بررسی مطلوبیت موقعیت مکانی مراکز مدیریت بحران در راستای دستیابی به یک مدل راهبردی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – واحد سمنان– دانشگاه آزاد* اسلامی – سمنان– ایران

چکیده

چکیده
وقوع مخاطرات طبیعی نظیر سیل، زلزله، توفان و مخاطرات انسانی مانند جنگ، آتش سوزی و غیره سبب گسسته شدن روند زندگی مردم می­شود و تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی باقی می­گذارد و خسارتهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی گسترده­ای بر جوامع تحمیل می­کند. منطقه 8 شهرداری تهران جزء مناطق شلوغ و پرتردد شهر تهران به حساب می­آید که در صورت وقوع مخاطرات طبیعی نیاز به امداد رسانی سریع دارد. بنابراین مدیریت بحران در این منطقه امری ضروری به نظر می­رسد. از سوی دیگر علم و فن­آوری سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) با قابلیت­های بالا در اخذ داده­های مکانی و غیر مکانی، ذخیره سازی، نمایش، مدل سازی و تحلیل اطلاعات مکانی می­تواند در جهت ساماندهی، تجزیه و تحلیل جامع و سریع اطلاعات، اخذ تصمیمات و برنامه­ریزی­های مناسب­تر و کارآمدتر در مدیریت بحران مورد استفاده قرار می­گیرد.
این تحقیق جزء تحقیقات هدف گراست و برای بررسی اهداف تحقیق در ابتدا شاخص­های مکان گزینی پایگاه­های مدیریت بحران بر اساس روش دلفی و منابع و اطلاعات کتابخانه­ای شناسایی شده است، بعد از شناسایی این معیارها و زیر معیارها با استفاده ازمدل AHPو نرم افزارExpert Choiceوزن و درجه اهمیت هرکدام از آنها مشخص شد و در نهایت با استفاده از روش ترکیبی منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان­گزینی پایگاه­های مدیریت بحران در سطح منطقه 8 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مکانهای اولویت­دار برای دستیابی به یک مدل راهبردی مشخص گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که، پایگاه­های مدیریت بحران در منطقه 8 به لحاظ مکان گزینی در سطح مناسب و خیلی مناسبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


Sources:
- Adel Eskandarian (2000)”The Science of Phase Management, Iranian Center of Study, Management and - Publication” First publish
- Alireza Eslami(2006) Finding places for aid and settlement (Case study region one of Tehran), www.civilia.com
- Mehdi Eshraghi(2007) Finding temporary places of settlement or Population affected by the earthquake by using Geographic Information System under study by the municipality of the second district
- Tehran Metropolises Atlas(2006) www.atlas.tehran.ir
- Moslem Allahveisi(2011), Smart growth and development of the cities: A Case Study in Sanandaj, MA thesis geography and urban planning University Khwarizmi (Teacher Training Tehran)
- Mohammad Ahanchi(1997) Accident Management: records, theories ,and principles of the first book of the population of the Islamic Republics helal ahmar, the center of education and research, Tehran
- Seiid Ali Badri (2005) Crisis management, Principles and ways of facing a crisis, Municipality and Dhyary  agency , Tehran
- The City civil agency of iran(2005) ,course of action for recycling Tehran’s city scape ,Tehran, Iran
- The site of the 11’th district’s municipality http//:region11.tehran.ir
- The document of strategic development of Tehran’s 14’th district (year:2011-91). the municipality of the 14th district
- Ardesdhir SaiiahMofzeli, and Nadime Safhi, (2010) , Explain the methodology used for risk management model in crisis management in urban areas (Case study using semi-quantitative risk assessment model and radar to determine the risk of earthquakes in the 13th district of Tehran), Journal of Urban Management , second year , Second Issue , Summer 2010
- Ali Shahriari(1998) the observation of the relations of site selection and establishment of the Fire stations, Tehran.
- The 8th districts municipality.
- Esmail Shia (1999) with cities and districts in Iran, The Iranian Science and Industry University Publication
- Districts detailed design. The site of Tehran’s Municipality
-  Shahryari , Ali , (1998) , Criteria for locating and deploying fire stations , Tehran
-  Shia , Ismail (1998) , The city and region in Iran , University of Science and Technology.
- Detailed design areas. Tehran Municipality's website.
- Ali Asghar Ghanbari and Mohammad Veisian(2012) investigating the causes of instability in the Tehran metropolis, with the emphasis on natural causes (Earthquake, flood, air pollution), the conference proceedings of stable safety of the imam Hossein University.