-114, [In Persian].
4-      Esmaeilian, S., Pourjafar, M. (2013). “Investigation of the performance of the Municipality in the framework of good municipal rule: a case study of Babolsar City”, A Quarterly Journal of urban Management, Vol. No.31, pp. 65-82, [In Persian].
5-      Fathi, S. (2012). “The Analysis of Social Relations in Sustainable Urban Space”, Journal of Iranian Social Development Studies, Vol.4, No.4, pp.47-64, [In Persian].
6-      Ghadimi, M. (2007). “Investigating the Level of Social Trust and Factors Affecting it among of Zanjan University”, Human Sciences, No. 53, pp. 61-92, [In Persian].
7-      Ghasemzadeh, B., Rasolzadeh aghdam, S. And Rahbaripour, K. (2013). “Investigating the impact of urban public spaces in the formation of public opinion”, The Journal of Sociology Studies, Vol.3, No.11, pp.21-35, [In Persian].
8-      Haghighatian, M., Pourafkari, N. And Jafarinia, GH. (2013). “The Effect of Ecological-Social Behaviors on Social Development (Case of Study: The Southern Pars Staff)”, Journal of Iranian Social Development Studies, Vol.5, No. 1, pp. 135-152, [In Persian].
9-      Haidari, A., Amirhajlou, A., Karkhane, M. And Ahmadifard, N. (2014). “The Quality Assessment of Public Spaces in the Urban Landscape”, Armanshahr Architecture & urban Development Journal of Architecture, urban design & urban planning, No.11, pp.323-335, [In Persian].   
10-  Hesami, F. (2011). “Social Cohesion in Quran”, Marifati Farhangi Ejtemaii, Vol.2, No.4, pp. 29-48, [In Persian].
11-  Karimian, H., Mousavinia, S.M. (2013). “The Agora and its Cultural-Social Relations in Classical Athens”, The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism, Vol.10, No.24, pp. 93-106, [In Persian].
12-  Majedi, H., Mansoori, A, and hajiahmadi, A. (2011). “Redefinition of urban space, case study: between VALIASR square and charrah VALIASR”, A Quarterly Journal of urban Management, Vol. No.27, pp. 263-283, [In Persian].
13-  Mohammadi, M., Ayatollahi, M.H. (2015). “Effective Factors in Promoting Sociability of Cultural Buildings Case Study: Farshchian Cultural Academy in Isfahan”, Journal of Architecture and urban planning, Vol.8, No.1, pp.79-96, [In Persian].
14-  Naiemi nazmabad, Z., Farajpour, M, and Amir Shaghaghi, M. (2015). “The assessment of social interactions in tissues of older urban neighborhoods; Case Study: Darb-e-Noo neighborhood in Gorgan”, A Quarterly Journal of urban Management, Vol. No.38, pp. 133-150, [In Persian].
15-  Namazian, A., Gharooni, F. (2013). “Environmental Psychology missing link in architectural education”, Iranian architecture & urbanism, Vol.1, No.5, pp.121-131, [In Persian].
16-  Navabakhash, M., Firoozabadi, A. (2012). “Urban Social Cohesion and its related factors in Kermanshah”, Social Review, Vol.2, No.5, pp.33-58, [In Persian].
17-  Noghsan Mohammadi, M.R., dehghan, F. (2014). “A comparative study of leisure in Iran's central canvas in urban design aspects and elements of vitality in the streets of GHIAM and March to Yazd”, Journal of Studies on Iranian – Islamic City, No.16, pp. 55-70, [In Persian].
18-  Pasdar shirazi, M., Sadeghi, A. (2015). “Impact on the stability and dynamics of beliefs and ritual spaces, of Tehran: Iran’s quite the reliability Takaya”, A Quarterly Journal of urban Management, No. 38, pp. 301-332, [In Persian].
19-  Rabani, R., Kalantari, S. And Hashemianfar. A. (2011). “The relationship between social factors and social inequalities’, Social Welfare Quarterly, Vol.11, No.41, pp. 267-305, [In Persian].
20-  Rahnamai, M., Maleknia, M. And Jahanian, M. (2011). “The role of cultural and historical axes in tourism development (case study: 12 region in Tehran)”, Quarterly Journal of Human Geography, Vol. 3, No.4, pp. 83-101, [In Persian].
21-  Rastbin, S., Jafari, Y., daram, Y. And Moazezi Mehr Tehran, A. (2012). “Relationship between Environmental Qualities and Continuation of urban life in public realm”, The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism ,Vol.9, No.21, pp. 35-46, [In Persian].
22-  Sadeghi, N., Sobhani ardakani, S. (2013). “Feasibility of establishing pedestrian as a catalyst to improve the quality of urban space (case study: Hamadan)”, Haft Hesar: Journal of Environmental studies, Vol.2, No.5, pp.13-20, [In Persian].
23-  Sahebi, A., Zalizade, M. And Zalizade, M. (2015). “Choice theory: an approach to accountability and Socal Commitment”,Journal of Rooyesh-e-Ravanshenasi, Vol.4. No11, pp. 113-134, [In Persian].
24-  Saie, A., Haidari, M. (2014). “The study of communicative action on institutional consensus of political elites in the Islamic Republic of Iran”, Quarterly Journal of the Sociology of Social Institution, Vol.2, No.1, pp. 43-76, [In Persian].
25-  Satarzadeh, D., Naghizadeh, M. And Habib, F. (2010), “Urban space, social thought”, Journal of Environmental Science and Technology, Vol.12, No.4, pp. 173-183, [In Persian].
26-  Shojaee, D., Partovi, P. (2015). “Analysis of Factors Affecting the Creation and Promotion of Socialization in public spaces in Tehran city (Case study: Two neighborhood and one area in region number 7 Tehran”, The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism ,Vol.12, No.34, pp. 93-108, [In Persian].
27-  Toraby, Sima, Y. (2014). “Urban Entrance Design with the approach of Giving Identity to urban space (Case Study:  East Entrance of Zanjan city”, A Quarterly Journal of urban Management, Vol. No.36, pp. 83-104, [In Persian].
28-  Yaghobi, A. (2015). “Biological metaphors and theories of classical sociology”, Methodology of Social Science and Humanities journal, vol.21, No.84, pp.117-141, [In Persian].
29-  Riazi, H. (2013), “City as an Interdisciplinary Phenomenon”, Scholarly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, Vol.6, No.1, pp. 101-115, [In Persian].   
30-  Navabakhash, M.,Nazari, J. And Aidar, N. (2009). “Sociological explanation factors affecting social cohesion among villagers (case study of Ilam Province)”, Quarterly Professional journal of Social Sciences, pp. 1-20, [In Persian].
31-  Ghaderi, T., Labibi, M. (2011), “Theoretical perspectives of social order in cities (case study: Tehran city)”, Journal of social sciences, Vol.5, No.3, pp. 55-88, [In Persian].
32-  Changizi, N., Ahmadian, R. (2013). “Evaluation of urban space identity in historical context(case study: Kerman), journal of Iranian Islamic city, No.11, pp.53-63, [In Persian].
33-  Haidari, GH. (2013). “Social solidarity in Islams idea”, Journal of Social Research, Vol.4, No. 13, pp. 95-117, [In Persian].
34-  Kowkabi, L., Izadi kharameh, H., Abdolahi, R. And Solimani, R. (2012). “Collective life in green public space, cultural diversity and social attitudes on the use of space: Case Study of Shiraz long linear park garden”, Journal of Research and Urban Planning, Vol.3. No, 11, pp. 97-114, [In Persian].
35-  Lotfi, S., Anamoradnejad, R. And Sasanipour, M. (2014). “The perception of safety in public spaces”, Journal of Research and Urban Planning, Vol.5. No, 19, pp. 39-56, [In Persian].
36-  Niazi, M. (2011). “Explain the relationship between education and citizens national and social cohesion”, Journal of National studies, Vol. 12, No. 4, pp. 31-50, [In Persian].
37-   Casas, Rosalba (2012), Social cohesion in distributive policies and the role of knowledge, Science and Public Policy, 39, pp.562-569, dio: 10.1093/scipol/scs069.
38-  Goll, Nilufer (2013), Gezi-anatomy of a public square movement insight turkey, Vol.15, No.3, pp.7
39-  Green, Andy, Janmaat, Germ, Cheng, Helen (2011), Social Cohesion: Converging and Diverging Trends, National Institute Economic Review, No. 215, January.
40-  Lanzi, Diego (2011), Capabilities and social cohesion, Cambridge journal of economics, 35, pp.1087-1101, dio: 10.1093/cje/ber015.
41-  Mandeli, K.N. (2010). Promoting public space governance in Jeddah. Saudi Arabia. Cities, 27: 443-455.
42-  Murayama, H., Arami, R., Wakui, T., Sugawara, L. (2014). Cross- level interaction between individual and neighborhood socioeconomic status in relation to social trust in a Japanese community. Urban Studies Journal, Vol. 51(13), pp. 2770-2786.
43-  Ritzer, George (2011), social theory. Eight Edition New York; McGraw Hill.