نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 12 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال، تهران، ایران

چکیده

چکیده
موضوع مورد بررسی این مقاله، بررسی نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری تهران بوده است. هدف اصلی این تحقیق، شناخت محدوده مورد مطالعه به لحاظ برخورداری، دسترسی و میزان استفاده شهروندان از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سیستم حمل‌ونقل شهری و بررسی رابطه بین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سیستم حمل‌ونقل در مدیریت بهینه شهری بوده است. روش مورد استفاده تحقیق نیزتوصیفی-تحلیلی بوده و جهت انجام این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد ۳۸۳ نفر از ساکنان منطقه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، منطقه 12 شهرداری تهران به لحاظ بهره‌مندی ساکنین آن از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سیستم حمل‌ونقل شهری از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد. همچنین اکثریت شهروندان مورد مطالعه این منطقه براین باور بوده‌اند که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این منطقه موجب بهبود و ارتقاء مدیریت حمل‌ونقل شهری، ارتقای ظرفیت جاده‌ها و بزرگراه‌ها، جلوگیری از هدر رفت انرژی، زمان، هزینه و غیره شده است.

کلیدواژه‌ها


 
 
Eriksson, L. and T. Bjørnskau (2012), Acceptability of traffic safety measures with personal privacy implications. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 15 (2-3).
Geenhuizen, V. M (2009), ICT applications on the road to sustainable urban transport, European Transport, Trasporti Europein.P: 2-4
Harris, I. Wang, Y. Wang, H (2015), ICT in multimodal transport and technological trends: Unleashing potential for the future, International Journal of Production Economics, Volume 159, P: 34-36
Perego, A. Perotti, S. Mangiaracina, R (2011), ICT for logistics and freight transportation: a literature review and research agenda, International Journal of Physical Distribution & Materials Management.P: 12-13
Vijayakumar, N. Mehendiratta, G (2011), Role of ICT in sustainable transportation- Focus on Reducing Traffic Congestion, university of boras.P: 2-10
Blankshtain, G.C. Mindali, O,R (2016), Key research themes on ICT and sustainable urban mobility, International Journal of Sustainable Transportation Volume 10, Issue 1.P: 21 -23